Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania na koniec karencji 2002-2006 »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2005: Uchwała XXV/243/05 w sprawie uchwalenia planów pracy RM w Witkowie i planów pracy stałych Komisji RM na I półrocze 2006r.


Uchwała Nr XXV/243/05
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 30 grudnia 2005r.

w sprawie uchwalenia planów pracy: Rady Miejskiej w Witkowie i planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej na I półrocze 2006r.

Na podstawie art.21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 2 ust.1 Regulaminu Rady Miejskiej w Witkowie stanowiącego załącznik Nr 6 do Statutu Gminy i Miasta Witkowo/ Dz.Urz.Woj.Wlkp. Nr 74 poz. 1431 z 2003r./ Rada Miejska w Witkowie uchwala, co następuje:

§ 1.
Uchwala się plan pracy Rady Miejskiej w Witkowie na I półrocze 2006r. w brzmieniu załącznika Nr 1 do uchwały.

§ 2.
Uchwala się plany stałych Komisji Rady Miejskiej w Witkowie na I półrocze 2006r. w brzmieniu załączników Nr 2-5 do niniejszej uchwały.

§ 3.
Wykonanie planu pracy Rady Miejskiej powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej, natomiast wykonanie planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej powierza się Przewodniczącym poszczególnych Komisji.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki


Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXV/243/05
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 30 grudnia 2005 r.

Plan Pracy Rady Miejskiej w Witkowie na 2006r.

1.Luty
 
1. Sprawozdania z działalności stałych Komisji Rady Miejskiej za 2005r.
2. Zatwierdzenie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

2. Marzec

1. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy i miasta Witkowo za 2005r.
2. Informacja o funkcjonowaniu  szkół podstawowych na terenie miasta i gminy. 

3. Kwiecień

1.Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy i Miasta  i Urzędu Gminy i Miasta za 2005r.
2.Sprawozdanie z realizacji "Strategii zrównoważonego rozwoju Gminy i Miasta Witkowo", uchwalonej uchwałą Nr XXII/228/01 z 26.01.2001r.
3. Podjęcie uchwały o zakazie biwakowania.
4. Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy i miasta za 2005r. i udzielenie absolutorium Burmistrzowi GiM. 

4. Czerwiec

1. Informacja Dyrektora OK,SiR-u o przygotowaniu do sezonu letniego.
2. Informacja o przygotowaniu Komisariatu Policji do zabezpieczenia porządku publicznego w OW w Skorzęcinie.
3. Sprawozdanie z wykonania uchwały Nr XVII/169/00 Rady Miejskiej z dnia 30 czerwca 2000r. w sprawie ustalenia zasad zbywania nieruchomości gminnych oraz wyrażenia zgody na bonifikatę od ceny sprzedaży tych nieruchomości.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki


Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXV/243/05
z dnia 30 grudnia 2005r.

PLAN PRACY
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej - na I półrocze 2006r.

1. Styczeń

1. Kontrola  działalności Świetlicy Środowiskowej (m.in. pod kątem zagospodarowania czasu wolnego dzieci w okresie ferii zimowych).
2. Ocena przygotowań do ferii zimowych.
3. Zapoznanie się z działalnością Przedszkola Miejskiego, po przejęciu drugiego  obiektu.
4. Kontrola wybranego punktu żywienia w szkołach.

2. Luty

1. Kontrola związana z wydzierżawianiem nieruchomości gminnych.
2. Ocena sytuacji finansowej Gminnego Klubu Sportowego "Vitcovia". Sprawdzenie magazynu ze sprzętem sportowym.
3. Kontrola obiektów w Ruchocinku, zaadaptowanych na cele mieszkalne.

3. Marzec

1. Kontrola finansowa Zakładu Gospodarki Komunalnej  za 2005r.
2. Kontrola ściągalności podatków i opłat za 2005r.
3. Kontrola zezwoleń wydanych na sprzedaż alkoholu.

4. Marzec

1. Kontrola wykonania budżetu gminy za 2005r.

5. Kwiecień

1. Kontynuacja kontroli wykonania budżetu za 2005r.

6. Kwiecień

1. Kontrola wykonania budżetu gminy i miasta za 2005r.
- zakończenie prac związanych z opracowaniem wniosku i opinii nt. absolutorium dla Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo.

7. Maj

1. Kontrola sposobu rozpatrywania skarg wpływających do Urzędu Gminy i Miasta.
2. Kontrola gospodarki finansowej wybranej placówki oświatowej.
3. Kontrola w zakresie wykorzystywania hali sportowej, siłowni i Fitness Klubu.
4. Kontrola sekcji piłki nożnej w zakresie finansowania z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

8. Czerwiec

1. Kontrola działalności sportowej i gospodarczej UKS.
2. Informacja o przeprowadzonych przetargach - analiza wybranych zamówień publicznych.
3. Kontrola wybranego obiektu sportowego i kąpieliska w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie.

Przewodniczący Komisji
Henryk Mucha


Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXV/243/05
z dnia 30 grudnia 2005r.

PLAN PRACY
Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Rady Miejskiej w Witkowie na I półrocze 2006r.

1. styczeń

1. Zapoznanie się z realizacją inwestycji w 2005r.
2. Rozliczenie finansowe preliminarza wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2005r.
3.  Informacja o wydanych decyzjach dot. warunków zabudowy.

2. luty

1. Ocena sytuacji finansowej Gimnazjów (Witkowo, Mielżyn).
2. Zaopiniowanie tematów sesyjnych.

3. marzec

1. Informacja o przetargach.
2. Zapoznanie się z sytuacją mieszkaniową na terenie gminy (posiedzenie z udziałem Przewodniczącego Komisji Mieszkaniowej).
3. Zaopiniowanie tematów sesyjnych.

4. kwiecień

1. Informacja o kosztach zimowego utrzymania dróg. Ocena stanu technicznego dróg na terenie gminy.
2. Ocena ściągalności podatków w 2005r.
3. Informacja o wysokości umorzonych podatków w 2005r.
4. Zapoznanie się z realizacją uchwał, dotyczących przystąpienia
do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

5. kwiecień

1. Zaopiniowanie sprawozdania z realizacji budżetu gminy i miasta za 2005r.
2. Zaopiniowanie innych tematów sesyjnych.

6. maj

1. Informacja o przygotowanych i odbytych przetargach.
2. Zapoznanie się z sytuacją finansową Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie.
4. Ocena realizacji budżetu gminy i miasta za I kwartał 2006r.

7. czerwiec

1. Informacja o realizacji zaplanowanych inwestycji.
2. Informacja o dokonanych sprzedażach mienia komunalnego.
3. Informacja o zaplanowanych pracach remontowych w obiektach szkolnych.
4. Zaopiniowanie tematów sesyjnych.

Zastępca Przewodniczącego Komisji
Grzegorz Kaźmierczak


Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXV/243/05
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 30 grudnia 2005r.

PLAN PRACY

Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Porządku Publicznego Rady Miejskiej na 2006 rok.


1. Styczeń

1. Dokonanie oględzin drzew przeznaczonych do wycinki.
2. Sprawa zadrzewień na nowo powstałych osiedlach.

2. Styczeń

1. Spotkanie z przedstawicielem Biura Powiatowego  Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Gnieźnie, Kierownikiem Biura Powiatowego ODR w Gnieźnie, przedstawicielami izby rolniczej.
2. Sprawy bieżące Komisji.

3. Luty

1. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy i miasta Witkowo za 2004 rok.
2. Informacja Komendanta Powiatowego Policji o stanie bezpieczeństwa Powiatu i Gminy Witkowo.
3. Sprawy bieżące Komisji.

4. Marzec

1. Zapoznanie się z działalnością Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Witkowie.
2. Przegląd dróg w gminie i mieście pod względem oznakowania.
3. Sprawdzenie przyłączy do kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i gminy Witkowo.
4. Sprawy bieżące Komisji.

5. Marzec

1. Dokonanie oględzin lasów gminnych, dzikich wysypisk śmieci, mieszkań komunalnych.

6. Kwiecień

1. Zaopiniowanie sprawozdania z realizacji budżetu gminy i miasta za 2005r. w zakresie działalności Komisji.
2. Zapoznanie się z informacją dot. zimowego utrzymania dróg na terenie gminy i miasta.
3. Informacja o realizacji uchwały Nr XV/151/00 z 31.03.2000r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu miasta i gminy Witkowo oraz zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom.
4. Informacja nt. funkcjonowania składowiska odpadów w Chłądowie.
5. Sprawy bieżące Komisji.

7. Maj

1.Dokonanie oględzin obrzeży jezior w Skorzęcinie , Wiekowie i Ostrowitym Prymasowskim.
2. Dokonanie oględzin  składowiska odpadów i oczyszczalni ścieków.
3. Sprawy bieżące Komisji.
4. Spotkanie z przedstawicielem Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

8. Maj

1. Zapoznanie się z informacją Komendanta Komisariatu Policji dotyczącą zabezpieczenia porządku publicznego w OW w Skorzęcinie przed sezonem letnim.
2. Zapoznanie się z informacją o przygotowaniu OK,SiR-u do sezonu letniego.
3. Informacja o realizacji uchwały Nr XXV/253/01 z 27.04.2001 r. w sprawie utworzenia Związku Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego.
4. Sprawy bieżące Komisji.

9. Czerwiec

1. Zapoznanie się z przygotowaniem instytucji: Spółdzielni Kółek Rolniczych, Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska", Banku Spółdzielczego w Witkowie oraz Spółki "Kos-pol" i innych instytucji skupujących zboże do kampanii żniwnej.
2. Sprawy bieżące Komisji.

10. Czerwiec

1. Zapoznanie się z realizacją uchwały Rady Miejskiej o Gminnym Programie Ochrony Środowiska.   
2. Informacja o realizacji uchwały Nr XXXI/322/02 z 22.03.2002 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Witkowo.
3. Sprawy bieżące Komisji.

Przewodniczący Komisji
Ireneusz Kwapich


Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXV/243/05
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 30 grudnia 2005r.


PLAN PRACY
Komisji Szkolnictwa, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w  Witkowie na I półrocze 2006r.


1. Styczeń

1. Spotkanie z Dyrektorem OK,SiR-u. Analiza środków finansowych na dofinansowanie zadań działalności sportowej i kulturalnej gminnych klubów sportowych i kół zainteresowań w 2006 roku.
2. Spotkanie z działaczami kultury fizycznej: GKS "Vitcovia", LZS "Błysk", Gminno - Miejskiego Szkolnego Związku Sportowego, Uczniowskich Klubów Sportowych. Zapoznanie się z planem przedsięwzięć na 2006 rok, zgodnie z ustawą "o działalności pożytku publicznego i wolontariacie".
3. Zapoznanie się z programem zabezpieczenia zajęć sportowo - rekreacyjnych i kulturalnych dla dzieci w czasie ferii zimowych.
4. Wizja lokalna Przedszkola Miejskiego w Witkowie.
5. Sprawy bieżące Komisji.
 

2. Luty 

1. Zapoznanie z funkcjonowaniem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witkowie.
2. Zapoznanie się z sytuacją finansową w oświacie.
3. Zaopiniowanie tematów sesyjnych.
4. Sprawy bieżące Komisji.

3. Marzec

1. Zapoznanie się z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2005 rok.
2. Zaopiniowanie tematów sesyjnych.
3. Sprawy bieżące Komisji.

4. Kwiecień

1. Zaopiniowanie sprawozdania z realizacji budżetu gminy i miasta
za 2005r. w zakresie działalności Komisji.
2. Zaopiniowanie tematów sesyjnych.
3. Sprawy bieżące Komisji.

5. Maj

1. Informacja o funkcjonowaniu szkół podstawowych i gimnazjów.
2. Zapoznanie się z wydatkami w oświacie za I kwartał 2006 roku.
3. Spotkanie z Dyrektorem OK,SiR-u. Stan obiektów sportowych na terenie gminy i miasta.
4. Zapoznanie się z informacją o funkcjonowaniu Bibliotek w Gminie Witkowo.
5. Zapoznanie się z informacją dotyczącą dowozu dzieci do szkół podstawowych i gimnazjów.
6. Sprawy bieżące komisji.

6. Czerwiec

1. Podsumowanie działalności Gminno-Miejskiego Szkolnego Związku Sportowego w Witkowie.
2. Omówienie spraw przydzielenia  środków finansowych na zabezpieczenie zadań Uczniowskich Klubów Sportowych w szkołach w I semestrze roku szkolnego 2006/2007.
3. Zapoznanie się z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za okres 5 miesięcy 2006r.
4. Zaopiniowanie tematów sesyjnych.
5. Sprawy bieżące komisji.

Przewodniczący Komisji
Piotr Jóźwik

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz