Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Raport o stanie gminy »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry i ewidencje »

Petycje »

Petycje do Rady Miejskiej »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Współpraca z organizacjami pozarządowymi »

Wyniki badań wody »

Interpelacje i zapytania radnych »

Plan polowań zbiorowych »

Obwieszczenia »

Preferencyjna sprzedaż węgla »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Przetargi aktualne: Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż drzew na pniu

Witkowo, dnia 30.01.2024 r.

ITz.271.5.1.2024

OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU

na: Sprzedaż drzew „na pniu”

 

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż drzew na pniu znajdujących się na terenie Gminy i Miasta Witkowo

 

I. Sprzedający:

Gmina i Miasto Witkowo

ul. Gnieźnieńska1

62-230 Witkowo

NIP 784 229 92 62

Tel. 61 4778194

e-mail przetargi@witkowo.pl

 

II. Opis przedmiotu sprzedaży:

 1. Przedmiotem sprzedaży są drzewa nieścięte, stojące na pniu. Wykaz drzew określono w załączniku nr 3 do ogłoszenia pn.: „Wykaz drzew do usunięcia na terenie Gminy Witkowo”.

W ramach zadania Kupujący zakupi od Sprzedającego drzewa, które będzie musiał wyciąć do poziomu gruntu oraz uporządkować i oczyścić teren po wycince.

 1. Pisemny przetarg wygra ten Kupujący, który zaproponuje najwyższą cenę za przedmiot sprzedaży. Cena obejmuje wszystkie koszty związane ze ścięciem drzew, tj.: uprzątnięcie gałęzi, trocin i terenu po wycince oraz wywóz drewna.
 2. Kupujący, który wygra przetarg zobowiązany jest do podpisania umowy stanowiącej zał. nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
 3. Zaleca się dokonanie wizji w terenie, w celu obliczenia wartości zamówienia.
 4. Przed przystąpieniem do usuwania drzew Kupujący powinien dostarczyć/okazać dokument wpłaty należności za zakupione drewno.
 5. Cena wywoławcza wynosi: 2.688,40 zł brutto.

 

III. Kryterium oceny ofert:

Cena 100 %, jednak nie niższa, niż cena wywoławcza, zaproponowana przez Sprzedającego.

 

IV. Termin wykonania:

Od dnia uiszczenia opłaty za drewno do dnia 30.04.2024 r.

Przed przystąpieniem do wycinki drzew wskazane jest sprawdzenie występowania w obrębie koron drzew gatunków chronionych roślin, grzybów i zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem ptaków (siedlisk, gniazd). W przypadku występowania na drzewach gatunków chronionych roślin, grzybów i zwierząt należy wstrzymać się z wycinką do czasu uzyskania stosownych zezwoleń na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków chronionych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

 

V. Termin składania ofert:

1. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie lub przesłać drogą elektroniczną na adres przetargi@witkowo.pl do dnia 09.02.2024 r. do godz. 1300.

2.    Sposób przygotowania oferty:               

Ofertę sporządzoną na maszynie, komputerze lub nieścieralnym atramentem, należy umieścić w zabezpieczonej kopercie opisanej: Nazwa i adres zamawiającego, napis „oferta na – Sprzedaż drzew na pniu”.

W przypadku oferty przesyłanej drogą elektroniczną w temacie wiadomości należy podać nr sprawy: ITz.271.5.1.2024 oraz dopisać: oferta na sprzedaż drzew na pniu.

 

VI. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

 

VII. RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina i Miasto Witkowo, ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo.
  • inspektorem ochrony danych osobowych Gminy i Miasta Witkowo jest Ewa Galińska – pracownik Ośrodka Szkoleń Doradztwa i Doskonalenia Kadr w Strzałkowie, tel. 63 2750661;
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem;
  • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania; 
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania;
  • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
  • posiada Pani/Pan:

−     na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

−     na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych[1];

−     na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO[2]

−     prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 • nie przysługuje Pani/Panu:

−     w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

−     prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

−     na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

 

VIII. Załączniki:

 1. Formularz ofertowy – zał. nr 1
 2. Projekt umowy - zał. nr 2
 3. Wykaz drzew do usunięcia na terenie Gminy Witkowo - zał. nr 3.

 

 

 

 

 

 

                                                                                            [1] Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

[2] Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
sprzedaż drzew na pniu.
(wprowadził: Hanna Rakowska 2024-01-30 14:49:51)
rozmiar pliku: 2.4Mb
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz