Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

Interpelacje i zapytania radnych »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2005: Uchwała XXIII/210/05 w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej

Uchwała Nr XXIII/210/05
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 30 września 2005r.

w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej

Na podstawie art. 96 ust.4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. O pomocy społecznej /Dz.U. z 2004r. Nr 64, poz. 593 ze zm/ oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./

Rada  Miejska w Witkowie uchwala, co następuje:

§ 1
Wydatki ze środków przeznaczonych przez ośrodek pomocy społecznej na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu podlegają zwrotowi w części lub w całości, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu przekracza kwotę kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.

§ 2
Wysokość zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia określone w § 1 z wyjątkiem pomocy rzeczowej w formie gorącego posiłku ustala się zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3
W szczególnie uzasadnionych losowo lub rodzinnie sytuacjach, zwłaszcza gdy żądanie zwrotu wydatków na udzielone świadczenia stanowiłoby dla osoby zobowiązanej lub jej rodziny nadmierne obciążenie lub zniweczyłoby skutki udzielonej pomocy, na wniosek osoby zainteresowanej lub pracownika socjalnego Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej może zastosować niższe, niż określone uchwałą procentowe stawki zwrotu wydatków lub w całości odstąpić od żądania ich zwrotu.

§ 4
Obowiązek zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej spoczywa na:
a/ osobie i rodzinie korzystającej z pomocy społecznej
b/ spadkobiercy- z masy spadkowej
c/ małżonku, zstępnych przed wstępnymi, gdy świadczeniobiorca albo spadkobierca nie dokonał zwrotu wydatków w obowiązującej go wysokości.

§ 5
Sposób zwrotu wydatków oraz osobę zobowiązaną ustala Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w decyzji o przyznaniu świadczenia.

§ 6
zwrot wydatków w wysokości ustalonej w decyzji w sprawie przyznania świadczenia następuje poprzez dokonanie wpłaty na rachunek bankowy Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 7
W przypadkach uzasadnionych sytuacją życiową i materialną świadczeniobiorcy ustalona na podstawie wywiadu środowiskowego Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej może rozłożyć kwotę podlegającą zwrotowi na raty, płatne miesięcznie nie dłużej niż przez okres 1 roku.

§ 8
Świadczenia nienależnie pobrane podlegają zwrotowi w formie jednorazowej zapłaty w terminie określonym przez Kierownika Ośrodka Pomocy społecznej niezależnie od dochodu rodziny, chyba, że spowodowałoby to brak możliwości zaspokojenia przez zobowiązanego podstawowych potrzeb życiowych.

§ 9
Wysokość zwrotu wydatków na pomoc rzeczową w formie gorącego posiłku ustala się zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 10
W szczególnie uzasadnionych przypadkach  Kierownik Ośrodka na wniosek  rodziców lub pracownika socjalnego  może zwolnić całkowicie z obowiązku zwrotu wydatków na  świadczenia w formie zakupu posiłku dzieciom w okresie nauki w szkole, jeżeli dochód na osobę w rodzinie kształtuje się poniżej 200% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej.

§ 11
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Witkowo oraz Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 12
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki

 

Załącznik nr 1.do
uchwały Nr XXIII/210/05

dla osoby samotnie gospodarującej

% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1

Wysokość zwrotu

Do 100%

bezpłatnie

101% - 120%

15%

121% - 150%

25%

151% - 175%

50%

176%- 200 %

75%

Powyżej 200%

100%

2/ w odniesieniu do osoby w rodzinie :

% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 lub 3

Wysokość zwrotu ustalona procentowo w stosunku do wartości świadczenia

101% - 120 %

20%

121% - 150 %

50%

151 % - 175 %

75%

Powyżej 175 %

100%

 

Załącznik nr 2
do uchwały XXIII/210/05

Miesięczny dochód osoby lub rodziny w relacji do kryterium dochodowego

Wysokość odpłatności w relacji do ceny posiłku

Do 120%

bezpłatnie

121% - 140%

20,00%

141% - 160%

50,00%

161% - 200%

80,00%


drukuj pobierz pdf    

wstecz