Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

Interpelacje i zapytania radnych »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2005: Uchwała XXII/202/05 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 28/3, 28/4, 153, 154 i 155 oraz części działki nr 149 położonych w miej

Uchwała Nr XXII/202/05
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 30 czerwca 2005r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 28/3, 28/4, 153, 154 i 155 oraz części działki  nr 149 położonych w miejscowości Witkowo.

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, z 2004r. Dz. U. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492) Rada Miejska w Witkowie uchwala, co następuje:

§ 1
Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr:
- 28/3 i 28/4 o łącznej pow. 0,1440 ha z przeznaczeniem pod aktywizację gospodarczą,
- 153, 154, 155 i część działki nr 149 o łącznej powierzchni 3,1243 ha z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z dopuszczeniem nieuciążliwych usług.

§ 2
Tereny objęte opracowaniem przedstawiają załączniki graficzne nr 1 i 2 do uchwały - kopie map ewidencyjnych w skali 1:2500.

§ 3
Szczegółowy zakres ustaleń planu powinien odpowiadać wymogom określonym w art. 15 ust. 2 i 3, art. 16 ust. 1 i 2 oraz zawierać opracowania, o których mowa w art. 17, pkt 4 i 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Witkowie.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki


Uzasadnienie

do uchwały Nr XXII/202/05 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 28/3, 28/4, 153, 154 i 155 oraz części działki  nr 149 położonych w miejscowości Witkowo.


Plan zostanie opracowany na wniosek właścicieli gruntów położonych w miejscowości Witkowo.
Stanowi on realizację wytycznych obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego terenu Gminy i Miasta Witkowo, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Witkowie Nr XXVI/198/97 z dnia 22 listopada 1997r.

 

Witkowo, dnia 14.06.2005r.

ANALIZA UZASADNIAJĄCA PRZYSTĄPIENIE DO OPRACOWANIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU DZIAŁEK POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCI WITKOWO

Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, z 2004r. Dz.U. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492) stwierdzono, że teren działek nr 28/3, 28/4, 153, 154 i 155 oraz części działki nr 149 położonych w miejscowości Witkowo, nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w zapisie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Witkowo, uchwalonym uchwałą Nr XXVI/198/97 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 22 listopada 1997r. jest to teren zainwestowany.
Plan zostanie opracowany na wniosek właścicieli nieruchomości, położonych w Witkowie, umożliwiając jednocześnie dalszy rozwój terenów z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i aktywizację gospodarczą.

 

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz