Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Raport o stanie gminy »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry i ewidencje »

Petycje »

Petycje do Rady Miejskiej »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Współpraca z organizacjami pozarządowymi »

Wyniki badań wody »

Interpelacje i zapytania radnych »

Plan polowań zbiorowych »

Obwieszczenia »

Preferencyjna sprzedaż węgla »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Nabór pracowników: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w UGiM w Witkowie Stanowisko ds. Płac i Ewidencji Mienia Komunalnego

 

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie Stanowisko ds. Płac i Ewidencji Mienia Komunalnego (umowa o pracę w wymiarze pełnego etatu).

Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie;
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. Nieposzlakowana opinia;
 5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku;
 6. Wykształcenie wyższe preferowane: ekonomiczne, zarządzanie,
 7. Znajomość przepisów prawa związanego z problematyką na stanowisku, a w szczególności z zakresu ustaw: Kodeks Pracy, o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o podatku dochodowym od osób fizycznych, o opłacie skarbowej, o finansach publicznych, o ochronie danych osobowych oraz RODO, Kodeksu postępowania administracyjnego.
 8. Znajomość i umiejętność naliczania wynagrodzeń i sporządzania list płac, znajomość obsługi programu płatnik, umiejętność sporządzania deklaracji ZUS i PIT, obsługi programu Ms Office i Internetu.

Wymagania dodatkowe:

 1. Minimum 5 letni staż pracy.
 2. Umiejętność pracy w zespole, umiejętność dobrej organizacji pracy, samodzielność, sumienność, komunikatywność, dokładność i odpowiedzialność.
 3. Prawo jazdy kat. B

Do głównych obowiązków na stanowisku ds. płac i ewidencji mienia komunalnego będzie należało:

 

 1. Realizacja i ewidencja wydatków osobowych, dodatków, wynagrodzeń, nagród, ryczałtów, ekwiwalentów przysługujących pracownikom urzędu m.in.:

1) Sporządzanie list płac, naliczanie wynagrodzeń pracowników z uwzględnieniem wszelkich dodatków i potrąceń,

2) Prowadzenie kart wynagrodzeń,

3) Rozliczanie ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych,

4) Sporządzanie dokumentów stanowiących podstawę wykonywania przelewów wynagrodzeń na indywidualne konta pracowników oraz innych potrąceń z list płac.

 1. Naliczanie diet za udział w sesjach, za pełnienie funkcji sołtysa oraz inkasa za podatek rolny dla sołtysów.
 2. Naliczanie diet dla radnych.
 3. Przygotowywanie dokumentacji i wypłat z tytułu zleceń i umów o dzieło.
 4. Sporządzenie dokumentacji dla osób przechodzących na renty i emerytury.
 5. Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie rozliczania refundacji robót społeczno-użytecznych, interwencyjnych, robót publicznych.
 6. Rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych, sporządzanie zgodnie z obowiązującymi przepisami odpowiednich deklaracji podatkowych i przesyłanie ich do właściwego Urzędu Skarbowego. Sporządzanie dokumentów stanowiących podstawę wykonywania przelewów do Urzędu Skarbowego. Sporządzanie PIT-11, PIT-R, PIT – 4, PIT-4R, PIT-8, PIT-8AR.
 7. Sporządzanie i przesyłanie drogą elektroniczną wszystkich dokumentów rozliczeniowych, deklaracji i raportów do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (dot. m.in.: comiesięcznego rozliczenia składek społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego wszystkich pracowników i zleceniobiorców, inne), sporządzanie dokumentów stanowiących podstawę wykonywania przelewów składek ZUS, wydawanie zaświadczeń o wielkości składek ubezpieczeniowych.
 8. Prowadzenie spraw dotyczących PEFRON (deklaracje, wpłaty).
 9. Prowadzenie Kasy Zapomogowo Pożyczkowej dla pracowników Urzędu, OK,SiR, BPM-G, M-GOPS.
 10. Rozliczanie (w sezonie letnim) pracowników bramy wjazdowej do OW z opłat wjazdowych.
 11. Sprawy funduszu socjalnego m.in. ustalanie zgodności wydatków z ustawą o ZFŚS i Regulaminem korzystania ze świadczeń socjalnych w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie, naliczanie składek z ZFŚS i podatku dochodowego od wypłat z rachunku ZFŚS.
 12. Sporządzanie sprawozdań dla GUS z płac.
 13. Księgowanie opłaty skarbowej.
 14. Rozliczanie inwentaryzacji i prowadzenie księgi inwentarzowej urzędu, OSP, świetlic.
 15. Załatwianie spraw związanych z cechowaniem urządzeń i mebli biurowych.
 16. Współpraca ze stanowiskiem prowadzącym sprawy kadrowe w zakresie dokumentacji niezbędnej do sporządzenia wypłat należnych świadczeń pracowniczych.
 17. Prowadzenie spraw opłat za zajęcia pasa drogowego, umieszczenie w pasie drogowym (przypis i windykacja)
 18. Prowadzenie ewidencji obiektów turystycznych.

Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny.
 2. Kwestionariusz osobowy (według załączonego wzoru).
 3. CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu zatrudnienia.
 4. Kopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje.
 5. Kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc zatrudnienia.
 6. Pisemne oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.
 7. Pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystania z pełni praw publicznych.
 8. Pisemne oświadczenie, że stan zdrowia kandydata pozwala na zatrudnienie na w/w stanowisku.
 9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
 10. Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku, gdy kandydat jest osobą niepełnosprawną.
 11. Klauzula informacyjna dotycząca pozyskiwania danych osobowych (według załączonego wzoru).

List motywacyjny, CV kwestionariusz osobowy oraz pozostałe oświadczenia powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. Miejsce wykonywania pracy – Urząd Gminy i Miasta Witkowo, ul. Gnieźnieńska 1, budynek piętrowy bez windy.
 2. Praca przy komputerze powyżej czterech godzin dziennie.
 3. Wyjazdy w teren.

W czerwcu 2019r. (miesiącu poprzedzającym upublicznienie ogłoszenia) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, był niższy niż 1,24.

 Wymagane dokumenty należy przesyłać pocztą na adres:

Urząd Gminy i Miasta w Witkowie ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo lub składać osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta (pokój nr 21) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 sierpnia 2019 r. do godz. 15:00 w zamkniętej kopercie z następującą adnotacją: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. płac i ewidencji mienia komunalnego” (za datę doręczenia dokumentu przyjmuje się datę ich wpływu do Urzędu).

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Osobą upoważnioną do bezpośredniego kontaktu z kandydatami jest Sekretarz Gminy i Miasta Witkowo Tel. 61 4777 735 lub 61 4778 194 w. 35.

Kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu oraz zakwalifikują się do dalszego postępowania zostaną telefonicznie poinformowani i zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.witkowo.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu.

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo
/-/ Marian Gadziński

drukuj pobierz pdf    

wstecz