Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania na koniec karencji 2002-2006 »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2005: Uchwała XX/186/05 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

Uchwała została zmieniona Uchwałą Nr XXVI/228/09

Uchwała Nr XX/186/05
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 29 marca 2005r.

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

Na podstawie art.90f ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572, Nr 273, poz.2703 i Nr 281, poz. 2781) Rada Miejska w Witkowie uchwala:

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Witkowo.


Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1.
Regulamin określa:
  1) sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego,
  2) formy stypendium szkolnego,
  3) tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego,
  4) tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego.

§ 2.
Na warunkach przewidzianych w niniejszym regulaminie stypendia szkolne są przyznawane zamieszkałym na terenie Gminy Witkowo uczniom szkół wymienionych w art. 90b ust. 3 i 4 ustawy o systemie oświaty.


Rozdział II. Sposób ustalania wysokości i formy stypendium szkolnego

§ 3.
1. Wysokość miesięcznego stypendium szkolnego w danym roku szkolnym wynika  z zakwalifikowania ucznia do danej grupy dochodowej.

2. Ustala się następujące grupy dochodowe:
  1) dochód miesięczny na członka rodziny ucznia do kwoty 150zł. (I grupa),
  2) dochód miesięczny na członka rodziny ucznia wyższy niż 150zł i nieprzekraczający 316zł (II grupa),

3. Stypendium w pełnej wysokości wynosi 60zł.

4. Kwota wynikająca z zakwalifikowania ucznia do grupy dochodowej wynosi:
  1) przy I grupie – 100%
  2) przy II grupie – 80%
stypendium w pełnej wysokości.

§ 4.
1. Wysokość stypendium szkolnego realizowanego w okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo ustala się przy odpowiednim zastosowaniu §3.

2. Wysokość stypendium o jakim mowa w ust.1 nie może w danym roku szkolnym przekroczyć kwoty 1120 zł, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – kwoty 1008 zł.

§ 5.
1. Stypendium szkolne jest udzielane w formie:
  1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
  2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym szczególności zakupu podręczników,
  3) pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania.

2. W szczególnych okolicznościach stypendium szkolne może być udzielone w formie świadczenia pieniężnego, w szczególności wypłaconego w okresie zajęć szkolnych.

  
Rozdział III. Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego

§ 6.
Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego składa się w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie za potwierdzeniem odbioru.

§ 7.
1. Wnioski podlegają zaopiniowaniu przez Gminną Komisję Stypendialną powołaną przez Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo.

2. W skład Komisji wchodzą Przewodniczący, Wiceprzewodniczący, pozostali członkowie w liczbie 5 osób.

3. Do zadań Komisji należy:
  1) sprawdzanie wniosków o stypendium szkolne pod względem poprawności formalnej,
  2) wstępne kwalifikowanie uczniów do grup dochodowych,
  3) opiniowanie złożonych wniosków,
  4) rozpatrywanie sytuacji materialnej uczniów, którym stypendium szkolne ma być przyznane z urzędu.

4. Burmistrz może zlecać Komisji inne zadania niż wymienione w ust.3.

5. Opinia Gminnej Komisji Stypendialnej nie jest wiążąca.

6. Komisja odbywa posiedzenia w terminach uzgodnionych z Burmistrzem.

7. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół.

8. Obsługę biurową Komisji zapewnia inspektor do spraw oświaty.

§ 8.
1. Stypendium szkolne w formie przewidzianej w §5 ust.1 pkt 1 jest realizowane poprzez zapłatę należności za udział ucznia w zajęciach edukacyjnych przelewem na rachunek bankowy podmiotu organizującego te zajęcia.

2. Stypendium szkolne w formie rzeczowej, przewidzianej w §5 ust.1 pkt 2, jest udzielane poprzez dostarczenie uczniowi do rąk własnych lub za pośrednictwem szkoły do której uczęszcza podręczników wskazanych przez ucznia i zaakceptowanych przez szkołę.

3. Stypendium szkolne przewidziane w §5 ust.1 pkt 3 jest udzielane poprzez zwrot kosztów biletów miesięcznych na dojazdy do szkoły położonej poza miejscem zamieszkania ucznia albo poprzez sfinansowanie (albo dofinansowanie) kosztów zamieszkania w miejscowości położenia szkoły. Sposób przekazywania stypendium wnioskodawca uzgadnia z osobą przyznającą stypendium.

4. Stypendium szkolne przewidziane w §5 ust.1 jest wypłacane z góry pierwszego dnia roboczego miesiąca za który przysługuje, w formie gotówkowej, w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie w kasie pok. nr 13 w godz. 8:00-14:00.


Rozdział IV. Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego

§ 9.
Na zasiłki szkolne dla uczniów przeznacza się 5% dotacji celowej otrzymanej przez Gminę Witkowo w trybie art. 90r ust.3 ustawy o systemie oświaty.

§ 10.
Zdarzeniami losowymi uzasadniającymi przyznanie zasiłku są w szczególności:
1) pożar mieszkania,
2) zalanie mieszkania,
3) kradzież
jeżeli zdarzenia te dotyczą wydatków związanych z edukacją ucznia.

§ 11.
1. Gminna Komisja Stypendialna przedstawia Burmistrzowi Gminy i Miasta Witkowo propozycje dotyczące formy w jakiej może być przyznany zasiłek szkolny oraz trybu i sposobu udzielania zasiłku.

2. Do przyznania zasiłku szkolnego stosuje się odpowiednio w §6 i w §7 ust.4 niniejszego regulaminu.

3. Zasiłek szkolny przyznaje się oceniając sytuację materialną ucznia indywidualnie.


Rozdział V. Postanowienia końcowe

§ 12.
Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki


Uzasadnienie
do Uchwały Nr XX/186/05 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 29 marca 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

Ustawa z 16 grudnia 2004 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2004r. Nr281, poz. 2781) w art. 90f zobowiązała organy stanowiące gmin do podjęcia uchwał – regulujących w formie regulaminu udzielanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy.

Na podstawie w/w ustawy niniejsza uchwała określa szczegółowe zasady oraz kryteria i wysokość przyznawania i wypłacania pomocy materialnej dla uczniów z terenu Gminy i Miasta Witkowo.   

drukuj pobierz pdf    

wstecz