Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2004: Uchwała XVII/140/04 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XVII/140/04
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 26 listopada 2004r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203/ oraz art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 i Nr 200, poz. 1683, z 2003r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966, z 2004r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291/ Rada Miejska w Witkowie uchwala, co następuje:

§ 1.
Określa się następujące roczne stawki podatku od nieruchomości w wysokości:

1/ od budynków mieszkalnych lub ich części oraz zajętych wyłącznie na potrzeby mieszkalne od 1m2 powierzchni użytkowej  0,32zł.

2/ od budynków lub ich części związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m2 powierzchni użytkowej  11,50zł.

3/ od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m2 powierzchni użytkowej   4,00zł.

4/ od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1m2 powierzchni użytkowej 3,60zł.

5/ od budynków pozostałych lub ich części od 1m2 powierzchni użytkowej wykorzystywanych na:
  a/garaże  3,00zł.
  b/budynki gospodarcze  2,81zł.
  c/cele rekreacyjne i letniskowe stanowiące własność osób fizycznych, w których nie jest prowadzona działalność gospodarcza  6,00zł.
  d/budynki zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego  3,00zł.
  e/cele inne niż wymienione w pkt 1, 2, 3, 4 i 5 a, b, c, d  6,00zł.

6/ od budowli:
  a/służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz bezpośrednio związanych z procesem poboru i uzdatniania wody  0,7%   
  b/pozostałych  2,0%

7/ od gruntów:
 a/związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób  zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1m2 powierzchni  0,50zł.
 b/letniskowych i rekreacyjnych od 1m2 powierzchni  0,20zł.
 c/pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1ha powierzchni  3,00zł.
 d/zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m2 powierzchni  0,20zł. 
 e/pozostałych od 1m2 powierzchni  0,10zł.

§ 2.
1. Podatek od nieruchomości płatny jest:
 a/ na terenie wiejskim u sołtysa wsi,
 b/ na terenie miasta Witkowa na rachunek bankowy Urzędu Gminy i Miasta Witkowo.
2. Zarządza się pobór podatku od nieruchomości na terenie wiejskim od osób fizycznych w drodze inkasa.
3. Inkasa podatku dokonuje sołtys wsi.
4. Wysokość wynagrodzenia od zainkasowanych kwot określa załącznik do uchwały.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Witkowie.

§ 4.
Traci moc uchwała Nr IX/78/03 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 21 listopada 2003r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości /Dz.Urz.Woj.Wlkp. Nr 214, poz. 4581 z dnia 17 grudnia 2003r./.

§ 5.
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1stycznia 2005r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki

Załącznik do uchwały Nr XVII/140/04
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 26 listopada 2004r.

Wysokość wynagrodzenia dla inkasentów za pobór podatku od nieruchomości w drodze inkasa dla poszczególnych wsi od zainkasowanych kwot wynosi:
1. Czajki  8,0%
2. Chłądowo  4,5%
3. Ćwierdzin  12,0%
4. Dębina  6,5%
5. Folwark  3,9%
6. Gaj  10,0%
7. Gorzykowo  3,5%
8. Jaworowo  10,0%
9. Kamionka  12,0%
10. Kołaczkowo  6,2%
11. Malenin  3,3%
12. Małachowo Kępe   3,2%
13. Małachowo Złych M.  3,2%
14. Małachowo Wierzb.  3,9%
15. Mąkownica  3,2%
16. Mielżyn  3,5%
17. Odrowąż  3,9%
18. Ostrowite Prym.  4,9%
19. Piaski  18,0%
20. Ruchocin  4,3%
21. Ruchocinek  5,0%
22. Skorzęcin  5,6%
23. Sokołowo  8,0%
24. Strzyżewo  11,0%
25. Witkówko  4,1%
26. Wiekowo  6,7%


Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz