Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

Interpelacje i zapytania radnych »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2004: Uchwała XVI/135/04 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów części działek nr 5078/2 i 5077/2 położonych w miejscowości Skorzęcin Nadleśnictwo

Uchwała Nr XVI/135/04
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 1 października 2004r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów części działek nr 5078/2 i 5077/2 położonych w miejscowości  Skorzęcin Nadleśnictwo, gm. Witkowo

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.717, z 2004r. Dz.U. Nr 6, poz.41, Nr 141, poz.1492) Rada Miejska w Witkowie uchwala, co następuje:

§ 1
Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów części działek o numerach 5078/2 i 5077/2 położonych w miejscowości Skorzęcin Nadleśnictwo z przeznaczeniem pod budowę drogi publicznej.

§ 2
Tereny objęte opracowaniem, przedstawia załącznik graficzny do uchwały – kopia mapy  ewidencyjnej w skali 1:5000, stanowiąca załącznik nr 1 do uchwały.

§ 3
Szczegółowy zakres ustaleń planu powinien odpowiadać wymogom określonym w art. 15 ust. 2 i 3, art. 16 ust. 1 i 2 oraz zawierać opracowania, o których mowa w art. 17, pkt 4 i 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Witkowie.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki


Witkowo, dnia 20.09.2004r.

Analiza uzasadniająca przystąpienie do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów części działek położonych w miejscowości Skorzęcin Nadleśnictwo, gm. Witkowo.

Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492) stwierdzono, że działki położone w miejscowości Skorzęcin Nadleśnictwo nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

W zapisie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Witkowo uchwalonego uchwałą Nr XVI/198/97 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 22 listopada 1997r. są to tereny leśne. Podjęcie w/w uchwały jest zgodne z ustaleniami studium, gdyż teren ten stanowi leśną drogę gruntową.
Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu tych terenów jest celowe ze względu na usprawnienie komunikacji do Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie. Droga ta będzie stanowiła połączenie terenów przeznaczonych w miejscowym planie pod gminne parkingi (tereny obsługi komunikacji) z istniejącą drogą dojazdową do Ośrodka Wypoczynkowego.


Załącznik graficzny nr 1 do Uchwały Nr XVI/135/04
Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 1 października 2004r.
Skorzęcin Nadleśnictwo – kopia mapy ewidencyjnej w skali 1 : 5000

(załącznik graficzny w postaci pliku *.pdf do pobrania) 

 

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
Załacznik do uchwały XVI/135/04
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz