Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania na koniec karencji 2002-2006 »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2004: Uchwała XVI/132/04 w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami

Uchwała Nr XVI/132/04
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 1 października 2004r.

w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami

Na podstawie art. 5 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873) Rada Miejska w Witkowie uchwala, co następuje:

§1.
Przyjmuje się „Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Witkowie.

§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki

 

Załącznik do uchwały Nr XVI/132/04
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 1 października 2004r.

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST.3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

I. Wstęp

Podmioty wymienione w tytule Programu zwane w dalszej części organizacjami, stają się w coraz szerszym zakresie odpowiedzialnym i kompetentnym partnerem samorządu w realizacji jego zadań. Aktywna działalność organizacji jest istotną cechą społeczeństwa demokratycznego, elementem aktywizującym społeczność lokalną. W ramach organizacji aktywni obywatele mogą działać, wyrażając w ten sposób swój udział w życiu publicznym.

Rada Miejska w Witkowie uznając ważność organizacji w realizacji zadań publicznych, deklaruje wolę kształtowania współpracy z organizacjami na zasadach: pomocniczości, partnerstwa, suwerenności stron, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. Współpraca ta ma na celu lepsze wykonywanie zadań ustawowo powierzonych gminie oraz wspieranie organizacji w realizacji zadań na rzecz społeczności lokalnej.

II. Realizatorzy Programu

Ze strony Gminy Witkowo program realizuje:

1/ Rada Miejska - w zakresie wytyczania założeń polityki społecznej i finansowej gminy;

2/ Burmistrz Gminy i Miasta - w zakresie realizacji założeń powyższej polityki, przyznawania dotacji celowych i innych form pomocy;

3/ wyznaczony pracownik Urzędu Gminy i Miasta - w zakresie utrzymywania bieżących kontaktów pomiędzy samorządem a organizacjami.

Ze strony organizacji przy realizacji programu współpracują organizacje działające na terenie Gminy i Miasta Witkowo lub na rzecz jej mieszkańców:

1/ organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy;

2/ osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;

3/ stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.


III. Zadania realizowane we współpracy z organizacjami

Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego, obejmuje następujące zadania publiczne:

  a/ powierzenie organizacji kolonii dla dzieci z rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej;

  b/ wsparcie finansowe w organizacji półkolonii i obozów dla dzieci i młodzieży;

  c/ wsparcie działań na rzecz osób niepełnosprawnych;

  d/ zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;

  e/ zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 


IV. Zasady współpracy

1. Podstawowym kryterium decydującym o podjęciu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego jest prowadzenie przez nie działalności na terenie gminy Witkowo lub na rzecz jej mieszkańców.

2. Współpraca z organizacjami odbywać się będzie na zasadach określonych w ustawie.


V. Formy współpracy

1. Powierzanie oraz wspieranie realizacji zadań publicznych (wraz z udzieleniem dotacji) poprzez przeprowadzenie otwartego konkursu ofert lub innych form dopuszczanych przez ustawę. Udział przedstawicieli organizacji w zespołach opiniujących wnioski w konkursach ofert.

2. Udostępnianie organizacjom nieodpłatnie lokali na spotkania, szkolenia, konferencje, związane z realizacją zadań gminy i miasta.

3. Zorganizowanie spotkania informacyjnego z Burmistrzem, Radnymi Rady Miejskiej, dyrektorami gminnych jednostek organizacyjnych, w celu wymiany informacji na temat podejmowanych działań, wymiany doświadczeń, koordynacji podejmowanych działań.

4. Współpraca w zakresie pozyskiwania środków finansowych z innych źródeł niż budżet gminy.

5. Utrzymywanie bieżących kontaktów i pomoc organizacyjno-techniczna.

6. Tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji i samorządu.

7. Konsultowanie projektów uchwał Rady Miejskiej z dziedzin dotyczących działalności statutowej organizacji.

8. Pomoc w promowaniu działalności organizacji poprzez umieszczanie w gminnym biuletynie informacyjnym „Witkowskie Wiadomości Samorządowe” dostarczanych materiałów.

9. Utworzenie w Urzędzie Gminy i Miasta bazy danych Witkowskich Organizacji Pozarządowych i jej aktualizowanie.

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz