Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania na koniec karencji 2002-2006 »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Nabór pracowników: Ogłoszenie naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi...

Burmistrz Gminy i Miasta w Witkowie
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie

Stanowisko ds. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
(umowa o pracę w wymiarze pełnego etatu)

Wymagania niezbędne:

1. Obywatelstwo polskie.

2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe.

4. Nieposzlakowana opinia.

5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.

6. Wykształcenie wyższe ekonomiczne, preferowane finanse-rachunkowość.

7. Znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem administracji samorządowej oraz procedur postępowania podatkowego, znajomość i umiejętność stosowania przepisów ustaw: o samorządzie gminnym, Kodeks postępowania administracyjnego, o rachunkowości, o finansach publicznych, ordynacja podatkowa, o odpadach, o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

8. Znajomość programów finasowo-księgowych oraz programu Excel.

Wymagania dodatkowe:

1. Minimum 2 letni staż pracy w jednostkach sektora finansów publicznych.

2.Umiejętność pracy w zespole, umiejętność dobrej organizacji pracy, samodzielność, komunikatywność, odpowiedzialność.

Do głównych obowiązków na tym stanowisku będzie należało:

1. Prace związane z wymiarem i naliczaniem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

2. Prace związane z windykacją opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

3. Dekretacja i księgowanie dokumentów finansowo-księgowych w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

4. Obsługa płatników opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

5. Prowadzenie sprawozdawczości z zakresu wymiaru i windykacji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

6.Sporządzanie sprawozdań, analiz, informacji i zestawień niezbędnych do projektowania budżetu, na potrzeby Burmistrza i Rady Miejskiej.

Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny.

2. Kwestionariusz osobowy (według załączonego wzoru).

3. CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu zatrudnienia.

4. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje.

5. Kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy.

6. Pisemne oświadczenia o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.

7. Pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych.

8. Pisemne oświadczenie, że stan zdrowia kandydata pozwala na zatrudnienie na w/w stanowisku.

9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

10. Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku, gdy kandydat jest osobą niepełnosprawną.

11. Kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie i ukończenie 18 roku życia.

List motywacyjny, CV, kwestionariusz osobowy oraz pozostałe oświadczenia powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1. Miejsce wykonywania pracy – Urząd Gminy i Miasta Witkowo, budynek nie jest wyposażony w windę dla osób niepełnosprawnych.

2. Stanowisko pracy znajduje się w pomieszczeniu zlokalizowanym na parterze Urzędu.

3. Praca przy komputerze powyżej czterech godzin.

W grudniu 2012r. (miesiącu poprzedzającym upublicznienie ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.
 
Wymagane dokumenty należy przesyłać pocztą na adres:

Urząd Gminy i Miasta Witkowo ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo lub składać osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta (pokój nr 21) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.02.2013r. do godz. 16.00 w zamkniętej kopercie z następującą adnotacją: „Nabór na stanowisko urzędnicze ds. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi” (za datę doręczenia dokumentów przyjmuje się datę ich wpływu).

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Osobą upoważnioną do bezpośrednich kontaktów z kandydatami jest Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta w Witkowie tel. 614778194 w. 20.

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu oraz zakwalifikują się do dalszego postępowania zostaną telefonicznie poinformowani i zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru będzie upowszechniona przez umieszczenie na tablicy informacyjnej Urzędu oraz opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy i Miasta Witkowo www.bip.witkowo.pl.

Burmistrz Gminy i Miasta
(-) Krzysztof Szkudlarek

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
(wprowadził: Tomasz Pluciński 2013-01-31 13:24:04)
rozmiar pliku: 19.1Kb
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz