Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

Interpelacje i zapytania radnych »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2004: Uchwała XIV/117/04 w sprawie zmiany Gminnego Programu Ochrony Środowiska

Uchwała Nr XIV/117/04
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 25 czerwca 2004r.

w sprawie zmiany Gminnego Programu Ochrony Środowiska.

Na podstawie art. 17 i 18 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska /Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 627 ze zm./ Rada Miejska w Witkowie uchwala, co następuje:         

§ 1.
W Gminnym Programie Ochrony Środowiska uchwalonym uchwałą Nr XVI/155/00 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia  27 kwietnia 2000r. wprowadza się zmiany w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.  

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

§ 3.
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki


UZASADNIENIE
Do uchwały nr XIV/117/04 Rady Miejskiej w Witkowie w sprawie zmiany Gminnego Programu Ochrony Środowiska.

Dokument został opracowany w związku z obowiązkiem nałożonym na gminy przez Ustawę z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 Nr 62 poz. 627) w art. 17 i 18.

Program swoją strukturą bezpośrednio nawiązuje do Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2004 - 2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007 - 2012. Podejmuje więc zagadnienia ochrony dziedzictwa przyrodniczego, racjonalnego użytkowania zasobów przyrody, surowców, materiałów i energii oraz poprawy jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego. Zagadnienia te są analizowane w odniesieniu do zasadniczych komponentów środowiska, a więc: przyrody i krajobrazu, lasów, gleb, kopalin i wód podziemnych, wód powierzchniowych i powietrza oraz skutków bytowania i prowadzenia działalności gospodarczej przez człowieka.

Zasadniczym zadaniem, jakie opracowanie ma spełnić jest określenie celów, priorytetów i w konsekwencji działań, jakie stoją przez samorządem gminnym w dziedzinie ochrony środowiska oraz stworzyć możliwości uzyskania wsparcia finansowego z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na realizację tych zadań.

(załącznik w postaci pliku *.rar do pobrania - prosimy zapisać plik na dysk lokalny i rozpakować dowolnym programem dekompresującym np.WinRar, WinZip itp.)

 

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
Załącznik do Uchwały Nr XIV/117/04
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz