Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Raport o stanie gminy »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry i ewidencje »

Petycje »

Petycje do Rady Miejskiej »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory Parlamentarne 2019 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Wybory samorządowe 2018 »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 2019 »

Wybory do Parlamentu RP - 2019 »

Wybory Prezydenta RP 2020 »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Współpraca z organizacjami pozarządowymi »

Wyniki badań wody »

Interpelacje i zapytania radnych »

Wybory Parlamentarne 2023 »

Plan polowań zbiorowych »

Obwieszczenia »

Preferencyjna sprzedaż węgla »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zbiór prawa miejscowego...: V. W zakresie finansów, budżetu, podatków i opłat

1. Uchwała Nr XI/99/04 z dnia 30 stycznia 2004r. w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych służących ustalaniu wysokości dodatków mieszkaniowych.
[Dz. Urz. Woj. Wlkp.  Nr 26 poz. 728 z 4.03.2004r.]

2. Uchwała Nr XXIII/209/05 z dnia 30 września 2005r.w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie się.
[Dz. Urz. Woj. Wlkp.  Nr 153 poz. 4191 z 4.11.2005r.]

3. Uchwała Nr XXIV/219/05 z dnia 25 listopada 2005r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości (oraz zmiana: Uchwała Nr XIII/119/08 z dnia 29 kwietnia 2008r.)
[Dz. Urz. Woj. Wlkp.  Nr 192 poz. 5293 z 16.12.2005r.]
[Dz. Urz. Woj. Wlkp.  Nr 109 poz. 2013 z 8.07.2008r.]

[Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz.3586 z 8.04.2019r.]

4. Uchwała Nr XXIII/210/05 z dnia 30 września 2005r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej.
[Dz. Urz. Woj. Wlkp.  Nr 153 poz. 4192 z 4.11.2005r.]

5. Uchwała Nr XXVI/249/06 z dnia 28 lutego 2006r. w sprawie wyznaczenia terminów płatności dla inkasentów poboru opłaty targowej.
[Dz. Urz. Woj. Wlkp.  Nr 57 poz. 1510 z 24.04.2006r.]

6. Uchwała Nr X/101/07 z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków.
[Dz. Urz. Woj. Wlkp.  Nr 42 poz. 867 z 27.03.2008r.]

7. Uchwała Nr XI/107/08 z dnia 15 lutego 2008r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy i Miasta Witkowo.
[Dz. Urz. Woj. Wlkp.  Nr 59 poz. 1180 z 17.04.2008r.]

8. Uchwała Nr IV/24/2011 z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników…

[Dz. Urz. Woj. Wlkp.  Nr 96 poz. 1623 z 13.04.2011r.]

9. Uchwała Nr IV/31/2011 z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.
[Dz. Urz. Woj. Wlkp.  Nr 96 poz. 1625 z 13.04.2011r.]

10. Uchwała Nr VII/64/2011 z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie wysokości opłaty za wpis żłobka oraz klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
[Dz. Urz. Woj. Wlkp.  Nr 229 poz. 3681 z 26.08.2011r.]

11. Uchwała Nr XI/98/2011 z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji dla Spółki Wodnej działającej na terenie Gminy i Miasta Witkowo, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania.
[Dz. Urz. Woj. Wlkp.  poz. 31 z 3.01.2012r.]

12. Uchwała Nr XXIV/242/2013 z dnia 27 marca 2013r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. (oraz zmiana: Uchwała XXIV/187/2017 z dnia 24 lutego 2017r.
[Dz. Urz. Woj. Wlkp.  poz. 2645 z 05.04.2013r.]
[Dz. Urz. Woj. Wlkp.  poz. 1730 z 02.03.2017r.]

13. Uchwała Nr XXIX/276/2013 z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie ustalenia miejscowości, w której pobiera się opłatę miejscową.
[Dz. Urz. Woj. Wlkp.  poz. 7032 z 09.12.2013r.]

14. Uchwała Nr XXIX/277/2013 z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie  uchylenia Uchwały nr XI/81/07 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 19 listopada 2007 roku w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów.
[Dz. Urz. Woj. Wlkp.  poz. 6970 z 05.12.2013r.]

15. Uchwała Nr XXXI/300/2014 z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania: Pomoc państwa w zakresie dożywiania: na lata 2014-2020.
[Dz. Urz. Woj. Wlkp.  poz. 1543 z 10.03.2014r.]

18. Uchwała Nr X/77/2015 z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji.
[Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 8019 z 08.12.2015r.]

19. Uchwała Nr XVII/137/2016 z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (oraz zmiana: Uchwała XXVII/212/2017 z 28.04.2017).
[Dz. Urz. Woj. Wlkp.  poz. 4031 z 27.06.2016r.]
[Dz. Urz. Woj. Wlkp.  poz. 3689 z 08.05.2017r.]
 

20. Uchwała Nr XXXIX/227/2017 z dnia 30 czerwca 2017r. w sprawie w szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Witkowo lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych.szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie i Miastu Witkowo lub jej jednostkom podległym.

[Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 5093 z 12.07.2017r.] 

21. Uchwała Nr XXXIII/261/2017 z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę i Miasto Witkowo.

(Dz.Urz. Woj. Wlkp. poz. 8488 z 14.12.2017r.)

 

22. Uchwała Nr XXXIV/269/2017 z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy i Miasta Witkowo bezgotówkowym instrumentem płatniczym.

(DZ.Urz.Woj.Wlkp. poz. 463 z 9.01.2018r.)

 

 23. Uchwała XXXV/284/2018 z 22.02.2018r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb przeprowadzania kontroli prawidlowości ich pobrania i wykorzystania dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół dla których gmina jest organem rejestrującym.

(Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz. 1928 z 5.03.2018)

 

24. Uchwała XXXVIII/313/2018 z dnia 29.05.2018r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych 

(Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz. 4688 z 8.06.2018r.)

 

25. Uchwała XXXIX/323/2018 z 28.06.2018r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Witkowo.

(Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz. 5745 z 9.07.2018r.)

 

26. Uchwała XXXIX/317/2018 z 28.06.2018r. w sprawie zasad udzielania, trybu postepowania i sposobu rozliczania dotacji celowej dla spółek wodnych działających na terenie gminy Witkowo.

(Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz. 5746 z 9.07.2018r.)

 

27. Uchwała II/13/2018 z 12.12.2018r. dotyczy dotacji celowej na wymianę piecy. (oraz zmiana Uchwała XXXII/259/2021 z 25.11.2021r.)

(Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz. 10166 z 17.12.2018r., Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz. 9217 z 2.12.2021r.)

 

 30. Uchwała IV/37/2019 z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości

na których zamieszkaują mieszkańcy oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

 (Dz.Urz.Woj.Wlkp.poz. 2496 z 05.03.2019r.)

 

32. Uchwała XV/123/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych.

(Dz.Urz. Woj. Wlkp. poz. 735 z 17.01.2020r., Dz.Urz. Woj. Wlkp. poz. 4581 z 3.06.2020r.)

33. Uchwała XV/126/2019 z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego

przez gminę i Miasto Witkowo.

(Dz.Urz. Woj. Wlkp. poz. 736 z 17.01.2020r.)

34. Uchwała XV/127/2019 z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy i Miasta Witkowo na zadania służące tworzeniu warunków

dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykorzystania dotacji.

(Dz.Urz. Woj. Wlkp. poz. 737 z 17.01.2020r.)

 35. Uchwała XVII/137/2020 z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 

właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Giny i Miasta Witkowo.

(Dz.Urz. Woj.Wlkp. poz. 2302 z 9.03.2020).

36. Uchwała  XXIV/185/2020 z 26.11.2020 r.w sprawie uchylenia uchwały Nr IV/25/2015 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 1214, z 2018 r. poz. 1924, z 2019 r. poz. 2320).

(Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 9162 z 3.12.2020r.)

37. Uchwała XXXII/255/2021 z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.

(Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 9519 z 7.12.2021r.)

38. Uchwała XXXII/256/2021 z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (...) od nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

 (Dz.Urz.Woj.Wlkp.poz.9520 z 7 grudnia 2021r.)

(Dz.Urz.Woj.Wlkp.poz.4911 z 10.05.2023r.)

40. Uchwała XXXIV/269/2021 z 29 grudnia 2021 r. w sprawie odpłatności za uslugi opiekuńcze.

(Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz. 283 z 11.01.2022r.)

41. Uchwała XXXVI/297/2022 z dnia 31 marca 2022r. w sprawie ustalenia wyskości ekwiwalentu dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy i miasta Witkowo biorących udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniach.

(Dz.Urz.Woj.Wlkp.poz.3095 z 21.04.2022r.)

42. Uchwała XLVI/337/2022 z 30.11.2022 r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczania podatku rolnego ... na 2023 r.

(Dz.Urz. Woj.Wlkp. poz. 9210 z 7.12.2022r.).

43. Uchwała XLVI/338/2022 z 30.11.2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 

(Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz. 9211 z 07.12.2022r.)

44. Uchwała  XLVI/339/2022 z 30.11.2022 r. w sprawie opłaty targowej.

(Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz. 9212 z 7.12.2022r.)

45.  Uchwała  XLVI/340/2022 z 30.11.2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
(Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 9213 z 7.12.2022r.)

46.  Uchwała  XLVI/345/2022 z 30.11.2022 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z obiektu Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie

(Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 9215 z 7.12.2022r.)

47.  Uchwała  XLVI/346/2022 z 30.11.2022 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z obiektów sportowych w Witkowie i sali sportowej w Mielżynie.

(Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 9216 z 7.12.2022r.)

47. Uchwała XLVII/357/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez włascicieli nieruchomości za usługi w zakresie

odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystaości ciekłych.

 (Dz.Urz.Woj.Wlkp.poz. 324 z 12.01 2023r.)

48. Uchwała XLVII/358/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

 (Dz.Urz.Woj.Wlkp.poz. 325 z 12.01 2023r.)

 

 29. Uchwała XLVIII/370/2023 z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania ...

(Dz.Urz.Woj.Wlkp.poz. 974 z 31.01.2023 r.)

 

29. Uchwała XLVIII/369/2023 z 24 stycznia 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania....

(Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz. 970 z 31.01.2023 r.)

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz