Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

Interpelacje i zapytania radnych »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2003: Uchwała IX / 85 / 2003

Uchwała Nr IX/85/03
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 21 listopada 2003r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działek położonych na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie gm. Witkowo

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717) Rada Miejska w Witkowie uchwala, co następuje:

§ 1
Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działek położonych na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie o łącznej powierzchni ca 41,08 ha.

§ 2
Teren objęty opracowaniem przedstawia załącznik graficzny do uchwały – kopia mapy ewidencyjnej w skali 1 : 5000.

§ 3
Szczegółowy zakres ustaleń planu powinien odpowiadać wymogom określonym w art. 15 ust. 2 i 3, art. 16 ust. 1 i 2 oraz zawierać opracowania, o których mowa w art. 17, pkt 4 i 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Witkowie.

§ 5
Zobowiązuje się Burmistrza Gminy i Miasta do:
1/ ogłoszenia w miejscowej prasie oraz obwieszczenia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu,
2/ zawiadomienia na piśmie organów właściwych do uzgodnienia projektu miejscowego planu,
3/ zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego i Sejmiku Samorządowego w Poznaniu o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki


Witkowo, dnia 03.11.2003r.

ANALIZA UZASADNIAJĄCA PRZYSTĄPIENIE DO OPRACOWANIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW DZIAŁEK POŁOŻONYCH NA TERENIE OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO W SKORZĘCINIE GM. WITKOWO

Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717) stwierdzono, że działki położone na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie gm. Witkowo zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego przez Radę Gminy i Miasta w Witkowie uchwałą nr 78/XI/91 z dnia 27 czerwca 1991r. (Dz. Urz. Województwa Konińskiego Nr 6, poz. 54 z dnia 2 lipca 1991r.) to tereny oznaczone symbolem 13 UT – Ośrodek wypoczynkowy OKSiR-u w Skorzęcinie. W zapisie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Witkowo uchwalonego uchwałą Nr XVI/198/97 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 22 listopada 1997r. są to tereny rekreacyjne.
Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest celowe ze względu na brak szczegółowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tego terenu, umożliwi to dalszy planowy, harmonijny jego rozwój. Wpłynie także na uszczegółowienie możliwości rozbudowy i modernizacji istniejących już obiektów.
Tok prac nad opracowaniem planu jest tokiem uspołecznionym, umożliwi dalszy rozwój Ośrodka Wypoczynkowego, mając na uwadze spełnienie w miarę możliwości oczekiwań jego dzierżawców oraz potencjalnych inwestorów.
Wykonanie tej zmiany będzie miało wpływ na rozwój funkcjonalno – przestrzenny zapewniający odpowiednie więzi w układzie całego obszaru Ośrodka i tworzenie możliwości optymalnego rozwoju dla ogółu jego struktur wewnętrznych, tworząc choć w wybranych dziedzinach szereg impulsów rozwojowych dla otoczenia. 

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz