Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

Interpelacje i zapytania radnych »

walidacja css walidacja html walidacja wcag
Strona główna » Protokoły z sesji RM - archiwum » Protokoł V sesji Rady Miejskiej (25.03.2011)
A A A

Protokoły z sesji RM - archiwum: Protokoł V sesji Rady Miejskiej (25.03.2011)

PROTOKOŁ Nr V/11

z sesji Rady Miejskiej w Witkowie, odbytej w dniu 25 marca 2011r. o godz. 12,00 w sali posiedzeń Urzędu GiM, pod przewodnictwem p.Bogusława Mołodeckiego – Przewodniczącego Rady

Uczestniczący w sesji Radni – zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu.

Uczestniczący w sesji goście oraz sołtysi i przewodniczący Zarządów Osiedli – zgodnie z listami obecności, stanowiącymi załączniki do niniejszego protokołu.

Otwarcia sesji dokonał p.Bogusław Mołodecki – Przewodniczący Rady. Powitał zebranych, po czym stwierdził na podstawie listy obecności, że w sesji uczestniczy 15 Radnych na ogólną liczbę 15, a zatem Rada Miejska jest kompetentna do podejmowania prawomocnych uchwał.

Następnie zebrani wysłuchali hejnału gminy, odegranego z płyty CD.

Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego w dniu 10 marca br. Ireneusza Kubiaka, Radnego Rady Miejskiej w latach 1995-2002, członka Zarządu Gminy i Miasta.

Pan Przewodniczący przypomniał, że porządek obrad został podany Radnym w zawiadomieniach o sesji. Na wniosek Burmistrza Gminy i Miasta proponował zmienić brzmienie punktu „12”, dotyczącego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Proponowane brzmienie byłoby następujące: „12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie ulicy Polnej i Jana Pawła II w miejscowości Witkowo”. Po czym p.Przewodniczący spytał o ewentualne uwagi.

Uwag i innych propozycji nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał propozycję ww. zmiany porządku obrad pod głosowanie.

Rada Miejska jednogłośnie przyjęła ww. propozycję zmiany porządku obrad.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku obrad.
2. Interpelacje, zapytania i wnioski.
3. Informacja o działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy i miasta Witkowo za 2010r.
5. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami.
6. Rozstrzygnięcie o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXX/276/10 z dnia 26 marca 2010r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie.
8. Ustosunkowanie się kompetentnych osób do spraw przedstawionych w punkcie 2 porządku sesji.
9. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na IV sesji Rady Miejskiej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiących własność gminy Witkowo.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie ulicy Polnej i Jana Pawła II w miejscowości Witkowo.
13. Dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej i zmian w budżecie gminy
i miasta na 2011r.
14. Inne sprawy (Apel Rady Miejskiej dotyczący spraw wsi i rolnictwa).
15. Zamknięcie obrad V sesji Rady Miejskiej w Witkowie.


Ad.1. Jak wyżej.


Ad.2. Pan Przewodniczący poprosił p.Kamillę Kropidłowską – Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Gnieźnie o zabranie głosu.

Pani Dyrektor podziękowała za umożliwienie jej zabrania głosu na sesji, po czym omówiła funkcjonowanie Ośrodka, który jest placówką dla dzieci z głębszym i głębokim upośledzeniem umysłowym i obejmuje swą działalnością również dzieci z terenu gminy Witkowo. Ośrodek dysponuje internatem, specjalistycznym sprzętem, różnego rodzaju pracowniami. Dzieci uczestniczą m.in. w gimnastyce rekompensacyjnej, zajęciach rewitalizacyjnych i zajęciach na basenie. Płatne jest tylko wyżywienie w internacie, ale z możliwością dofinansowania z Ośrodka Pomocy Społecznej. Na zakończenie swego wystąpienia pani Dyrektor poinformowała o metodach pracy, o stronie internetowej Ośrodka i zwróciła się do uczestników sesji o uwrażliwienie na problemy dzieci upośledzonych.

Pytań nie zgłoszono. Rozdany przez panią Dyrektor uczestnikom sesji folder, stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

W punkcie tym nikt więcej głosu nie zabrał.


Ad.3. Informację o działalności Burmistrza Gminy i Miasta w okresie międzysesyjnym przedstawił p.Krzysztof Szkudlarek – Burmistrz Gminy i Miasta.

W trakcie czytania ww. informacji dokonano za pomocą rzutnika prezentacji zdjęć z ważniejszych wydarzeń i z realizacji ważniejszych inwestycji.

Pytań nie zgłoszono, informacja została przez Radę Miejską przyjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 
Ad.4. Pan Przewodniczący poinformował, że w związku z tematem dotyczącym stanu bezpieczeństwa, na sesję został zaproszony Prokurator Prokuratury Rejonowej w Słupcy, ale ważne obowiązki służbowe, uniemożliwiły mu przyjazd. Po czym p.Przewodniczący poprosił p.Jana Rabieja – Komendanta Komisariatu Policji w Witkowie o przedstawienie informacji o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta i gminy za 2010r.

Przedstawiona przez pana Komendanta informacja, stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pan Marek Sucholas przekazał panu Komendantowi informację o zakłócaniu porządku na rynku w godzinach nocnych i prosił o uczulenie funkcjonariuszy w tym temacie.

Pan Henryk Mucha prosił p.Komendanta, by patrole policyjne pouczały właścicieli psów, szczególnie na Osiedlu Nr 5, o obowiązku sprzątania po psach.


Ad.5. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami przedstawił p.Burmistrz Gminy i Miasta.
Przedstawione sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

W związku z pytaniem p.Łukasza Grabowskiego o możliwość posprzątania rowu w kierunku Gniezna, p.Burmistrz wyjaśnił, że jest to pas drogi wojewódzkiej, prowadził rozmowy na ten temat. Rozważał również zatrudnienie pracowników interwencyjnych, którzy mogliby rowy posprzątać.

Innych uwag i pytań nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący stwierdził, że Rada Miejska sprawozdanie przyjęła, zainteresowani mogą się zapoznać z całością sprawozdania w biurze Rady.


Ad.6. Pan Przewodniczący poinformował, że sprawę wydzielenia w budżecie środków na fundusz sołecki, Radni rozważali na przedsesyjnych posiedzeniach Komisji. Sprawa ta była wcześniej omawiana na naradzie z sołtysami, w dniu 1 marca br. Biorąc pod uwagę opinię sołtysów, Komisje proponują wyodrębnienie w budżecie na 2012 rok przedmiotowego funduszu.

Po powyższym wprowadzeniu, p.Przewodniczący spytał o ewentualne uwagi.

Uwag nie zgłoszono, w związku z tym p.Przewodniczący odczytał projekt uchwały o wyodrębnieniu środków stanowiących fundusz sołecki i poddał przedmiotowy projekt pod głosowanie.

UCHWAŁA Nr V/38/2011 w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przerwa w obradach od godz. 13,25 do godz. 13,50.


Ad.7. Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały dotyczący opłat za korzystanie z Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie, Komisje analizowały na przedsesyjnych posiedzeniach i zaopiniowały go pozytywnie. Spytał o ewentualne uwagi.

Uwag nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał przedmiotowy projekt pod głosowanie.

UCHWAŁA Nr V/39/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/276/10 z dnia 26 marca 2010r. Rady Miejskiej w Witkowie w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.8. W punkcie 2 porządku obrad, nie zgłoszono pytań i wniosków.


Ad.9. Pan Burmistrz odczytał złożone na IV sesji dwie interpelacje i udzielone na nie odpowiedzi.
Interpelacje dotyczyły organizacji pozarządowych realizujących projekty z udziałem środków z budżetu gminy i miasta oraz udrożnienia rowów przy drogach gminnych.
Interpelacje wraz z odpowiedziami stanowią załączniki do niniejszego protokołu.


Ad.10. Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały dotyczący zamiany nieruchomości został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje Rady. Projekt dotyczy drogi.

Uwag nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.

UCHWAŁA Nr V/40/2011 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiących własność gminy Witkowo, została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.11. Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały dotyczący dzierżawy nieruchomości w OW w Skorzęcinie, został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje Rady. Spytał o ewentualne uwagi.

Uwag nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał przedmiotowy projekt pod głosowanie.

UCHWAŁA Nr V/41/2011 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie została podjęta większością głosów (12 „za), 3 wstrzymujące się) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.12. Projekt uchwały dotyczący sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (z przeznaczeniem pod centrum kultury) omówił wraz z uzasadnieniem p.Burmistrz Gminy i Miasta.

Pan Przewodniczący stwierdził, że czas realizacji przedmiotowej uchwały to minimum pół roku.

Następnie o głos poprosił p.Eugeniusz Czaplicki. Zgłosił wniosek, by określone w projekcie uchwały „centrum kultury” określić jako „gminne centrum kultury”.

Powyższy wniosek wywołał dyskusję na temat nazwy obiektu. Proponowano nazwę „miejsko-gminne centrum kultury”.

Pan Przewodniczący stwierdził, że wniosek o nazwę „miejsko-gminne” jest wnioskiem dalej idącym niż wniosek p.Czaplickiego i poddał pod głosowanie nazwę „miejsko-gminne centrum kultury”.

Za powyższą propozycją głosowało 12 Radnych, 3 wstrzymało się od głosu.
Propozycja została przyjęta.

Po czym p.Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały z przyjętą zmianą.

UCHWAŁA Nr V/42/2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie ulicy Polnej i Jana Pawła II w miejscowości Witkowo, została podjęta większością głosów (12 „za”, 3 wstrzymujące się) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.13. Pan Przewodniczący poprosił p.Burmistrza Gminy i Miasta o przedstawienie autopoprawki do uchwały zmieniającej budżet na 2011r.

Po odczytaniu ww. autopoprawki, p.Burmistrz wyjaśnił, że proponowane zmiany wiążą się z koniecznością zmiany klasyfikacji.

Uwag nie zgłoszono.

Przedstawiona autopoprawka została przez Radę Miejską przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Po czym p.Halina Rzepecka – Skarbnik Gminy i Miasta przedstawiła proponowane zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej i w budżecie, z uwzględnieniem przyjętej autopoprawki.

Uwag do projektów uchwał nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał projekty uchwał kolejno pod głosowanie:

UCHWAŁA Nr V/43/2011 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Witkowo na lata 2011-2020 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

UCHWAŁA Nr V/44/2011 w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.14. W punkcie tym poruszono następujące sprawy:

- p.Łukasz Grabowski odczytał treść Apelu Rady Miejskiej (jako jego projektodawca) o uznanie spraw wsi i rolnictwa za priorytetowy kierunek działań Polski w ramach prezydencji polskiej w Unii Europejskiej.

Do treści Apelu uwag nie zgłoszono, został on przez Radę Miejską przyjęty większością głosów (12 „za”, 3 wstrzymujące się) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu;

- p.Przewodniczący Rady Miejskiej:
1/
poinformował, Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu orzekła nieważność §2 ust.4 i §6 ust.5 uchwały Nr IV/31/2011 dotyczącej dotacji na zadania inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zainteresowani mogą zapoznać się z uchwałami RIO w biurze Rady;
2/ poinformował, że Regionalna Izba Obrachunkowa zgłosiła zastrzeżenia do treści uchwał z 18 lutego 2011r. o Wieloletniej Prognozie Finansowej i o zmianach w budżecie, jednak po wyjaśnieniu zarzutów, postępowanie w tych sprawach zostało umorzone;
3/ poinformował o zawiadomieniu o VI sesji Rady Powiatu – w dniu 31 marca br.;
4/ poinformował, że w dniu dzisiejszym Radni otrzymali druki oświadczeń majątkowych za 2010r. Oświadczenia należy złożyć do końca kwietnia br., w dwóch egzemplarzach (dwa oryginały), z kopią PIT-u;
5/ poinformował, że kolejna sesja Rady Miejskiej planowana jest na dzień 29 kwietnia 2011r.;

- p.Marek Sucholas prosił o informację, czy planowany jest remont sali nr 1 w Urzędzie Gminy i Miasta.
Jak wyjaśnił p.Przewodniczący, sala będzie remontowana w okresie wakacji. Można zgłaszać propozycje w tym temacie;

- p.Łukasz Grabowski podziękował p.Stanisławowi Rajkowskiemu – Dyrektorowi OKSiR-u za pomoc w organizacji Dnia Kobiet w Sołectwie Małachowo Złych Miejsc.


Ad.15. Wobec wyczerpania się porządku obrad V sesji Rady Miejskiej w Witkowie, p.Przewodniczący zamknął jej obrady o godz. 14,25.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki

Protokołowała:
H. Koźniewska

drukuj pobierz pdf    

wstecz