Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

walidacja css walidacja html walidacja wcag
Strona główna » Protokoły z sesji RM - archiwum » Protokoł IV sesji Rady Miejskiej (18.02.2011)
A A A

Protokoły z sesji RM - archiwum: Protokoł IV sesji Rady Miejskiej (18.02.2011)

PROTOKOŁ Nr IV/11

z sesji Rady Miejskiej w Witkowie, odbytej w dniu 18 lutego 2011r. o godz. 12,00 w sali posiedzeń Urzędu GiM, pod przewodnictwem p.Bogusława Mołodeckiego – Przewodniczącego Rady

Uczestniczący w sesji Radni – zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu.

Uczestniczący w sesji goście oraz sołtysi i przewodniczący Zarządów Osiedli – zgodnie z listami obecności, stanowiącymi załączniki do niniejszego protokołu.

Otwarcia sesji dokonał p.Bogusław Mołodecki – Przewodniczący Rady. Powitał zebranych, a w szczególności nowo wybranych sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli którzy uczestniczą w sesji po raz pierwszy i licznie zebranych mieszkańców Witkowa, po czym stwierdził na podstawie listy obecności, że w sesji uczestniczy 14 Radnych na ogólną liczbę 15, a zatem Rada Miejska jest kompetentna do podejmowania prawomocnych uchwał.

Następnie zebrani wysłuchali hejnału gminy, w wykonaniu saksofonisty – p.Witolda Biegalskiego.

W związku z tym, że na sesję przybyło dużo osób, p.Przewodniczący zwrócił się do zebranych z pytaniem, czy nie celowe byłoby przeniesienie sesji do większego pomieszczenia.
Stwierdzono, że nie ma takiej potrzeby.

Pan Przewodniczący przypomniał, że porządek obrad został podany Radnym w zawiadomieniach o sesji. Spytał o ewentualne uwagi.

Pan Marek Sucholas odczytał wniosek o wykreślenie punktu „15” z porządku sesji i złożył przedmiotowy wniosek do protokołu.

Pan Henryk Mucha stwierdził, że jest przeciwny wnioskowi.

Próby dalszej wypowiedzi p.Muchy p.Przewodniczący przerwał, stwierdzając, że pytał o ewentualne inne wnioski, a wniosek p.Sucholasa zostanie poddany pod głosowanie.

Innych wniosków nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał wniosek p.Sucholasa pod głosowanie.

Za wnioskiem głosowało 4 Radnych, 10 Radnych było przeciwnych.

Wniosek został przez Radę Miejską odrzucony.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku obrad.
2. Interpelacje, zapytania i wnioski.
3. Informacja o działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja o przebiegu i wynikach wyborów organów samorządu wiejskiego i miejskiego.
5. Informacja o działalności Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Witkowo.
6. Zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
7. Uchwalenie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
8. Ustosunkowanie się kompetentnych osób do spraw przedstawionych w punkcie 2 porządku sesji.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet sołtysom i przewodniczącym zarządów osiedli.
10. Zmiana uchwały Nr XXVII/233/09 w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.
11. Podjęcie uchwały dot. współdziałania z Miastem Gniezno w celu zapewnienia opieki bezdomnym psom.
12. Podjęcie uchwały w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Witkowie.
13. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia prac pielęgnacyjnych na pomnikach przyrody w miejscowości Skorzęcin.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Ruchocinie.
15. Podjęcie uchwały o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Por. Mieczysława Kalinowskiego.
16. Podjęcie uchwały dot. udzielania dotacji na zadania inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
17. Powołanie Komisji do spraw Komunalizacji Mienia.
18. Uchwalenie planu pracy Rady Miejskiej oraz stałych Komisji Rady na 2011r.
19. Rozpatrzenie skargi na działalność Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego.
21. Dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej i zmian w budżecie gminy i miasta na 2011r.
22. Inne sprawy.
23. Zamknięcie obrad IV sesji Rady Miejskiej w Witkowie.


Ad.1. Jak wyżej.


Ad.2. W punkcie tym Radni, Sołtysi i Przewodniczący Zarządów Osiedli zgłosili następujące sprawy:

- p.Adam Kowalski złożył na ręce Przewodniczącego Rady pisemne zapytania;

- p.Łukasz Grabowski złożył na ręce Przewodniczącego Rady pisemne interpelacje;

- p.Stanisław Przybylski – Sołtys Sołectwa Mielżyn:
1/ nawiązując do artykułu w „Kurierze Słupeckim” stwierdził że został „obsmarowany”, że przegrał wybory na sołtysa, co nie jest prawdą;
2/ w związku z planowanym przez Radę ustaleniem diet dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli (pkt 9 porządku sesji), zgłosił propozycję, by przedmiotowe diety podwyższyć tak jak diety Radnych;

- p.Adolf Pławczyk – Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 5:
1/ poinformował, że ZGK usunął awarię sieci wodociągowej przy Szkole Nr 2 i Szkole Nr 3, ale do rury dostały się śmieci i woda śmierdzi. Należałoby na końcówkach odkręcić i wypłukać;
2/ stwierdził, że ulice są brudne, zapiaszczone, a liście spływają do kanalizacji, co powoduje zalewanie piwnic. ZGK dysponuje odpowiednim sprzętem więc powinien to uporządkować;
3/ poruszył problem bezpańskich psów. Są osoby które deklarują odwiezienie takich psów do schroniska, oczekują jedynie zwrotu kosztów benzyny, nie wie jak to załatwić. Dodał, że na stronie internetowej winna być informacja na ten temat;

- p.Jerzy Nowak Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 1:
1/ prosił o przewiezienie żużla z Lecznicy Zwierząt na ul.Wodociągową;
2/ stwierdził, że po zimie należy ponownie zebrać piasek z ulic;
3/ nawiązując do artykułów w „Kurierze Słupeckim” stwierdził, że na zebraniu wyborczym Osiedla Nr 1 nie było tak mało mieszkańców jak np. na zebraniu Osiedla Nr 5, ale i tak zostało to złośliwie w gazecie skomentowane;

- p.Janusz Lis – przedstawiciel Rady Rodziców pytał o racjonalne przesłanki planowanego połączenia Szkół Nr 2 i 3.
 Jak wyjaśnił p.Przewodniczący, dyskusja na temat ww. szkół będzie miała miejsce w punkcie „15”;

- p.Henryk Szymański – Sołtys Sołectwa Ruchocinek prosił o regulamin korzystania z placu zabaw przy świetlicy wiejskiej i dodał, że przydałyby się również ławeczki;

- p.Marek Sucholas poinformował, że na ul.Tylnej nadal nie świeci lampa (mimo naprawy);

- p.Ryszard Nowakowski – Prezes Gminnej Spółki Wodnej poruszył problem psów. Stwierdził, że należałoby określić, czy chcemy psy na łańcuchu, czy bez łańcuchów, ale takie uznawane są za bezpańskie;

- p.Karolina Dolata – Sołtys Sołectwa Strzyżewo poinformowała, że od 2008r. nie uregulowano rachunku za korzystanie z wody w świetlicy wiejskiej i w związku z tym prosiła o informację, czy może złożyć wniosek o umorzenie zaległości.


Ad.3. Pan Krzysztof Szkudlarek – Burmistrz Gminy i Miasta przedstawił informację o działalności międzysesyjnej, tj. w okresie od 2 stycznia do 17 lutego br.

Do treści informacji uwag nie zgłoszono, stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.

O głos poprosił p.Tomasz Deskowski i zaproponował, by obrady przenieść do większego pomieszczenia, remizy OSP.

W związku z propozycją p.Krystyny Żok – Radnej Rady Powiatu, by wcześniej, już teraz rozpatrzyć punkt „15”, p.Przewodniczący przypomniał, że porządek sesji został już przyjęty i wtedy nie zgłoszono wniosku o zmianę kolejności rozpatrywania punktów. Po czym ogłosił przerwę, by w czasie jej trwania sprawdzić, czy jest prawna możliwość zmiany kolejności rozpatrywania punktów. Poinformował, że decyzję w tej sprawie podejmie po przerwie i dodał, że nie chciałby by ktoś mu zarzucił działania niezgodne z prawem.


Przerwa trwała od godz. 12,50 do godz. 13,15.


Po przerwie p.Przewodniczący zwrócił uwagę przedstawicielowi prasy, że nie wyraził zgody na nagrywanie sesji, a zgodnie ze Statutem, taka zgoda jest wymagana.

Następnie p.Przewodniczący poinformował, że zgodnie z §15 Regulaminu Rady Miejskiej „z wnioskiem o uzupełnienie bądź zmianę porządku obrad może wystąpić radny lub Burmistrz”, przy czym nie jest określone, w którym momencie jest to możliwe. Po czym p.Przewodniczący stwierdził, że po konsultacji z radcą prawnym Urzędu Gminy i Miasta występuje z wnioskiem o zmianę kolejności rozpatrzenia punktu „15”. Punkt ten zostałby rozpatrzony jako punkt „4” (numeracja kolejnych punktów uległaby odpowiednio przesunięciu).

Za powyższym wnioskiem głosowało 11 Radnych, 3 Radnych było przeciwnych.

Wniosek został przez Radę Miejską przyjęty.


Ad.4. Na prośbę p.Przewodniczącego, p.Krzysztof Szkudlarek – Burmistrz Gminy i Miasta odczytał projekt uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 2 im. por. Mieczysława Kalinowskiego w Witkowie, wraz z uzasadnieniem.

Następnie p.Przewodniczący poinformował, że przedmiotowy temat był analizowany na posiedzeniach Komisji Rady i na spotkaniu Radnych z dyrektorami szkół.

Pan Tomasz Radacz stwierdził, że prace Rady Miejskiej obowiązuje Statut. Zgodnie z §34 pkt 3 projekt uchwały winien być przedłożony Radzie wraz z uzasadnieniem, a takiego uzasadnienia nie było. Na spotkaniu z Radnymi p.Przewodniczący stwierdził, że nie wszystkie uchwały muszą mieć uzasadnienie (tylko te które wywołują skutki finansowe), ale Statut obowiązuje. W dalszej wypowiedzi p.Radacz przytoczył zapis §52 Regulaminu Rady, mówiącego, że wnioski i opinie Komisji uchwalane są w głosowaniu jawnym, a opinii Komisji Oświaty na omawiany temat nie było. Stwierdził dalej, że należało zacząć sprawę od konsultacji z rodzicami i ZNP, dla niego to próba zamachu na demokrację, pozbawienie mieszkańców możliwości wyboru szkoły, likwidacja czegoś, co funkcjonuje prawidłowo, od 50 lat. Pan Radacz stwierdził również m.in., że Rada naraża się na możliwość odrzucenia uchwały przez nadzór z powodu braku konsultacji i że popiera wniosek p.Marka Sucholasa o naruszeniu prawa.

Pan Przewodniczący Rady poinformował, że wpłynęło na jego ręce pismo Rady Rodziców, z jego treścią zapoznał Radnych na roboczym spotkaniu. W dniu dzisiejszym natomiast wpłynęło pismo Związku Nauczycielstwa Polskiego z dnia 17 lutego br. Po odczytaniu jego treści (pismo stanowi załącznik do niniejszego protokołu), p.Przewodniczący odniósł się do kwestii uzasadnień do projektów uchwał. Stwierdził, że interpretacja jest sporna. Omawiany projekt uchwały nie niesie skutków finansowych, więc uzasadnienia nie musiało być. Dodał, że Regulamin (stanowiący załącznik do Statutu Gminy i Miasta) uchwalono w 2003r., jeśli będzie taka potrzeba, można powołać komisję statutową i dokonać poprawek. Po zacytowaniu przez p.Radacza brzmienia §34 pkt 3 („projekt uchwały winien być przedłożony Radzie wraz z uzasadnieniem, w którym należy wskazać potrzebę podjęcia uchwały oraz informację o skutkach finansowych jej realizacji”), p.Przewodniczący poinformował, że p.Burmistrz przedstawił uzasadnienie w dniu dzisiejszym, ponieważ wcześniej była mowa, że uzasadnienie zostanie przygotowane po spotkaniu Radnych z dyrektorami. Przypomniał, że w wyniku tego spotkania, na którym m.in. poinformował dyrektorów o procedurze uchwalania uchwał, zmieniono brzmienie projektu uchwały i dodał, że nad projektem można dziś dyskutować i zmieniać jego brzmienie. Odnosząc się do kwestii braku opinii Komisji Oświaty p.Przewodniczący wyjaśnił, że na przedsesyjnym posiedzeniu Komisja zapoznała się z projektem uchwały i wstrzymała się od głosu, Przewodniczący tej Komisji wnioskował, by po posiedzeniach wszystkich komisji zwołać spotkanie Radnych z dyrektorami szkół i wtedy podjąć decyzję co z tym projektem zrobimy. Następnie p.Przewodniczący podkreślił, że omawiany projekt uchwały dotyczy zamiaru likwidacji szkoły, a nie samej likwidacji. Taką uchwałą Rada Miejska upoważnia Burmistrza do podejmowania pozostałych kroków, rozpoczęcia procedury likwidacji, która ma nastąpić za półtora roku.

W związku z prośbą p.Jolanty-Jakubas-Zawiślak – Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 o uszczegółowienie zapisu z uzasadnienia do projektu uchwały (o „poprawie warunków nauczania”), p.Marian Gadziński – Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta wyjaśnił, co następuje: likwidacja składa się z dwóch etapów. Jeśli Rada Miejska podejmie uchwałę o zamiarze likwidacji szkoły, to organ wykonawczy zgodnie z art. 59 ustawy o systemie oświaty, ma obowiązek podjąć dalsze działania, czyli konsultacje ze związkami zawodowymi, radą pedagogiczną i rodzicami. Uchwała o zamiarze likwidacji to uchwała intencyjna, a druga uchwała – dotyczyć będzie już samej likwidacji. Odnośnie uzasadnienia do projektu uchwały, p.Gadziński stwierdził, że poprzez łączenie szkół polepszymy warunki nauczania uczniom, będą optymalne oddziały klasowe i zsynchronizowane zarządzanie całym obiektem. Wyjaśnił ponadto, że emocje budzi umieszczone w projekcie uchwały słowo „likwidacja”, ale nie ma prawnej możliwości by użyć innego określenia.

W czasie dyskusji głos zabierali również przedstawiciele Rady Rodziców, rodzice i nauczyciele. Pytali czy rodzice i nauczyciele zyskają na likwidacji Szkoły, jakie będą korzyści i oszczędności, czy możliwe jest zagwarantowanie że dziecko będzie uczył ten sam nauczyciel co obecnie, podkreślano, że dzieci nie narzekają na obecną sytuację, nigdy nie było konfliktów, pytali co należy rozumieć pod określeniem „optymalne warunki”. Wyrazili niezadowolenie, twierdzili, że chcieliby być informowani o tak ważnych sprawach przed opracowaniem projektu uchwał, a dowiedzieli się o sprawie z gazet, nie konsultowano tego z nimi, a chcieliby usłyszeć solidne argumenty. Wyrażano obawy o utratę pracy, wyrażono również opinie, że skumulowanie uczniów przyniesie agresję, dzieci „co rusz” będą przechodzić do innego budynku, a zarówno dzieci jak i nauczyciele są emocjonalnie związani ze swoimi szkołami. Pytano, kto „wymyślił” omawianą likwidację, sugerowano, by zamiast likwidacji zatrudnić kierownika hali sportowej. Pytano również o opinię Komisji Oświaty.

Pan Przewodniczący ponownie podkreślił, że uchwała dotyczy zamiaru likwidacji w przyszłym roku, będzie rok czasu by odpowiedzieć na pewne pytania, na przygotowanie scalenia szkół, czas dla szkół i dla Burmistrza, czas na przedyskutowanie argumentów „za” i „przeciw”. Jeśli Rada uchwałę podejmie, Burmistrz będzie zobowiązany ją realizować. Pan Przewodniczący dodał, że o sugestii połączenia szkół mowa jest od 10 lat. W nawiązaniu do uwag zgłoszonych przez rodziców, p.Przewodniczacy stwierdził, że demokracja nie została naruszona. Udzielił przybyłym na sesję głosu, choć zgodnie ze Statutem może, ale nie musi głosu udzielić, a Radni będą demokratycznie głosować. Pierwszy projekt uchwały został uzgodniony na spotkaniu Burmistrzów z Przewodniczącymi Komisji Rady.

Pani Anna Pawluk – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 zwróciła się do p.Przewodniczącego Rady z prośbą by skorygował swoją wypowiedź, że temat został uzgodniony z dyrektorami. Poinformowała, że dyrektorzy we wtorek dowiedzieli się o zamiarze łączenia szkół i nie przyjęli tego pozytywnie, bo mimo że się o tym od dawna mówiło, dowiedzieli się o zamiarze podjęcia uchwały na kilka dni przed sesją. Jest to dla nich szokujące. Na spotkaniu dyrektorów z Radnymi padły różne pytania, dowiedzieli się że planowana jest likwidacja w tym roku. Po burzliwej dyskusji zwrócili się do Radnych o odroczenie terminu likwidacji, ponieważ ich zdaniem jest za wcześnie i termin został przesunięty, z czego się cieszy, bo w tym czasie może nastąpić zmiana lub dopracowanie tematu. Pani Dyrektor stwierdziła ponadto, że chodzi im o dobro dzieci i pracowników, o dobrą atmosferę w środowisku.

Jak stwierdził p.Przewodniczący, najważniejszym punktem spotkania Radnych z dyrektorami szkół w dniu 16 lutego br. było uzgodnienie wydłużenia czasu na likwidację, tj. 1,5 roku.

Następnie o głos poprosiła p.Anna Jędrzejczak – Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego. Stwierdziła, że uchwała intencyjna jest przygotowywana w oparciu o rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z czerwca 2002r. w sprawie zasad definicji prawodawczych. W §1 pkt 4 tego rozporządzenia jest mowa, że podjęcie uchwały poprzedza się rozmowami z zainteresowanymi, a nie mieli możliwości wcześniejszego wypowiedzenia się w tej sprawie. Stwierdziła również, że w pierwszym rzędzie należy badać czy przedmiot uchwały dotyczy spraw publicznych o istotnym znaczeniu, a na pewno mieści się w zakresie spraw publicznych, w zakresie działania ZNP.

Ustosunkowując się do powyższej wypowiedzi, p.Marian Gadziński przytoczył fragment orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego z 29 listopada 2010r., z którego wynika, że rada gminy musi przedłożyć do zaopiniowania przez ZNP przynajmniej jeden z projektów uchwał tj. o zamiarze likwidacji szkoły lub o likwidacji szkoły.

Odnosząc się do pytania o opinię Komisji Oświaty, p.Piotr Jóźwik – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej poinformował, że w przedmiotowej sprawie Komisja się nie wypowiedziała, ponieważ mamy rok na przeanalizowanie tematu i na rozmowy. Stwierdził, że o omawianej sprawie decyduje Rada, a nie Komisja Oświaty. Odnośnie zgłoszonej przez jedną z uczestniczek sesji propozycji zatrudnienia kierownika hali gimnastycznej zamiast łączenia szkół, p.Jóźwik uznał, że wariant zatrudnienia kierownika hali jest godny rozważenia.

Pan Przewodniczący Rady przypomniał, że w §5 projektu uchwały jest zapis o przekazaniu uchwały do Kuratorium i rodzicom. Więc jeśli dziś Rada Miejska uchwałę podejmie, Burmistrz będzie zobowiązany do jej przekazania, jako wykonawca uchwały.

Następnie głos zabrał p.Burmistrz Gminy i Miasta. Stwierdził na wstępie, że temat jest bardzo poważny, dyskusja nad nim może trwać długo. Jest to zamiar likwidacji, a 1,5 roku czasu do podjęcia decyzji o likwidacji, w tym czasie zostanie dokonana wnikliwa analiza. Nawiązując do pytań rodziców, „co będzie lepsze”, p.Burmistrz zapytał, „a co będzie gorsze”? Pozostają te same budynki, te same klasy, ta sama liczba uczniów, będzie większa płynność liczby uczniów w poszczególnych oddziałach, np. po 22 uczniów. Nowy kompleks który powstaje, w pewnym stopniu ułatwił podjęcie decyzji o zamiarze połączenia szkół. Bo jest bezsporne, stwierdził dalej p.Burmistrz, że obiekt jest duży, należałoby dobrze i racjonalnie przestrzeń wykorzystywać. W obecnej sytuacji, gdy są dwie szkoły, uczniowie jednej z nich nie mają gdzie prowadzić zajęć. Na pytanie kto jest autorem tego pomysłu, to nie jest to „jednostka” która jest autorem projektu uchwały, a jeśli chodzi o to kto projekt podpisał, to on podpisał, tak jak wszystkie projekty uchwał. Następnie p.Burmistrz stwierdził, że nikt nie jest zaskakiwany, nie jest to temat, który się teraz narodził, był od dłuższego czasu sygnalizowany i dyskutowany. Połączenie szkół to nie to samo co likwidacja np. szkoły w Wiekowie. Półtora roku to dużo czasu, po jego upływie będziemy mogli dokonać oceny. Nawiązując do dyskusji na spotkaniu Radnych z dyrektorami, p.Burmistrz przypomniał, że mówiło się, że w jednym budynku będą klasy 1 – 3, w drugim 4-6, ale tak wcale być nie musi. To dyrektor zorganizuje funkcjonowanie szkoły, a możliwe są różne warianty.

Następnie p.Przewodniczący zwrócił się do Radnych z pytaniem o uwagi do projektu uchwały.

Uwag nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.

UCHWAŁA Nr IV/22/2011 w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 2 im. por. Mieczysława Kalinowskiego w Witkowie została podjęta większością głosów (9 głosów „za”, 5 „przeciw”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

W związku z podjęciem ww. uchwały, p.Przewodniczący stwierdził, z dniem dzisiejszym Burmistrz może prowadzić różnego rodzaju rozmowy i konsultacje.


Przerwa w obradach – od godz. 14,30 do godz. 14,55.


Ad.5. Informację o przebiegu i wynikach wyborów organów samorządu wiejskiego i miejskiego na okres kadencji 2011-2014 przedstawił p.Burmistrz Gminy i Miasta, a na jej zakończenie pogratulował sołtysom i przewodniczącym zarządów osiedli wyboru.

Zebrani oklaskami przyjęli wybranych przedstawicieli samorządu wiejskiego i miejskiego.

Pan Przewodniczący w imieniu wszystkich Radnych pogratulował sołtysom i przewodniczącym zarządów osiedli wyboru i spytał o ewentualne uwagi do przedstawionej przez p.Burmistrza informacji.

Uwag nie zgłoszono, przedmiotowa informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.6. Informację o funkcjonowaniu Bibliotek na terenie miasta i gminy przedstawiła wraz z prezentacją multimedialną „Katalogu”, p.Wiesława Gąsiorowska – Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy.

Po przedstawieniu ww. informacji, o głos poprosiła p.Krystyna Żok. Podziękowała p.Gąsiorowskiej za współpracę z biblioteką szkolną Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, wspieranie uczniów i pomoc merytoryczną, dzięki której uczniowie ZSP nie muszą jeździć do bibliotek w Gnieźnie. Prosiła o dalszą współpracę.

Pan Przewodniczący zwrócił się do p.Gąsiorowskiej z pytaniem o dane o czytelnictwie.

Jak wyjaśniła p.Dyrektor, takie dane są opracowane, ale nie dysponuje nimi w tej chwili.
W związku z powyższym p.Przewodniczący poprosił o przygotowanie takich danych na jedno z posiedzeń Komisji Oświaty.

Innych pytań nie zgłoszono, przedstawiona przez panią Dyrektor informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.7. Pan Przewodniczący Rady poinformował, że w projekcie uchwały o taryfach za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków proponuje się cenę wody w wysokości 2,25 zł/m3 netto (2,43 zł/m3 brutto), a cenę zrzutu ścieków 4,56 zł/m3 netto (4,92 zł/m3 brutto). Obecnie obowiązują następujące ceny: cena wody w wysokości 2,12 zł/m3 netto (2,27 zł/m3 brutto), cena zrzutu ścieków 4,10 zł/m3 netto (4,39 złm3 brutto). Pan Przewodniczący poinformował również, że Radni analizowali przedmiotowe ceny na przedsesyjnych posiedzeniach i zaopiniowali je pozytywnie. Spytał o ewentualne uwagi.

Uwag nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.

UCHWAŁA Nr IV/23/2011 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.8. Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały dotyczący górnych stawek za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje Rady, z tym że są rozbieżności w proponowanych przez Komisje stawkach. I tak:
1/ Komisja Oświaty proponuje górną stawkę za odbiór odpadów komunalnych – w wysokości 150,-zł za m3 oraz górną stawkę za opróżnianie zbiorników bezodpływowych – w wysokości 20,-zł za m3;
2/ Komisja Finansów proponuje odpowiednio 120,-zł i 20,-zł;
3/ Komisja Rolnictwa proponuje odpowiednio 120,-zł i 17,-zł.
Obecnie obowiązuje odpowiednio: 100,-zł i 15,-zł.

Po powyższym wprowadzeniu, p.Przewodniczący spytał o ewentualne uwagi.

Pan Piotr Jóźwik zwrócił się do p.Stanisława Tomaszewskiego – Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej z pytaniem o konsekwencje uchwalenia stawki poniżej ceny rynkowej.

Jak wyjaśnił p.Tomaszewski, we wniosku skierowanym do Rady Miejskiej podał propozycję 20,-zł. Tu nie chodzi o cenę rynkową, tylko o maksymalną, która może być stosowana wobec tych, którzy uporczywie uchylają się od zawarcia umowy na wywóz nieczystości i apeluje, by Rada taką stawkę przyjęła. Wyjaśnił ponadto, że Burmistrz będzie mógł obciążyć tą stawką ww. właścicieli nieruchomości, w formie decyzji.

Innych uwag i pytań nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał propozycje Komisji pod głosowanie.

Za stawką 150,-zł, jako propozycją najdalej idącą, głosowało 9 Radnych, 5 Radnych było przeciwnych.
Stawka 150,-zł została przyjęta.

Za stawką 20,-zł jako propozycją najdalej idącą, głosowali wszyscy Radni.
Stawka 20,-zł została przyjęta.

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał projekt uchwały z przegłosowanymi stawkami, pod głosowanie.

UCHWAŁA Nr IV/24/2011 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.9. W punkcie tym p.Krzysztof Szkudlarek – Burmistrz Gminy i Miasta ustosunkował się do następujących spraw, poruszonych w punkcie „2” porządku sesji:

- odnośnie uwag do treści artykułów w prasie lokalnej – p.Burmistrz stwierdził, że w sesji uczestniczą przedstawiciele prasy i słyszeli zgłoszone uwagi;

- odnośnie diet dla sołtysów – to propozycje do rozważenia przez Radnych;

- odnośnie zanieczyszczenia kanalizacji sanitarnej i ulic – p.Burmistrz stwierdził, że ZGK usunie zanieczyszczenia przy najbliższej okazji, gdy będzie odpowiednia pogoda, a na przyszłość będzie wykorzystywał do tego celu odpowiednie warunki pogodowe;

- odnośnie psów – od dłuższego czasu jest to problem, trzeba będzie bardziej egzekwować obowiązek sprzątania po psach. W tym kontekście p.Burmistrz wspomniał o propozycji powołania straży miejskiej;

- odnośnie żużlu z Lecznicy Zwierząt – jest to propozycja do wykorzystania;

- odnośnie placu zabaw w Ruchocinku – regulamin zostanie dostarczony, a sprawa ławek do załatwienia w najbliższym czasie;

- odnośnie lampy na ul.Tylnej – p.Burmistrz stwierdził, że traktuje to jako zgłoszenie. Poinformował, że oświetlenie jest ogromnym problemem, ponieważ od pewnego czasu firma dokonująca napraw jest firmą z Pyzdr, natomiast awarie zgłaszamy do Kalisza. Jest to absurd, ale elektrycy z Witkowa nie mogą teraz naprawiać drobnych usterek;

- odnośnie bezpańskich psów – gmina ma podpisane porozumienie z Gnieznem, ale bezpańskich psów jest coraz więcej, szczególnie na Osiedlu Nr 5;

- odnośnie zaległości w spłacie należności za wodę – sprawa ta zostanie rozpatrzona.

Pan Przewodniczący poinformował, że na zgłoszone pisemnie interpelacje i zapytania, odpowiedzi zostaną udzielone na piśmie, w terminie określonym w Regulaminie Rady Miejskiej.


Ad.10. Pan Przewodniczący poinformował, że temat diet dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli Komisje analizowały na przedsesyjnych posiedzeniach. Proponują ustalenie diety za uczestnictwo w sesjach w wysokości 3 diet pracowniczych tj. 69,-zł tak jak obowiązuje to obecnie oraz dietę za wykonywanie innych obowiązków w wysokości 7 diet pracowniczych tj. 161,-zł miesięcznie (obecnie obowiązuje 6 diet pracowniczych tj. 138,-zł). Spytał o ewentualne uwagi.

Pan Jerzy Nowak – Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 1 stwierdził, że propozycja Radnych to tylko 10% podwyżki, a jego Osiedle jest duże, co wiąże się z wieloma obowiązkami.

Pan Przewodniczący wyraził zdanie, że nie powinno się różnicować wysokości diet w zależności od wielkości Osiedla czy Sołectwa.

Pan Łukasz Grabowski zgłosił propozycję podwyższenia diet o 2 diety tzw. pracownicze.

Innych uwag nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał pod głosowanie propozycję p.Grabowskiego.

Za podwyższeniem diety do wysokości 8 diet pracowniczych, głosowało 11 Radnych, 3 Radnych wstrzymało się od głosu.
Wniosek został przez Radę przyjęty.

Innych uwag nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.

UCHWAŁA Nr IV/25/2011 w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet sołtysom i przewodniczącym zarządów osiedli została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.11. Pan Przewodniczący wyjaśnił, że w projekcie uchwały dotyczącej inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, chodzi o wpisanie nazwisk trzech nowych sołtysów, w związku ze zmianami w pełnieniu tych funkcji. Spytał o ewentualne uwagi.

Uwag nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.

UCHWAŁA Nr IV/26/2011 zmieniająca uchwałę Nr XXVII/233/09 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Przerwa w obradach – od godz. 15,45 do godz. 15,55.


Ad.12. Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały dotyczący współdziałania z Miastem Gniezno w celu zapewnienia opieki bezdomnym psom, został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje Rady. W ubiegłym roku obowiązywała stawka 600,-zł za 1 psa, a obecnie proponuje się 900,-zł. Spytał o ewentualne uwagi.

O głos poprosił p.Marian Musialski, przedstawiciel Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Poinformował zebranych, że zobowiązano go do zabrania głosu w omawianej sprawie. Współpraca ze schroniskiem to jego zdaniem doraźne rozwiązanie, ale jest to problem na dużą skalę. W ubiegłym roku ponad 60 porzuconych psów, zostało oddanych do schroniska przez osoby prywatne. Zwrócił się do Radnych z apelem, by zwracali uwagę na ten problem i na niewyobrażalny wprost problem znęcania się nad psami. Prosił p.Burmistrza i p.Przewodniczącego, by osoba zajmująca się omawianymi sprawami, mogła nawiązać kontakt z przedstawicielem Towarzystwa, by problem rozwiązać w prostszy sposób.

Pan Przewodniczący potwierdził, że problem istnieje, należy go rozwiązać, ale Towarzystwo winno podpowiedzieć Radnym, jak to zrobić. Dodał, że bezpańskie psy pochodzą nie tylko z terenu gminy, najwięcej z terenu Osiedla Nr 5, ale podrzucane są też spoza terenu gminy. Należy sprawę przedyskutować np. na posiedzeniach Komisji, gdy będzie ustalana opłata za psy.

Odnosząc się do powyższej wypowiedzi, p.Musielski stwierdził, że należy przedyskutować sprawę czipowania psów, bo musi być ścisła rejestracja psów i ewentualnie sprawę kastrowania.

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał projekt pod głosowanie.

UCHWAŁA Nr IV/27/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/275/10 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 26 marca 2010r. w sprawie podjęcia współdziałania z Miastem Gniezno w celu zapewnienia opieki bezdomnym psom z terenu miasta i gminy Witkowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 

Ad.13. Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały dotyczący powoływania i funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego, został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje Rady. Spytał o ewentualne uwagi.

Uwag nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał przedmiotowy projekt pod głosowanie.

UCHWAŁA Nr IV/28/2011 w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Witkowie została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.14. Pan Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały dotyczący prac pielęgnacyjnych na pomnikach przyrody, został pozytywnie zaopiniowany przez Radnych, na przedsesyjnych posiedzeniach. Spytał o ewentualne uwagi.

Uwag nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał projekt pod głosowanie.

UCHWAŁA Nr IV/29/2011 w sprawie uzgodnienia prac pielęgnacyjnych na pomnikach przyrody w miejscowości Skorzęcin, została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.15. Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały dotyczący sprzedaży nieruchomości w Ruchocinie, został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje Rady. Spytał o ewentualne uwagi.

Uwag nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał przedmiotowy projekt pod głosowanie.

UCHWAŁA Nr IV/30/2011 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Ruchocinie, została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.16. Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały dotyczący dotacji z budżetu gminy i miasta, został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje Rady. Spytał o ewentualne uwagi.

Uwag nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał przedmiotowy projekt pod głosowanie.

UCHWAŁA Nr IV/31/2011 w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.17. Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały dotyczący Komisji do spraw Komunalizacji Mienia, Radni analizowali na przedsesyjnych posiedzeniach. Komisja Oświaty i Komisja Rolnictwa pozytywnie zaopiniowały proponowany przez Burmistrza skład omawianej Komisji, natomiast Komisja Finansów proponuje, by skład Komisji ustalić na sesji. Po powyższym wprowadzeniu, p.Przewodniczący zwrócił się do p.Grzegorza Kaźmierczaka – Przewodniczącego Komisji Finansów z pytaniem, czy Komisja Finansów podtrzymuje zajęte stanowisko.

Po udzieleniu przez p.Kaźmierczaka twierdzącej odpowiedzi, p.Przewodniczący odczytał projekt uchwały, z proponowanymi przez p.Burmistrza nazwiskami Radnych tj. p.p.Ireneusza Kwapicha, Grzegorza Kaźmierczaka i Mariana Walczaka.

Pan Przewodniczący poinformował, że omawiana Komisja będzie komisją doraźną, jej posiedzenia będą się odbywały w razie potrzeby.

Rada Miejska większością głosów (10 „za” 3 przeciw, 1 wstrzymujący się) opowiedziała się za wnioskiem Komisji Finansów, by skład Komisji ustalić na sesji, po czym p.Przewodniczący zwrócił się do Radnych o podawanie kandydatur.

Podano następujące kandydatury do składu Komisji do spraw Komunalizacji Mienia:

1/ p.Łukasz Grabowski;
2/ p.Grzegorz Kaźmierczak;
3/ p.Ireneusz Kwapich;
4/ p.Paweł Skudzawski.
5/ p.Eugeniusz Czaplicki.

Pan Grabowski i p.Skudzawski nie wyrazili zgody na kandydowanie.

W związku z pytaniem p.Skudzawskiego o powody nie zaopiniowania projektu uchwały przez Komisję Finansów, p.Kaźmierczak wyjaśnił, że padł na posiedzeniu zarzut, że w projekcie uchwały podano już propozycje nazwisk członków Komisji.

Jak wyjaśnił p.Przewodniczący, Komisja do spraw Komunalizacji Mienia funkcjonowała w poprzedniej kadencji w podanym w projekcie składzie. Ponieważ osoby te są Radnymi również w tej kadencji, w projekcie uchwały zaproponowano te same nazwiska.

Podsumowując dyskusję p.Przewodniczący stwierdził, że do składu Komisji kandyduje 3 Radnych: p.p. Ireneusz Kwapich, Grzegorz Kaźmierczak i Eugeniusz Czaplicki i poddał pod głosowanie powyższy skład.

Rada jednogłośnie zaakceptowała ww. kandydatury.
 
Ustalono, że obowiązki Przewodniczącego Komisji zostaną powierzone p.Ireneuszowi Kwapichowi.

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał projekt pod głosowanie.
 
UCHWAŁA Nr IV/32/2011 w sprawie powołania Komisji do spraw Komunalizacji Mienia została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.18. Pan Przewodniczący poinformował, że z projektem planu pracy Rady Miejskiej na 2011r. Radni zapoznali się na styczniowych posiedzeniach Komisji i zaopiniowali go pozytywnie.

Po przedstawieniu ww. projektu planu pracy Rady, p.Przewodniczący spytał o ewentualne uwagi.

Uwag nie zgłoszono.

Następnie plany pracy poszczególnych Komisji przedstawili:

1/ p.Henryk Mucha - plan pracy Komisji Rewizyjnej

2/ p.Grzegorz Kaźmierczak - plan pracy Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego

3/ p.Ireneusz Kwapich - plan pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Porządku Publ.

4/ p.Piotr Jóźwik - plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej.

Pytań bądź uwag do planów pracy Komisji nie zgłoszono.

Do projektu uchwały w sprawie uchwalenia planów pracy: Rady Miejskiej w Witkowie i planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej na 2011r. uwag nie wniesiono.

UCHWAŁA NR IV/33/2011 w sprawie jak wyżej została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.19. Pan Przewodniczący poinformował, że w dniu 1 lutego br. wpłynęła do Rady Miejskiej skarga na działania Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witkowie. Skarga dotyczy w szczególności sposobu załatwienia skarżącego jako petenta i sposobu odnoszenia się do niego Kierownika Ośrodka. Następnie p.Przewodniczący poinformował, że skierował skargę na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej, jako Komisję właściwą merytorycznie. Na posiedzeniu w dniu 14 lutego br. Komisja Oświaty, po zapoznaniu się z dokumentacją i wyjaśnieniami Kierownika Ośrodka uznała, że skarga nie zasługuje na uwzględnienie. Pan Przewodniczący stwierdził, że może nie nastąpiło naruszenie prawa, ale w pewien sposób naruszono procedurę i prosił p.Burmistrza by sprawdził, jak Ośrodek funkcjonuje.

Po czym p.Przewodniczący spytał o ewentualne uwagi.

Uwag nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący spytał, kto jest za podjęciem uchwały o nieuwzględnieniu (odrzuceniu) skargi.

UCHWAŁA Nr IV/34/2011 została podjęta większością głosów (13 „za”, 1 wstrzymujący się) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pan Przewodniczący odczytał podjętą uchwałę i poinformował, że w dniu 7 lutego br. poinformował skarżącego, że skarga zostanie rozpatrzona na sesji lutowej, po uprzednim zaopiniowaniu przez Komisję Oświaty, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej.


Ad.20. Pan Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały dotyczący zaciągnięcia kredytu, został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje Rady Miejskiej, na przedsesyjnych posiedzeniach. Spytał o ewentualne uwagi.

Uwag nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.

UCHWAŁA Nr IV/35/2011 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2011 rok została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.21. Pan Przewodniczący poinformował, że Komisja Rolnictwa i Komisja Finansów zapoznały się z proponowanymi zmianami w Wieloletniej Prognozie Finansowej i zmianami w budżecie gminy i miasta na 2011r.

Następnie ww. zmiany omówiła p.Halina Rzepecka – Skarbnik Gminy i Miasta, informując na wstępie o błędzie pisarskim w załączniku Nr 3 do uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej. Pani Skarbnik przypomniała, że zmiany w budżecie skutkują zmianami w Wieloletniej Prognozie Finansowej i wyjaśniła na czym te zmiany polegają. Poinformowała również, że wskaźniki są optymistyczne.

Na pytanie p.Tomasza Radacza dotyczące umniejszenia środków na elewację, wyjaśnień udzielił p.Burmistrz.

Innych pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał projekty uchwał kolejno pod głosowanie.

UCHWAŁA Nr IV/36/2011 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Witkowo na lata 2011-2020 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

UCHWAŁA Nr IV/37/2011 w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.22. Pan Przewodniczący Rady Miejskiej:
1/ odczytał przesłane do wiadomości Rady pismo mieszkańców Sołectwa Folwark, protestujących przeciwko lokalizacji elektrowni wiatrowych. Poinformował, że skieruje przedmiotowe pismo na posiedzenia Komisji;

2/ poinformował o ponownym piśmie właścicieli gruntów w Wiekowie, o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i zniesienie zakazu biwakowania na ich gruntach i stwierdził, że sprawę należy rozważyć na posiedzeniach Komisji;

3/ przypomniał o jutrzejszym Turnieju Tenisa Burmistrzów i Radnych;

4/ poinformował, że kolejna sesja Rady Miejskiej planowana jest na dzień 25 marca br.


Ad.23. Wobec wyczerpania się porządku obrad IV sesji Rady Miejskiej w Witkowie, p.Przewodniczący zamknął jej obrady o godz. 17,00.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki

Protokołowała:
H. Koźniewska

drukuj pobierz pdf    

wstecz