Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania na koniec karencji 2002-2006 »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej: Sprawozdanie z działalności Komisji Szkolnictwa, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej RM w Witkowie w latach 2006- 2010

Sprawozdanie
z działalności Komisji Szkolnictwa, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Witkowie w latach 2006-2010

W omawianym okresie Komisja odbyła 54 posiedzenia. Głównym zadaniem Komisji było opiniowanie spraw do rozpatrzenia na sesjach Rady Miejskiej oraz z zakresu działalności Komisji.
Na kolejnych posiedzeniach Komisja opiniowała:
- projekty planu pracy Rady Miejskiej;
- projekty budżetu Gminy i Miasta;
- projekty uchwał w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii;
- projekt uchwały dot. tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów i logopedów;
- projekt uchwały dot. ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli;
- projekt uchwały dot. kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli;
- projekt uchwały o Stypendiach Naukowych dla uczniów gimnazjów; 
- projekt uchwały o nadaniu imienia Przedszkolu Miejskiemu w Witkowie;
- projekt uchwały dot. odpłatności za korzystanie z gminnych przedszkoli;
- projekt uchwały dot. dotacji dla niepublicznych przedszkoli;
- projekt uchwały w sprawie opłat za korzystanie z kortów tenisowych w Witkowie;
- projekt uchwały dot. opłat za wstęp oraz za korzystanie z Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie;
- projekt uchwały dot. odpłatności za usługi opiekuńcze.
Ponadto na swoich posiedzeniach co roku:
- opracowywano plan pracy Komisji;
- na bieżąco analizowano realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz sytuację finansową szkół i przedszkoli;
- zapoznawano się z informacją dotyczącą dowozu dzieci do szkół podstawowych
i gimnazjów;
- opiniowano propozycje podziału środków finansowych na działalność sportową i kulturalną Klubów oraz Kół zainteresowań w gminie;
- zapoznawano się z planami dotyczącymi zabezpieczenia zajęć sportowo - rekreacyjnych i kulturalnych dla dzieci w czasie ferii zimowych;
- zapoznano się z informacją o wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie wakacji letnich z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych.
Na swoich posiedzeniach Komisja organizowała spotkania:
- z działaczami sportowymi, zapoznając się z rocznymi planami zamierzeń oraz z ich realizacją i osiągnięciami;
- z dyrektorami Szkół Podstawowych i Gimnazjów na temat:
- przybliżenia problemów wychowawczych dzieci i młodzieży,
- potrzeb inwestycyjnych i bieżącego funkcjonowania placówek.
- z Dyrektorem Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Witkowie na temat:
- rocznego kalendarza gminnych imprez sportowo – kulturalnych;
- działalności OK,SiR-u w Witkowie i OW w Skorzęcinie;
- stanu technicznego zarządzanych obiektów sportowych.
- z Kierownikiem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witkowie na bieżąco analizowano funkcjonowanie i realizację budżetu Ośrodka.
- z Dyrektorem Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Witkowo zapoznawano się z poziomem czytelnictwa oraz z działalnością kulturalną Biblioteki na rzecz lokalnego środowiska.

Komisja przeprowadzała wizje lokalne wszystkich podległych szkół, przedszkoli i obiektów sportowych na terenie gminy i miasta, zapoznając się z potrzebami oraz wykonanymi inwestycjami na tych obiektach.

Dziękuję!

Przewodniczący Komisji
/-/ Piotr Jóźwik

Witkowo, dnia 9 listopada 2010r.

drukuj pobierz pdf    

wstecz