Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

Interpelacje i zapytania radnych »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2003: Uchwała VIII / 75 / 2003

Uchwała  Nr VIII/75/03
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 19 września 2003r.

w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym //tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591,  z 2002r. Dz.U. Nr 23, poz. 220,  Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984,  Nr 214, poz. 1806/ Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1.
Kwotę 145.335,-zł /słownie:stoczterdzieścipięćtysięcytrzystatrzydzieścipięćzłotych/ pozostającą w dyspozycji Gminy z tytułu umorzenia części pożyczki wynikającej z umowy nr 146/P/Ko/OW/99 z dnia 1 grudnia 1999r. zaciągniętej na „Budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie- etap I” przeznacza się  na inwestycyjne przedsięwzięcie proekologiczne „Budowa kanalizacji sanitarnej w mieście Witkowo”, realizowane w roku budżetowym 2003.

§2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Witkowie.

§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław  Mołodecki


U z a s a d n i e n i e

do uchwały Nr VIII/75/03 Rady Miejskiej z dnia 19 września 2003r. w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu

Umorzenie 30%  z pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Poznaniu na inwestycję „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie - etap I”  w wysokości 145.335,-zł przeznacza się na inwestycję „Budowa kanalizacji sanitarnej w mieście Witkowo” realizowaną w roku budżetowym 2003.
Konieczność przeznaczenia części umorzonej pożyczki na inwestycję proekologiczną wynika z decyzji WFOŚiGW w Poznaniu o umorzeniu.

drukuj pobierz pdf    

wstecz