Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

Interpelacje i zapytania radnych »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2003: Uchwała VIII / 63 / 2003

Uchwała  Nr VIII/63/03
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 19 września 2003r.

w sprawie nadania nazw ulicom w Witkowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806/ Rada Miejska w Witkowie uchwala, co następuje:

§ 1
Nadaje się następujące nazwy ulicom położonym w Witkowie, wyszczególnionym w wykazie stanowiącym załącznik Nr 1 i na szkicach stanowiących załączniki Nr 2 i 3 do niniejszej uchwały:
1) ul. Wodociągowa - w obrębie Osiedla Nr 1
2) ul. Gimnazjalna - w obrębie Osiedla Nr 2.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Witkowie.

§ 3
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki


Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej w Witkowie
Nr VIII/63/03
z dnia 19 września 2003r.

W Y K A Z
N A Z W  N O W Y C H  U L I C

Lp.

Nazwy ulic

Położenie ulicy

1.

Wodociągowa

w Witkowie, równoległa do ul. Wrzesińskiej, położona w pobliżu skrzyżowania z ul. Cmentarną,  z wyjazdem na ul. Wrzesińską

2.

Gimnazjalna

w Witkowie, położona w pobliżu skrzyżowania ul. Oświatowej i Powstańców Wlkp., równoległa do ul. Powstańców Wlkp., łącząca ul. Oświatową z ul. Szkolną

drukuj pobierz pdf    

wstecz