Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

Interpelacje i zapytania radnych »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2003: Uchwała V / 45 / 2003

UCHWAŁA  Nr V/45/03
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 28 marca 2003r.
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiących własność  gminy Witkowo

Na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o  gospodarce  nieruchomościami ( tekst jedn. Dz.U. z 2000r. nr 46, poz. 543 z póź zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 ppkt a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednol.  Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 oraz z Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Dz. U. z 2002r. Nr 62, poz. 558, Dz. U. z 2002r. Nr 113, poz. 984, Dz. U. z 2002r. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. z 2002r. Nr 214, poz. 1806/ Rada Miejska w Witkowie uchwala, co następuje:

§  1.
Wyraża się zgodę na zawarcie ze Skarbem Państwa - Wojskową Agencją Mieszkaniową umowy zamiany nieruchomości położonych  w Witkowie, przy ul Jasnej, oznaczonych jako działki:
- nr 1975, o pow. 0,0171 ha, uregulowanej w KW 28568,
- nr 1913, o pow. 0,0175 ha, uregulowanej w KW 28568
- nr 1912, o pow. 0,0185 ha, uregulowania w KW 28568
  stanowiących własność Gminy Witkowo, na nieruchomości położone w  Witkowie, oznaczone jako działki
- nr 1976, o pow. 0,0983 ha, uregulowanej w KW 26581, przy ul. Czerniejewskiej 
- nr 1974, o pow. 0,0150 ha, uregulowanej w KW 26581 - droga dojazdowa przy ul. Żwirki i Wigury,
- nr 1980, o pow. 0,0233 ha, uregulowanej w KW 26581, przy ul. Jasnej
stanowiące własność Skarbu Państwa - Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

§ 2.
Zamiana nieruchomości następuje bez obowiązku dokonania dopłaty.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Witkowa.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki

UZASADNIENIE

do uchwały Nr V/45/03 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 28 marca 2003r.
w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiących własność  gminy Witkowo

W celu uregulowania stanu prawnego nieruchomości położonych w Witkowie, Wojskowa Agencja Mieszkaniowa dokonała podziału w/w  gruntów. Po ustaleniu granic działek położonych przy ul. Jasnej okazało się, że bloki mieszkalne zostały częściowo wybudowane na nieruchomości gminnej. W związku z powyższym WAM zwróciła się z prośbą o  dokonanie zamiany zajmowanych przez nich działek na inne będące ich własnością. Wobec czego niezbędna jest zgoda Rady na powyższe.

drukuj pobierz pdf    

wstecz