Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2003: Uchwała IV / 34 /2003

Uchwała utraciła moc

Uchwała Nr IV / 34 / 03
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 21 lutego 2003r.
w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw i Osiedli 

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591,  z 2002r. Dz.U. Nr 23, poz. 220,  Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984,  Nr 214, poz. 1806/ Rada Miejska w Witkowie uchwala, co następuje:

§ 1.
Nadaje się Statuty Sołectwom na terenie gminy Witkowo:
1. Dębina
2. Kamionka
3. Wiekowo
4. Ruchocinek
5. Skorzęcin
6. Małachowo Złych Miejsc
7. Mielżyn
8. Mąkownica
9. Małachowo Kępe
10. Malenin
11. Strzyżewo Witkowskie
12. Chłądowo
13. Sokołowo
14. Folwark
15. Witkówko
16. Ostrowite Prymasowskie
17. Gaj
18. Odrowąż
19. Czajki
20. Gorzykowo
21. Ćwierdzin
22. Kołaczkowo
23. Piaski
24. Małachowo Wierzbiczany
25. Ruchocin
26. Jaworowo
stanowiące załączniki odpowiednio nr 1 do 26  do niniejszej uchwały.

§2.
Nadaje się  Statuty Osiedlom na terenie miasta Witkowo :
1. Osiedle Nr 1
2. Osiedle Nr 2
3. Osiedle Nr 3
4. Osiedle Nr 4
5. Osiedle Nr 5
stanowiące załączniki odpowiednio nr 27 do 31 do niniejszej uchwały.

§3.
Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Witkowie Nr IV / 20 / 95 z dnia 28 kwietnia 1995r. w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych , uchwała Rady Miejskiej Nr VI / 44 / 95 z dnia 30 czerwca 1995r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Małachowo Wierzbiczany  i uchwała Rady Miejskiej Nr XXXI / 320 / 02 z dnia 22 marca 2002r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jaworowo.

§ 4.
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki

UZASADNIENIE
do uchwały Nr IV / 34 / 03 Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 21 lutego 2003r.

W związku ze zmianą ustawy o samorządzie gminnym i Statutu Gminy i Miasta, celem dostosowania Statutów Sołectw i Osiedli do istniejących wymogów, niezbędna stała się zmiana tych statutów.
Projekty Statutów były konsultowane z mieszkańcami Sołectw i Osiedli w oparciu  o uchwałę  Nr XXVIII / 291 / 01 Rady Miejskiej z dnia 16 listopada 2001r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania kosultacji społecznych na terenie Gminy i Miasta Witkowo.

drukuj pobierz pdf    

wstecz