Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

Interpelacje i zapytania radnych »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2008: Uchwała XVII/148/08 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze na terenie g.Witkowo

Uchwała NR XVII/148/08
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 26 września 2008r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze na terenie gminy Witkowo.

Na podstawie art. 50 ust 6  ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. /Dz.U. z 2004r. Nr 64, poz. 593, z późn. zm. / Rada Miejska w Witkowie uchwala, co następuje:

§ 1
Określa  się następujące warunki przyznawania usług opiekuńczych :

1.z usług opiekuńczych mogą korzystać osoby zamieszkujące /przebywające/ na terenie gminy Witkowo
2. usługi opiekuńcze świadczone będą w miejscu zamieszkania, bądź przebywania osoby uprawnionej
3. usługi opiekuńcze świadczone będą w dniach roboczych od poniedziałku do piątku.
4. usługi opiekuńcze przyznaje się na podstawie wywiadu rodzinnego oraz zaświadczenia lekarskiego, zaświadczenia o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym ze wskazaniem o potrzebie pomocy osoby drugiej w zakresie podstawowych czynności życiowych.

§ 2
1.Ustala się następujące zasady odpłatności oraz zwolnienia od opłat za usługi opiekuńcze:
osoby korzystające z usług opiekuńczych ponoszą odpłatność od dnia 1 października  2008r. w zależności od dochodu na osobę:

   

osoby samotne

na osobę w rodzinie

   

kosztu jednej godziny

-

do 477,00 zł

nieodpłatnie

nieodpłatnie

od 477,00 zł

do 632,00 zł

1,00 %

2,50 %

od 633,00 zł

do 787,00 zł

1,50 %

6,00 %

od 788,00 zł

do 894,00 zł

3,00 %

10,00 %

od 895,00 zł

do 1.049,00 zł

5,00 %

14,00 %

od 1.050,00 zł

do 1.132,00 zł

6,00 %

19,00 %

od 1.133,00 zł

do 1.216,00 zł

10,00 %

24,00 %

od 1.217,00 zł

do 1.264,00 zł

20,00 %

31,50 %

od 1.265,00 zł

do 1.311,00 zł

25,00 %

39,00 %

od 1.312,00 zł

do 1.347,00 zł

30,00 %

45,00 %

od 1.348,00 zł

do 1.383,00 zł

50,00 %

60,00 %

od 1.384,00

do 1.478,00 zł

75,00 %

85,00 %

od 1.478,00 zł

do 1.547,00 zł

90,00 %

100,00 %

powyżej 1.548,00 zł

-

100,00 %

100,00 %

2. Kwoty  określone w ust. 1 ulegają odpowiednio  zmianie o  wskaźnik waloryzacji ogłaszanym w obwieszczeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej dotyczącym ustalenia odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze.

3. Koszt jednej godziny na dany rok budżetowy określi Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej na podstawie kosztów poniesionych w poprzednim  roku budżetowym, pomniejszonych o kwotę wpłat za usługi opiekuńcze pochodzącą od świadczeniobiorców.

4. Odpłatność przyjmować będzie kasa MGOPS w Witkowie zgodnie z rozliczeniem godzinowym za dany miesiąc do 15 dnia następnego miesiąca , w grudniu do 30 dnia grudnia.

§  3
Traci moc uchwała Rady Miejskiej Nr IV/35/07 z dnia 28 lutego 2007r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze.

§4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta i Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 5
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław  Mołodecki

drukuj pobierz pdf    

wstecz