Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania na koniec karencji 2002-2006 »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2008: Uchwała XVII/151/08 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od sprzedaży nieruchomości, położonej w Skorzęcinie

Uchwała Nr  XVII/151/08
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 26 września 2008r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od sprzedaży nieruchomości, położonej w Skorzęcinie.

Na podstawie art. 68, ust. 1, pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  ( tekst jedn. Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z póź. zm.) Rada Miejska w Witkowie uchwala, co następuje:

§ 1.
Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 20 % ceny, przy sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym i gospodarczym, stanowiącej działkę nr 108/1, o pow. 0,1330 ha, położonej w Skorzęcinie, zapisanej w KW 22815, na rzecz najemcy z ustawowym prawem pierwszeństwa.

§2.
Traci moc uchwała Nr XVII/169/00 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 30 czerwca 2000r. w sprawie ustalenia zasad zbywania nieruchomości gminnych oraz wyrażenia zgody na bonifikatę od ceny sprzedaży tych nieruchomości.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Witkowie.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr  XVII/151/08 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia  26 września 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od sprzedaży nieruchomości, położonej w Skorzęcinie.

Art. 68 ust. 1, pkt 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami pozwala na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego sprzedawanego na rzecz najemcy, jeżeli najem został nawiązany na czas nieoznaczony. W związku z wnioskiem najemcy o udzielenie bonifikaty niezbędne jest podjecie uchwały wyrażającej zgodę.
Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami nie daje obecnie możliwości uchwalania ogólnych zasad udzielania bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości. Możliwe jest jedynie przyjęcie uchwały indywidualnej tzn., że wymagana jest zgoda rady w każdym przypadku zbycia nieruchomości na rzecz konkretnego nabywcy. Konieczne jest zatem uchylenie dotychczasowej uchwały ustalającej ogólne zasady udzielania bonifikat od sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Witkowo.

drukuj pobierz pdf    

wstecz