Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania na koniec karencji 2002-2006 »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

walidacja css walidacja html walidacja wcag
Strona główna » Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych » Nabór kandydatów na stanowisko kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie
A A A

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych: Nabór kandydatów na stanowisko kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie

Burmistrz Gminy i Miasta w Witkowie
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko kierownika
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie

Do głównych obowiązków na tym stanowisku będzie należało:
a) wyznaczanie kierunków działania i rozwoju Zakładu w ramach działań statutowych,
b) nadzór nad statutową działalnością Zakładu Gospodarki Komunalnej,
c) ustalenie rocznych planów rzeczowo-finasowych Zakładu i ich wykonywanie,
d) opracowanie informacji i sprawozdań z realizowanych inwestycji,
e) współpraca przy opracowywaniu materiałów do projektu budżetu gminy,
f) dokonywanie analizy ekonomicznej Zakładu ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania się kosztów, dbanie o pozytywne wyniki ekonomiczne Zakładu,
g) zabezpieczenie majątku Zakładu przed pożarem, kradzieżą, dewastacją,
h) zabezpieczenie i przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych

Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) niekaralność za przestępstwa umyślne, nieposzlakowana opinia, ukończone 18 lat,
4) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na kierowniczym stanowisku,
5) staż pracy - 5 lat w tym łącznie co najmniej dwuletni staż pracy w: samorządzie terytorialnym na stanowiskach urzędniczych, w służbie cywilnej, w służbie zagranicznej (z wyjątkiem stanowisk obsługi), w innych urzędach państwowych (z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi) lub na kierowniczych stanowiskach państwowych.
6) wykształcenie wyższe - preferowane o kierunku technicznym, prawniczym lub ekonomicznym.
7) znajomość przepisów ustaw samorządzie gminnym, o gospodarce komunalnej, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o własności lokali, o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego, o gospodarce nieruchomościami, o finansach publicznych, prawo zamówień publicznych.

Wymagania dodatkowe:
1) umiejętności organizacyjno - menedżerskie,
2) umiejętność kierowania pracą zespołu ludzi,
3) dyspozycyjność, kreatywność, odpowiedzialność, terminowość, rzetelność, komunikatywność,
4) aktywność w doskonaleniu własnych umiejętności,
5) znajomość obsługi komputera w programach Windows, MS Orfice i Internetu.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie:
1) życiorys - CV wraz ze zdjęciem,
2) list motywacyjny, (pisemne uzasadnienie motywacji ubiegania się o stanowisko wraz z koncepcją organizacji i działania ZGK).
3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4) dokumenty poświadczające wymagane wykształcenie,
5) dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy,
6) oświadczenie kandydata o pełnej zdolność do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
7) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
8) zaświadczenie o stanie zdrowia.

Wymagane dokumenty aplikacyjne z klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych - Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 29 sierpnia 2008r. osobiście w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie, ul.Gnieźnieńska 1 (pokój nr 21-sekretariat) lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem "Dotyczy naboru na stanowisko Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie".
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Burmistrz Gminy i Miasta
(-) Krzysztof Szkudlarek

drukuj pobierz pdf    

wstecz