Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

Interpelacje i zapytania radnych »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2008: Uchwała XV/133/08 w sprawie współdziałania z Powiatem Gnieźnieńskim, Miastem Gniezno oraz Gminami: Czerniejewo, ... , w celu realizacji zadań w zakresu ochrony środowiska

Uchwała  Nr XV/133/08
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 30 czerwca 2008r.

w sprawie współdziałania z Powiatem Gnieźnieńskim, Miastem Gniezno oraz Gminami: Czerniejewo, Gniezno, Kiszkowo, Kłecko, Łubowo, Mieleszyn, Niechanowo i Trzemeszno, w celu realizacji zadań w zakresu ochrony środowiska.

Na podstawie art. 10 ust.1 i art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8.03.1990r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), Rada Miejska w Witkowie uchwala,  co następuje:

§ 1.
Podejmuje się wspólnie z Powiatem Gnieźnieńskim, Miastem Gniezno i Gminami: Czerniejewo, Gniezno, Kiszkowo, Kłecko, Łubowo, Mieleszyn, Niechanowo i Trzemeszno, działania z zakresu realizacji zadań ochrony środowiska - likwidacji elementów azbestowych w gospodarstwach domowych.

§ 2.
Środki na realizację zadania określonego w §1 określa uchwała budżetowa.

§ 3.
Zasady współdziałania określa "regulamin" stanowiący załącznik do uchwały.

§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Witkowo.

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki- Projekt -

Uchwała  Nr VII/.../07
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 29 czerwca 2007r.

w sprawie ustalenia ceny za przyjęcie odpadów do składowania na składowisku.

Na podstawie art 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej  /Dz.U. z 1997r. Nr 9, poz. 628 ze zm./ Rada Miejska w Witkowie uchwala, co następuje:

§ 1.
Ustala się cenę za przyjmowanie odpadów na składowisko odpadów w miejscowości Chłądowo gm. Witkowo w następującej wysokości:
- za odpady pochodzące z terenu gminy Witkowo  -  67,07 zł za 1 Mg

§ 2.
Traci moc uchwała Nr V/43/07 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 30 marca 2007r. w sprawie ustalenia ceny za przejęcie odpadów do składowania na składowisko.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Witkowo.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projektodawca:

Uzasadnienie

do uchwały Nr VII/.../07 z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie ustalenia ceny za przyjęcie odpadów do składowania na składowisku.

W związku ze wzrostem kosztów związanych z utrzymaniem i eksploatacją składowiska odpadów komunalnych w Chłądowie, Zakład Gospodarki Komunalnej w Witkowie przedstawił kalkulację ceny składowania odpadów na składowisku.
Po przeanalizowaniu przedstawionej kalkulacji ceny składowania 1 Mg odpadów na składowisku, podjęcie uchwały o podwyższeniu ceny za przyjmowanie odpadów na składowisku jest uzasadnione.

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
Załącznik do Uchwały XV/133/08
(wprowadził: Tomasz Pluciński 2008-07-03 13:12:30) 0
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz