Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania na koniec karencji 2002-2006 »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2008: Uchwała XIV/131/08 w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze

Uchwała Nr XIV/131/08
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 26 maja 2008r.

w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze

Na podstawie art. 98 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 3 §2 pkt 7 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1.
Postanawia się wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 kwietnia 2008r. Nr NK.I.-5.0911-252/08 stwierdzające nieważność uchwały Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 28 marca 2008r. Nr XII/115/08 w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych w tym wysokości opłat w szkołach prowadzonych przez Gminę Witkowo.

§2.
1. Do wniesienia skargi, podejmowania wszystkich czynności w toku postępowania i reprezentowania skarżącego przed sądem administracyjnym upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta.
2. Burmistrz może ustanawiać pełnomocników procesowych.

§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XIV/131/08 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 26 maja 2008r. w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze

W dniu 2 maja 2008r. wpłynęło do Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 kwietnia 2008r., którym organ nadzoru stwierdził nieważność uchwały Nr XII/115/08 Rady Miejskiej w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych w tym wysokości opłat w szkołach prowadzonych przez Gminę Witkowo.

Gmina nie podziela zarzutów i argumentów organu nadzoru. W celu uchylenia rozstrzygnięcia nadzorczego niezbędne jest podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie jego zaskarżenia do WSA w Poznaniu - zgodnie z powołanym w uchwale art. 98 ustawy o samorządzie gminnym.

drukuj pobierz pdf    

wstecz