Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

Interpelacje i zapytania radnych »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2008: Uchwała XIII/121/08 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w m.Gorzykowo, gm. Witkowo

Uchwała Nr XIII/121/08
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 29 kwietnia 2008r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Gorzykowo, gm. Witkowo

Na podstawie art. 14 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz.717, z 2004r. Nr 6, poz. 41 Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005r. Nr 133, poz. 954) Rada Miejska w Witkowie uchwala, co następuje:

§ 1
Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Gorzykowo. gm. Witkowo, w granicach określonych w załączniku graficznym w skali 1:5000 z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową z dopuszczeniem nieuciążliwych usług.

§ 2
Szczegółowy zakres ustaleń planu powinien odpowiadać wymogom określonym w art.15 ust.2 i 3, art.16 ust.1 i 2 oraz zawierać opracowania, o których mowa w art.17, pkt 4 i 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Witkowo.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki

Uzasadnienie

do uchwały Nr XIII/121/08 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 29 kwietnia 2008r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Gorzykowo, gm. Witkowo

Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowi realizację obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Witkowo, uchwalonego uchwałą Nr XXVI/198/97 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 22 listopada 1997r.

Projektowany plan, w skali 1:1000, umożliwi realizację zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem nieuciążliwych usług w miejscowości Gorzykowo, gm. Witkowo.  

Potrzeba realizacji tego zamierzenia wynika z faktu przekształceń społeczno - gospodarczych i ciągłego rozwoju budownictwa mieszkaniowego na terenach wiejskich. 

Przystąpienie do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zostało poprzedzone sporządzeniem analizy - stanowiącą załącznik do niniejszego uzasadnienia. 


Witkowo, dnia 16.04.2008r.

Analiza uzasadniająca przystąpienie do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Gorzykowo, gm. Witkowo

Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz.717, z 2004r. Nr 6, poz.41 Nr 141, poz.1492 oraz z 2005r. Nr 133, poz. 954) stwierdzono, że tereny działek położonych w miejscowości Gorzykowo, gm. Witkowo nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w zapisie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Witkowo, uchwalonym uchwałą Nr XXVI/198/97 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 22 listopada 1997r. w/w nieruchomości stanowią tereny zainwestowane.

Ze względu na ciągły rozwój społeczno - gospodarczy, zaobserwowano wzrost zapotrzebowania na tereny przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe. Obszar objęty analizą stanowi tereny rolnicze, częściowo zabudowane budynkami mieszkalnymi, II, IIIa klasy bonitacji, sady oraz nieużytki. Projektowany plan, w skali 1:1000, umożliwi realizację zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem nieuciążliwych usług, co zwiększy zasób terenów z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe, umożliwiając jednocześnie wzrost wartości tych nieruchomości.

drukuj pobierz pdf    

wstecz