Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

Interpelacje i zapytania radnych »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2008: Uchwała XII/111/08 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości: Chłądowo, Małachowo Złych Miejsc, Mielżyn, Ruchocin, Ruchocinek, Wiekowo na lata 2008-2015

Uchwała zmieniona Uchwałą XXIX/268/10 
oraz
Uchwałą XXIX/267/10 z 12.02.2010.

Uchwała Nr XII/111/08
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 28 marca 2008r.

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości: Chłądowo, Małachowo Złych Miejsc, Mielżyn, Ruchocin, Ruchocinek, Wiekowo na lata 2008-2015.

Na podstawie §10 ust.2 pkt2 lit.b) Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008r. (Dz.U. z 2008r. Nr 38, poz.220) w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Rada Miejska w Witkowie uchwala, co następuje:

§ 1
Zatwierdza się Plan Odnowy Miejscowości: Chłądowo, Małachowo Złych Miejsc, Mielżyn, Ruchocin, Ruchocinek, Wiekowo na lata 2008-2015, w brzmieniu załączników od nr 1 do nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Witkowo.

§ 3
1.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki

Uzasadnienie

do uchwały Nr XII/111/08 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 28 marca 2008r., w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości: Chłądowo, Małachowo Złych Miejsc, Mielżyn, Ruchocin, Ruchocinek, Wiekowo na lata 2008-2015.

Uchwał stanowi kontynuację, a zarazem uszczegółowienie strategii zrównoważonego rozwoju Gminy i Miasta Witkowo, uchwalonej uchwałą Nr XXII/228/01 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 26 stycznia 2001r.
Plan Odnowy Miejscowości jest dokumentem niezbędnym w przypadku ubiegania się przez mieszkańców wsi za pośrednictwem samorządu o dofinansowanie realizacji projektu w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Stosownie do powołanego na wstępie rozporządzenia, rada gminy podejmuje uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości.
Biorąc pod uwagę powyższe, w tym w szczególności potrzebę posiadania w/w dokumentów programowych, warunkujących możliwość ubiegania się o środki finansowe z funduszy strukturalnych, podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

drukuj pobierz pdf    

wstecz