Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

Interpelacje i zapytania radnych »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2007: Uchwała IX/80/07 w sprawie określenia opłaty targowej

Uchwała Nr IX/80/07
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 16 listopada 2007r.

w sprawie określenia opłaty targowej.

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zm./ oraz art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 ze zm./ Rada Miejska w Witkowie uchwala, co następuje:

§ 1.
Określa się opłatę targową w wysokości:
1. Dziennie - od każdej wystawionej do sprzedaży sztuki:
   a/ bydła  -  3,00zł.
   b/ jałowizny  -  3,00zł.
   c/ cielęta  -  2,00zł.
   d/ trzoda chlewna  -  2,00zł.
   e/ prosięta  -  0,50zł.
2. Dziennie za sprzedaż:
   a/ artykułów rolno-spożywczych z samochodu ciężarowego, osobowego, przyczepy lub straganu   -  9,00zł.
   b/ z koszyka, ręki lub skrzynki  -  1,00zł.
    c/ inne  -  4,00zł.
3. Dziennie za sprzedaż artykułów przemysłowych i różnych z samochodu lub straganu  -  12,00zł.
4. Dziennie za sprzedaż z pojazdów i na straganach /mała gastronomia/  -  8,00zł.

§ 2.
1. Zarządza się pobór opłaty targowej w formie inkasa.
2. Określa się wynagrodzenie za pobór opłaty targowej w Witkowie w wysokości 35% zainkasowanych kwot.
3. Inkasa opłaty targowej w Witkowie dokonuje Zakład Gospodarki Komunalnej w Witkowie.
4. Opłatę targową dzienną pobiera się w danym dniu.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Witkowie.

§ 4.
Traci moc uchwała Nr IX/80/03 z dnia 21 listopada 2003r. Rady Miejskiej w Witkowie w sprawie określenia opłaty targowej /Dz.Urz.Woj.Wlkp. Nr 214, poz. 4583, z 2005r. Nr 192 , poz. 5294 i z 2006r. Nr 91, poz. 2275/. 

§ 5.
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008r.

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Bogusław Mołodecki

drukuj pobierz pdf    

wstecz