Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

Interpelacje i zapytania radnych »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2007: Uchwała IX/85/07 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego g.Witkowo...

Uchwała Nr IX/85/07
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 16 listopada 2007r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Witkowo, w miejscowości Ćwierdzin - działki o numerach od 274 do 298 oraz od 301 do 306.

Na podstawie art. 9 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, z 2004r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635 oraz z 2007r. Nr 127, poz. 880), Rada Miejska w Witkowie uchwala, co następuje:

§1
Przystępuje się do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Witkowo, obręb Ćwierdzin - działki o numerach od 274 do 298 oraz od 301 do 306, która polegać będzie przede wszystkim na wskazaniu nowo udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego, przy uwzględnieniu problematyki zawartej w art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§2
Granice obszaru objętego zmianą studium określone są na mapie stanowiącej załącznik graficzny do uchwały.

§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Witkowo.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki

U z a s a d n i e n i e

do uchwały Nr IX/85/07 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 16 listopada 2007r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Witkowo, w miejscowości Ćwierdzin -  działki o numerach od 274 do 298 oraz od 301 do 306.

W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Witkowo, uchwalonym w 1997r., brak jest informacji na temat złoża kruszywa naturalnego na przedmiotowym terenie. Złoże to zostało w pełni udokumentowane w Dokumentacji geologicznej złoża kruszywa naturalnego  "Ćwierdzin - Piaski" opracowanej w roku 2007.
Udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin wymaga w toku postępowania uzgodnienia z Burmistrzem gminy. Uzgodnienie to następuje na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Szybka zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy dla przedmiotowego terenu w tym przypadku jest konieczna do uzyskania koncesji przez podmiot gospodarczy.
Po eksploatacji kruszywa w wyniku rekultywacji terenu, powstaną zbiorniki wodne.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

drukuj pobierz pdf    

wstecz