Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania na koniec karencji 2002-2006 »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

walidacja css walidacja html walidacja wcag
Strona główna » Protokoły z sesji RM - archiwum » Protokoł VIII sesji Rady Miejskiej (21.09.2007)
A A A

Protokoły z sesji RM - archiwum: Protokoł VIII sesji Rady Miejskiej (21.09.2007)

PROTOKOŁ  Nr VIII/07

z sesji Rady Miejskiej w Witkowie, odbytej w dniu 21 września 2007r. o godz. 12,00 w sali posiedzeń Urzędu GiM, pod przewodnictwem p.Bogusława Mołodeckiego - Przewodniczącego Rady

Uczestniczący w sesji Radni - zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu.

Uczestniczący w sesji goście oraz sołtysi i przewodniczący zarządów osiedli - zgodnie z listami obecności, stanowiącymi załączniki do niniejszego protokołu.

Otwarcia sesji dokonał p.Bogusław Mołodecki - Przewodniczący Rady. Powitał zebranych, stwierdził na podstawie listy obecności, że w posiedzeniu uczestniczy 14 Radnych, na ogólną liczbę 15, a zatem Rada Miejska jest kompetentna do podejmowania prawomocnych uchwał.

Następnie zebrani wysłuchali hejnału gminy w wykonaniu saksofonisty p.Witolda Biegalskiego.

Pan Przewodniczący przypomniał, że porządek obrad, został Radnym podany w zawiadomieniach o sesji. Spytał o ewentualne uwagi.

Uwag nie zgłoszono.

Porządek sesji:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku obrad.
2. Interpelacje, zapytania i wnioski.
3. Informacja o działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Podsumowanie przebiegu sezonu letniego (informacja Dyrektora OKSiR-u i informacja Komendanta Komisariatu Policji).
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i akceptacji wartości jednego punktu w złotych dla określenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników ZGK w Witkowie.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na realizację zadania budowy sygnalizacji świetlnej w Witkowie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Poznań na realizację zadania w zakresie kultury: "Budowa Pomnika Państwa Podziemnego i Armii Krajowej".
8. Ustosunkowanie się kompetentnych osób do spraw przedstawionych w punkcie 2 porządku sesji.
9. Wybór ławników sądowych na kadencję 2008r.- 2011r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnej położonej w Skorzęcinie.
11. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy i miasta za I półrocze 2007r.
12. Dokonanie zmian w budżecie gminy i miasta na 2007r.
13. Rozpatrzenie skargi na działalność ZGK.
14. Inne sprawy.
15. Zamknięcie obrad VIII sesji Rady Miejskiej w Witkowie.


Ad.1. Jak wyżej.


Ad.2. W punkcie tym Sołtysi i Przewodniczący Zarządu Osiedla zgłosili następujące sprawy:

1/ p. Stanisław Janas - Sołtys Sołectwa Gaj prosił o ustawienie wiaty dla uczniów dojeżdżających autobusem szkolnym do szkół w Witkowie (może być używana) oraz wskazał na konieczność wykoszenia poboczy dróg;

2/ p. Teofil Robaszkiewicz - Sołtys Sołectwa Kamionka wskazał na potrzebę wyprofilowania drogi w Kamionce;

3/ p. Edward Rutecki - Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 2 pytał, czy będzie wykonany w br. chodnik przy ul.Szkolnej;

4/ p. Janina Wędzikowska - Sołtys Sołectwa Mąkownica prosiła o wycięcie krzewów przy drodze z Mąkownicy do Odrowąża (na zakręcie przy mostku).


Ad.3. Informację o działalności Burmistrza Gminy i Miasta w okresie międzysesyjnym przedstawił p.Krzysztof Szkudlarek - Burmistrz Gminy i Miasta.
Przedmiotowa informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

W trakcie czytania ww. informacji dokonano za pomocą rzutnika prezentacji zdjęć z ważniejszych wydarzeń i z realizacji ważniejszych inwestycji.

Pytań nie zgłoszono, informacja została przez Radę Miejską przyjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.4. Informację o przebiegu sezonu letniego przedstawiła p.Alicja Wentland - Dyrektor Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Witkowie. Na prośbę p.Jerzego Skrzypka ponownie podała wysokość kosztów utrzymania Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie i dochodów z tej działalności, tj. odpowiednio 334.611,-zł i 422.100,-zł.
Przedmiotowa informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Uwag i pytań nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący stwierdził, że Rada Miejska informację przyjęła.

Informację o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy w okresie sezonu letniego, w tym na terenie Ośrodka Wypoczynkowego przedstawił p.Piotr Cejman - Komendant Komisariatu Policji. Pan Przewodniczący poinformował, że w sesji uczestniczy również p.Ziółkowski - Komendant Żandarmerii i również do niego można kierować pytania.
Przedstawiona przez p.Cejmana informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Uwag i pytań nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący stwierdził, że Rada Miejska informację przyjęła, po czym zwrócił się do p.Witolda Ziółkowskiego - Komendanta Żandarmerii Wojskowej z pytaniem, czy Żandarmeria może patrolować teren Ośrodka Wypoczynkowego.

Jak wyjaśnił p.Ziółkowski, patrole Żandarmerii wspierają Policję przede wszystkim na terenie Witkowa i na drogach dojazdowych do Ośrodka Wypoczynkowego.  Wesprą też działania profilaktyczne Policji. Od stycznia przyszłego roku będzie nowy etat, więc będzie lepiej.


Ad.5. Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały dotyczący ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości punktu dla określenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej, został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje Rady.

Projekt ww. uchwały przedstawił p.Burmistrz Gminy i Miasta.

Do treści projektu nie zgłoszono uwag, wobec czego p.Przewodniczący poddał projekt pod głosowanie.

UCHWAŁA Nr VIII/71/07 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i akceptacji wartości jednego punktu w złotych dla określenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.6. Pan Przewodniczący przypomniał, że uchwałę dotyczącą udzielenia pomocy finansowej na budowę sygnalizacji świetlnej w Witkowie Rada Miejska podjęła w czerwcu br.. W związku z zastrzeżeniami Regionalnej Izby Obrachunkowej do treści uchwały, konieczne jest podjęcie nowej uchwały w tym przedmiocie. Następnie p. Przewodniczący poinformował, że Komisje analizowały projekt uchwały na przedsesyjnych posiedzeniach i zaopiniowały go pozytywnie. Spytał o ewentualne uwagi.

Uwag nie zgłoszono.

UCHWAŁA Nr VIII/72/07 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na realizację zadania budowy sygnalizacji świetlnej w Witkowie została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.7. Projekt uchwały dotyczący udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania "Budowa Pomnika Państwa Podziemnego i Armii Krajowej" w Poznaniu przedstawił p.Burmistrz Gminy i Miasta. Poinformował, że o udzielenie pomocy zwrócił się do Gminy Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej - Okręg Wielkopolska. Zasadne jest podjęcie przedmiotowej uchwały, z proponowaną przez niego kwotą dofinansowania, w wysokości 1.000,-zł. Odsłonięcie Pomnika planowane jest na dzień 26 września br., propozycję udziału w tych uroczystościach przedstawiono m.in. kombatantom i szkołom naszej gminy, a jeśli będą chętni do udziału, gmina zapewni dowóz.

Za proponowaną przez p.Burmistrza kwotą pomocy finansowej w wysokości 1.000,-zł głosowali wszyscy Radni.

UCHWAŁA Nr VIII/73/07 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Poznań na realizację zadania w zakresie kultury: "Budowa Pomnika Państwa Podziemnego i Armii Krajowej" została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


P r z e r w a     w  obradach - od godz. 12,55 do godz. 13,10.


Ad.8. W punkcie tym Burmistrz Gminy i Miasta ustosunkował się do następujących spraw, zgłoszonych w punkcie 2 porządku sesji:

- odnośnie wiaty  autobusowej - sprawę tę zgłaszał również p.Grzegorz Kaźmierczak. Rozważano kupno nowej wiaty w przyszłym roku, chyba że wcześniej będzie możliwość zamontowania starej wiaty (z demontażu);

- odnośnie wycinki krzewów - wycinka krzewów, m.in. przy drodze Mąkownica - Odrowąż zostanie wykonana w najbliższym czasie, przez pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych;

- odnośnie profilowania dróg - drogi będą profilowane jesienią;

- odnośnie chodnika przy ul.Szkolnej - zadanie zostanie wprowadzone do budżetu na kolejnej sesji Rady Miejskiej.

W nawiązaniu do sprawy ww. wiaty, p.Przewodniczący proponował wprowadzić zakup tej wiaty do budżetu.


Ad.9. Pan Przewodniczący poprosił p.Grzegorza Kaźmierczaka - Przewodniczącego Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników sądowych, o zabranie głosu.

Przedstawiona przez p.Kaźmierczaka informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przed wyborem Komisji Skrutacyjnej, p.Przewodniczący Rady zasugerował, by w skład tej Komisji weszły inne osoby, niż osoby powołane w skład Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.

Następnie Rada Miejska jednogłośnie wybrała Komisję Skrutacyjną w składzie:

 1/ p.Edwin Dzieciuchowicz
 2/ p.Krzysztof Bykowski
 3/ p.Eugeniusz Czaplicki.

Funkcję Przewodniczącego Komisja powierzyła p.Edwinowi Dzieciuchowiczowi.
 
Pan Przewodniczący Rady zaproponował następujące zasady głosowania:

1. Nazwiska kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego i kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego zostaną umieszczone na jednej karcie do głosowania, według kolejności alfabetycznej. Karta opieczętowana jest pieczęcią Rady Miejskiej w Witkowie.
2. Rada wybierze jednego ławnika do Sądu Okręgowego i jednego ławnika do Sądu Rejonowego, wobec czego głos jest ważny gdy odda się go na jednego z kandydatów do Sądu Okręgowego i jednego z kandydatów do Sądu Rejonowego. Głosowanie polega na postawieniu znaku "X" w kratce z prawej strony obok nazwiska wybranego kandydata. Postawienie znaku "X" w więcej niż jednej kratce, niepostawienie znaku w żadnej kratce lub skreślenia na karcie inne niż określone wyżej, powodują nieważność głosu.
3. W sytuacji uzyskania przez kandydatów równej liczby głosów - głosowanie przeprowadza się ponownie na tych kandydatów, którzy uzyskali tę samą liczbę głosów.

Rada jednomyślnie przyjęła ww. zasady głosowania.

Po czym Komisja Skrutacyjna przystąpiła do swych czynności. Rozdano karty do głosowania, Radni dokonali wyboru, po czym wyczytywani w porządku alfabetycznym przez Przewodniczącego Komisji, wrzucili karty do urny.

Po akcie głosowania Komisja Skrutacyjna udała się do pomieszczeń biura Rady Miejskiej w celu obliczenia głosów.

Na czas obliczania głosów p.Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w obradach.

P r z e r w a     trwała od godz. 13,25 do godz. 13,35.

Po przerwie p.Edwin Dzieciuchowicz - Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej przedstawił protokoł Komisji z przeprowadzonego glosowania. Protokoł ten (wraz z głosami) stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Na podstawie ww. protokołu p.Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Miejska wybrała p.Zbigniewa Brewko na ławnika do Sądu Okręgowego w Koninie i p.Jana Orchowskiego na ławnika do Sądu Rejonowego w Słupcy i odczytał podjętą przez Radę uchwałę.

UCHWAŁA Nr VIII/74/07 w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pan Przewodniczący poinformował, że wszyscy kandydaci na ławników zostaną przez niego powiadomieni o decyzji Rady Miejskiej.


Ad.10. Pan Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnej położonej w Skorzęcinie został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje Rady i spytał o ewentualne uwagi.

Uwag nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał przedmiotowy projekt pod głosowanie.

UCHWAŁA Nr VIII/75/07 w sprawie jak wyżej została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.11. Pan Przewodniczący poinformował, że zgodnie z ustawą o finansach publicznych informację o przebiegu wykonania budżetu gminy i miasta za I półrocze 2007r. Rada otrzymała na ręce Przewodniczącego pod koniec sierpnia br. Radni otrzymali przedmiotową informację na początku września i była ona analizowana na przedsesyjnych posiedzeniach Komisji. Komisje pozytywnie zaopiniowały wykonanie budżetu za I półrocze br. Po czym p.Przewodniczący zaproponował nieodczytywanie informacji z uwagi na jej obszerność i spytał o ewentualne uwagi.

Uwag nie zgłoszono.

Pan Przewodniczący stwierdził przyjęcie informacji przez Radę Miejską.


Ad.12. Pan Przewodniczący poprosił p.Halinę Rzepecką - Skarbnika Gminy i Miasta o przedstawienie uzasadnienia do proponowanych zmian w budżecie gminy i miasta.

Do przedstawionego przez panią Skarbnik uzasadnienia, Radni nie zgłosili pytań, wobec czego p.Przewodniczący poddał projekt uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2007r. pod głosowanie.

UCHWAŁA Nr VIII/76/07 w sprawie jak wyżej została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.13. Pan Przewodniczący odczytał skargę p.Stanisława Wawrowskiego na działalność Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie.
Przedmiotowa skarga stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Następnie p.Przewodniczący poinformował, że skierował przedmiotową skargę na posiedzenia Komisji, które po zapoznaniu się z treścią skargi i z wyjaśnieniami Kierownika ZGK, wyraziły następujące opinie: Komisja Rolnictwa uznała przedstawione w skardze zarzuty za bezzasadne; Komisja Finansów wyraziła opinię, że skarga jest zasadna; Komisja Szkolnictwa nie wyraziła opinii w omawianej sprawie.

Po powyższym wprowadzeniu, p.Przewodniczący spytał, kto chciałby zabrać głos.

O głos poprosił p.Jan Dżygała - Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej. Odczytane przez niego wyjaśnienia, które jak stwierdził, wcześniej przekazał p.Burmistrzowi, stanowią załącznik do niniejszego protokołu. Pan Kierownik nadmienił, że zachowanie p.Wawrowskiego było nieodpowiednie i obraźliwe i dodał, że próbowano zadziałać, ale beczkowóz nie dał rady.

Pan Przewodniczący stwierdził, że jego zdaniem Zakład winien przyjąć zgłoszenie awarii, a po jej usunięciu wyjaśnić kwestię sfinansowania.

Pan Grzegorz Kaźmierczak - Przewodniczący Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego wyjaśnił, że Komisja uznała skargę za zasadną właśnie dlatego, że jej zdaniem awaria winna być przez ZGK usunięta, a sprawę zapłaty należało wyjaśnić później.

Pan Przewodniczący stwierdził, że w pewnym sensie skarga jest niezasadna, ponieważ jak wynika z wyjaśnień Kierownika, awaria nie nastąpiła z winy Zakładu i na odcinku prywatnym, ale Zakład mógł inaczej zadziałać, usunąć awarię. Skarżący nie może twierdzić, że ZGK musiał awarię usunąć, ale mógł i powinien to zrobić. Podjął jednak próbę jej usunięcia, ale sprzętem jakim dysponuje, nie dało się tego zrobić, a właściciele domagali się, by Zakład pokrył koszty sprowadzenia specjalistycznego sprzętu ze Słupcy.

W związku z pytaniem p.Marka Sucholasa, czy ZGK lub inny podmiot na terenie gminy posiada samochód WUKO, p.Marian Walczak wyjaśnił, że ani Zakład, ani nikt inny nie ma takiego sprzętu, z czego p.Przewodniczący wywiódł wniosek, że gmina winna zakupić taki sprzęt na potrzeby terenu gminy.

Pan Henryk Mucha pytał, czy przeprowadzono z p.Wawrowskim rozmowę na temat kosztów sprowadzenia WUKO.

Pan Dżygała wyjaśnił, że z nim nikt nie rozmawiał na ten temat, a p.Marian Walczak poinformował, że awaria została usunięta przez ZGK, w sobotę wieczorem.

Pan Roman Popek wyjaśnił, że segment domków, z których jeden należy do p.Wawrowskiego, został nabyty od Przedsiębiorstwa Spedycji Krajowej. Każdy segment podłączony jest do studzienki rewizyjnej, po odcięciu szamba podłączono domki do kanalizacji. Skarżący jest trudnym dzierżawcą, twierdzi, że studzienka ma 1m2 pojemności, ale faktycznie jest to ok.30 do 40 cm2 (co widział osobiście), ponieważ reszta jest zamulona piaskiem i fekalia nie przepływają dalej, do studzienki rewizyjnej. Pan Popek wyraził zdanie, że omawiana skarga jest niezasadna, to prywatna sprawa dzierżawców, dopóki nie oczyszczą studzienek, to taka sytuacja będzie się powtarzać i WUKO nic tu nie pomoże.

Pan Przewodniczący zgłosił wniosek, by uznać omawianą skargę za niezasadną.

W związku z tym, że skarga dotyczy członka Rady Miejskiej, p.Tomasz Deskowski stwierdził, że osoba ta nie powinna brać udziału w głosowaniu.

Pan Przewodniczący wyraził przekonanie, że każdy Radny wie o tym, że w sprawach go dotyczących nie może głosować i uznał wniosek formalny p.Deskowskiego za przypomnienie.

Za wnioskiem p. Przewodniczącego, by uznać skargę za niezasadną, głosowało 7 Radnych, 5 Radnych było przeciwnych, 1 Radny wstrzymał się od głosu.
Pan Marian Walczak, jako pracownik Zakładu Gospodarki Komunalnej, nie uczestniczył w głosowaniu.

Pan Przewodniczący stwierdził, że wniosek został przez Radę przyjęty i odczytał projekt uchwały o nie uwzględnieniu skargi. Poinformował, że w uzasadnieniu uchwały zostanie ujęty zapis m.in. o tym, że Zakład Gospodarki Komunalnej nie miał obowiązku udrożnienia studzienki kanalizacyjnej właścicieli segmentu domków.

Pan Henryk Mucha wyraził zdanie, że w uzasadnieniu uchwały należałoby pouczyć skarżącego o jego obowiązkach i kulturze zachowania, a p.Jerzy Skrzypek dodał, że należałoby ująć również nakazanie dzierżawcom wyczyszczenia studzienek.

Jak wyjaśnił p.Jan Dżygała, nie ma potrzeby ujmowania w uzasadnieniu do uchwały ww. zapisów, ponieważ obowiązki dzierżawców określone są w umowie. Dodał, że p.Wawrowski został poinformowany, że może zlecić ZGK wyczyszczenie studzienki, aby nie powtórzyła się opisana w skardze sytuacja.

Innych uwag nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał przedmiotowy projekt uchwały pod głosowanie.

UCHWAŁA Nr VIII/77/07 w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie została podjęta większością głosów (8 głosów "za", 5 głosów przeciw) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pan Marian Walczak, jako pracownik Zakładu Gospodarki Komunalnej nie brał udziału w głosowaniu.

Pan Przewodniczący Rady zasugerował p.Janowi Dżygale - Kierownikowi ZGK, by złożył do projektu budżetu gminy i miasta na 2008r. wniosek o zaplanowanie zakupu samochodu WUKO.


Ad.14. W punkcie tym poruszono następujące sprawy:

- p.Przewodniczący Rady:
1/ poinformował o zaproszeniu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej - Okręg Wielkopolska, Marszałka Województwa Wielkopolskiego i Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Państwa Podziemnego i Armii Krajowej, na uroczyste odsłonięcie tego Pomnika, w dniu 26 września br. w Poznaniu. Z programem uroczystości można się zapoznać w biurze Rady Miejskiej (przedmiotowe zaproszenie - w załączeniu);

2/ poinformował, że w dniu 19 września br. wpłynęło pismo p.Jerzego Wolniewińskiego z Gorzykowa, o interwencję w sprawie oświetlenia odcinka drogi przy jego posesji. Pismo to skieruje na posiedzenia Komisji;

3/ poinformował, że kolejna sesja Rady Miejskiej planowana jest na dzień 23 listopada br.;

- p.Adolf Pławczyk - Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 5 stwierdził, że na terenie gminy działają w sposób interwencyjny dwie instytucje: Zakład Gospodarki Komunalnej i OSP. W nawiązaniu do rozpatrzonej w punkcie "13" porządku obrad skargi, stwierdził, że taka sama sytuacja ma miejsce na terenie Osiedla Nr 5. ZGK winien zająć się siecią kanalizacyjną na terenie Osiedla Nr 5, która nie była czyszczona od 15 lat (zalewane są piwnice).
Pan Przewodniczący stwierdził, że awarie zawsze będą się zdarzały, ale czyszczenie sieci faktycznie musi być wykonywane;

- p.Franciszek Kozanecki - Sołtys Sołectwa Ćwierdzin poinformował, że wywóz nieczystości nie jest dokonywany na bieżąco.
Jak wyjaśnił p.Burmistrz, sytuacja się zmieniła. Kilka dni temu podpisał z firmą ALKON umowę na wywóz pojemników, koszt wywozu jednego pojemnika będzie wynosić 16,-zł, stąd jego apel, aby zgniatać plastykowe odpady, dla zmniejszenia ich objętości. Wystosuje w tej sprawie kurendy. Informacje o zapełnieniu pojemników należy zgłaszać p.Radaczowi w Urzędzie Gminy i Miasta. A odnośnie pojemników na szkło, pozostaną one w tych miejscach co obecnie, z tym że szkło kolorowe będzie można wrzucać razem ze szkłem białym, ponieważ i tak są łączone.


Ad.15. Wobec wyczerpania się porządku obrad VIII sesji Rady Miejskiej w Witkowie, p.Przewodniczący Rady zamknął jej obrady o godz. 14,30.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki

Protokołowała:
H. Koźniewska

drukuj pobierz pdf    

wstecz