Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania na koniec karencji 2002-2006 »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2007: Uchwała VI/50/07 w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej i...

Uchwała Nr VI/50/07
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 27 kwietnia 2007r.

w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej i określenia rodzajów świadczeń przyznanych w ramach tej pomocy oraz warunków ich przyznawania

Na podstawie art.72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 ze zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.
1. W budżecie gminy przeznacza się środki finansowe na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej w wysokości 0,3% planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.
2. W/w środki finansowe wyodrębnione są w budżetach poszczególnych szkół.

§ 2.
1. Pomoc zdrowotna udzielana jest w formie jednorazowego, bezzwrotnego zasiłku pieniężnego w związku z:
- przewlekłą chorobą nauczyciela,
- długotrwałym leczeniem szpitalnym z koniecznością dalszego przebywania w domu,
- leczeniem sanatoryjnym,
- długotrwałym leczeniem specjalistycznym.

2. Wysokość jednorazowego zasiłku pieniężnego ustala się w zależności od:
- przebiegu choroby oraz okoliczności z tym związanych biorąc pod uwagę sytuację materialną nauczyciela,
- wysokość udokumentowanych poniesionych przez nauczyciela kosztów leczenia, przy czym minimalna wysokość przyznanego zasiłku pieniężnego nie powinna być niższa niż 100 zł.

3. Nauczyciel może otrzymać zasiłek raz w roku kalendarzowym, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach dwa razy w roku kalendarzowym.

§ 3.
1. Zasiłki, o których mowa w § 2 opiniuje komisja socjalna powołana przez dyrektora szkoły, a świadczenia przyznaje dyrektor.

2. Komisja liczy od trzech do pięciu osób. W skład komisji wchodzą:
- przedstawiciele rady pedagogicznej,
- przedstawiciele nauczycielskich związków zawodowych.

3. Dyrektor uczestniczy w posiedzeniach w/w komisji.

4. Komisja rozpatruje wniosek biorąc po uwagę w szczególności:
- wysokość dodatkowych kosztów poniesionych przez nauczyciela w związku z przeprowadzonym leczeniem,
- okoliczności wpływające na sytuację materialną (choroba przewlekła, konieczność dalszego leczenia w domu i stosowania specjalnej diety, zapewnienie choremu dodatkowej opieki).

§ 4.
1. Z wnioskiem o przyznanie zasiłku pieniężnego może wystąpić sam nauczyciel albo jego pełnomocnik jeżeli nauczyciel nie jest zdolny osobiście do czynności w tym zakresie.

2. Z inicjatywą w sprawie przyznania zasiłku mogą wystąpić: nauczycielskie związki zawodowe, dyrektorzy szkół oraz rady pedagogiczne. Wniosek taki winien zawierać zgodę uprawnionego.

§ 5.
1. Do wniosku o przyznanie zasiłku pieniężnego na pomoc zdrowotną załącza się:
- aktualne zaświadczenie lekarskie,
- dokumenty potwierdzające poniesione koszty związane z leczeniem,
- oświadczenie o przeciętnych miesięcznych dochodach na jednego członka rodziny ze wszystkich źródeł przychodu osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym złożenie wniosku,
- odpowiednie uzasadnienie.

2. Wnioski w sprawie przyznania zasiłku pieniężnego powinny być składane do dyrektorów szkół do 1 czerwca i do 10 listopada. Emeryci i renciści składają wnioski do dyrektora szkoły, w której ostatnio byli zatrudnieni.  

3. Wnioski złożone do 1 czerwca i do 10 listopada komisja rozpatruje w ciągu 14 dni tj. do 14 czerwca i 24 listopada danego roku. 

4. W przypadku braku formalnego wniosku - w szczególności braku wszystkich załączników, Dyrektor wzywa do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia go bez rozpatrzenia.

5. Wzór wniosku określa załącznik do uchwały.

§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
Załącznik do Uchwały VI/50/07
(wprowadził: Tomasz Pluciński 2007-05-15 14:50:04)
rozmiar pliku: 28.2Kb
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz