Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

Interpelacje i zapytania radnych »

walidacja css walidacja html walidacja wcag
Strona główna » Protokoły z sesji RM - archiwum » Protokoł IV sesji Rady Miejskiej (28.02.2007)
A A A

Protokoły z sesji RM - archiwum: Protokoł IV sesji Rady Miejskiej (28.02.2007)

PROTOKOŁ Nr IV/07

z sesji Rady Miejskiej w Witkowie, odbytej w dniu 28 lutego 2007r. o godz. 12,00 w sali posiedzeń Urzędu GiM, pod przewodnictwem p.Bogusława Mołodeckiego – Przewodniczącego Rady

Uczestniczący w sesji Radni – zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu.

Uczestniczący w sesji goście oraz sołtysi i przewodniczący Zarządów Osiedli – zgodnie z listami obecności stanowiącymi załączniki do niniejszego protokołu.

Otwarcia sesji dokonał p.Bogusław Mołodecki – Przewodniczący Rady. Powitał zebranych, a w szczególności nowo wybranych sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli, którzy uczestniczą w sesji po raz pierwszy. Stwierdził na podstawie listy obecności, że w sesji uczestniczy 14 Radnych na ogólną liczbę 15, a zatem Rada Miejska jest kompetentna do podejmowania prawomocnych uchwał.

Następnie zebrani wysłuchali hejnału gminy, w wykonaniu trębacza – p.Kazimierza  Lesiaka.

Pan Przewodniczący przypomniał, że porządek obrad został podany Radnym w zawiadomieniach o sesji.  Spytał o ewentualne uwagi.

Uwag nie zgłoszono.

Porządek  sesji:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku obrad.
2. Interpelacje, zapytania i wnioski.
3. Informacja o działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja o przebiegu i wynikach wyborów organów samorządu wiejskiego i miejskiego.
5. Zatwierdzenie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Przedszkolu Miejskiemu.
7. Zmiana uchwały Nr XXV/254/01 dotyczącej sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze na terenie gminy Witkowo.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Wiekowie.
10. Ustosunkowanie się kompetentnych osób do spraw przedstawionych w punkcie 2 porządku sesji.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy i Miasta Witkowo na lata 2007-2011.
12. Uchwalenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących terenów w Witkowie, Ćwierdzinie, Kołaczkowie i Jaworowie.
13. Dokonanie zmian w budżecie gminy i miasta na 2007r.
14. Inne sprawy.
15. Zamknięcie obrad IV sesji Rady Miejskiej w Witkowie.


Ad.1. Jak wyżej.


Ad.2. W punkcie tym Radni, Sołtysi i Przewodniczący Zarządów Osiedli zgłosili następujące sprawy:

- p.Tomasz Deskowski:
1/ w imieniu mieszkańców ul.Spokojnej w Witkowie zainteresowanych kupnem terenu przy Lecznicy Zwierząt, pytał o plany wobec tego terenu;
2/ poruszył sprawę komunikacji przez Witkowo. Stwierdził, że oznakowanie wjazdu od strony Gniezna jest częściowo nieaktualne, ponieważ stacja paliw która powstała tuż za miastem jest w Małachowie, a według znaku drogowego jest w mieście. Jest to miejsce niebezpieczne, dalej znajduje się wjazd na ul.Braci Łukowskich, ponadto mieszkańcy chodzą torami do pobliskiej piekarni. Dla poprawy bezpieczeństwa, należałoby w pobliżu tej stacji ustawić znak zakazu wyprzedzania. Na ul.Poznańskiej zlikwidowano przejście dla pieszych przy posesji nr 40, ale z przyzwyczajenia piesi nadal z niego korzystają. Przeniesione  naprzeciw Euro-Samu przejście tarasowane jest przez samochody parkujące na chodniku. Należałoby postawić tam małą architekturę, by uniemożliwić wjazd samochodów;
3/ w imieniu mieszkańców ul.Młyńskiej prosił, by pamiętać o zakończeniu prac na tej ulicy;
4/ w związku ze zmianą klimatu proponował zastanowić się nad zbiornikami retencyjnymi, które zbierałyby wodę deszczową na okres suszy. Można też rozważyć gromadzenie wody opadowej w szambach;
5/ poruszył sprawę zwiększenia nadzoru nad Skarpą przy Orlej Górze w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie (podkopywanie);
6/ wskazał na potrzebę zmodernizowania i ustawienia nowych huśtawek na terenie miasta (np. przy Stadionie, na osiedlowych boiskach w rejonie ul.Łąkowej lub Brzozowej);

- p.Henryk Szymański – Sołtys Sołectwa Ruchocinek poruszył problem braku miejsc pracy m.in. w kontekście niezrealizowanych planów działalności gospodarczej w obiekcie po JW. w Ruchocinku;

- p.Adolf Pławczyk – Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 5:
1/ wskazał na potrzebę naprawy ławek przy ul.Żwirki i Wigury oraz w parku przy ul.Słowackiego;
2/ wskazał na potrzebę przycięcia gałęzi w ww. parku, wzdłuż ul.Mickiewicza;
3/ poinformował o problemie niedrożnej kanalizacji burzowej na terenie Osiedla (zalewanie piwnic);
4/ zasygnalizował, że chciałby się spotkać z p.Burmistrzem, Kierownikiem ZGK, p.Walczakiem i Radnymi z terenu Osiedla, na temat realizacji zadań na terenie Osiedla Nr 5. Pan Pławczyk dodał, że Wspólnoty Mieszkaniowe chciałyby pomóc w realizacji tych zadań;
5/ poinformował o uszkodzonej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ul.Czerniejewską;

- p.Adam Kujawa – Sołtys Sołectwa Skorzęcin wnioskował o namalowanie przejścia dla pieszych na drodze powiatowej w Skorzęcinie, w kierunku Rybakówki;

- p.Marek Sucholas:
1/ nawiązał do ostatniego spotkania Radnych z projektantem budowy basenu i hali sportowej w Witkowie i spytał, dlaczego tak duży obiekt planowany jest na niedużym terenie przy budynkach Szkół Nr 2 i 3;
2/ poinformował o obawach mieszkańców ul.Piwnej, że żwir z nawierzchni tej ulicy pozatyka sieć burzową;

- p.Krystyna Żok – Radna Rady Powiatu Gnieźnieńskiego poinformowała o możliwości pozyskania środków w ramach dwóch konkursów promujących gminę. Informacja na ten temat znajduje się na stronie internetowej Starostwa.


Ad.3. Informację o działalności Burmistrza i Urzędu Gminy i Miasta w okresie międzysesyjnym przedstawił p.Krzysztof Szkudlarek – Burmistrz Gminy i Miasta.
Do informacji uwag nie zgłoszono, została przez Radę przyjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.4. Informację o przebiegu i wynikach wyborów organów samorządu wiejskiego i miejskiego na okres kadencji 2007-2020 przedstawił p.Burmistrz Gminy i Miasta.
Uwag nie zgłoszono, przedmiotowa informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pan Przewodniczący pogratulował sołtysom i przewodniczącym zarządów osiedli wyboru i życzył owocnej współpracy z Radą Miejską.


Ad.5. Pan Przewodniczący poinformował, że Komisje Rady pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały dotyczący taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, akceptując sporządzoną przez Zakład Gospodarki Komunalnej kalkulację ceny wody w wysokości 1,94zł brutto za m3 i cenę odprowadzania ścieków w wysokości 3,54zł brutto za m3. Po czym przypomniał, że obecnie obowiązuje cena wody – 1,88zł/m3 i odprowadzania ścieków – 2,72zł/m3.

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przedstawił p.Burmistrz Gminy i Miasta. Stwierdził m.in., że taryfy te obowiązywać będą przez okres 12 miesięcy, od 1 kwietnia 2007r. do 31 marca 2008r. Zostały opracowane na podstawie zasad określonych w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Budownictwa w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych świadczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej, z wyłączeniem odbiorców z Królewca.

Pan Grzegorz Kaźmierczak proponował, by uzasadnienie podwyżek omawianych cen przedstawił Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej, a p.Henryk Mucha – by zapoznać zebranych z cenami wody i ścieków obowiązujących w sąsiednich gminach.

Pan Jan Dżygała – Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej wyjaśnił m.in., że na cenę wody i zrzutu ścieków największy wpływ ma opłata na rzecz ochrony środowiska oraz opłaty i podatki na rzecz gminy. Znaczący koszt wiąże się też z obowiązkiem wynikającym z wymogów przepisów o ochronie środowiska, a mianowicie monitoring jakości odprowadzania ścieków i utylizacji odpadów. W związku z pytaniem p.Marka Sucholasa p.Dżygała wyjaśnił, że ceny zrzutu ścieków na punkcie zlewnym będą takie same jak w przypadku kanalizacji.
Jak dodał p.Burmistrz, cena zrzutu ścieków z beczkowozu będzie tak samo wyższa, natomiast na koszty transportu nie mamy wpływu. 
Pan Dżygała udzielił ponadto odpowiedzi na pytanie p.Adolfa Pławczyka, na temat procentowej wysokości omawianej podwyżki.

Następnie p.Przewodniczący przedstawił dane dotyczące ceny wody i zrzutu ścieków obowiązujące w gminie Powidz, Niechanowo, Strzałkowo, Słupca, Września, Trzemeszno, Czerniejewo i Kłecko. Przypomniał, że dawno nie było podwyżki tych cen, która równoważyłaby faktyczne koszty.

Innych uwag nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.

U C H W A Ł A   Nr IV/32/07 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.6. Projekt uchwały w sprawie nadania imienia Przedszkolu Miejskiemu w Witkowie, przedstawił p.Marian Gadziński – Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta. Poinformował, że Przedszkole Miejskie zwróciło się do Burmistrza o przygotowanie na sesję Rady Miejskiej projektu uchwały o nadaniu Przedszkolu imienia „Bajka”. Cały przedszkolny kompleks ma bajkowe nazwy, więc nadanie Przedszkolu proponowanej nazwy, jest zasadne.

Pan Przewodniczący poinformował, że Komisje Rady pozytywnie zaopiniowały proponowaną nazwę i spytał o ewentualne uwagi.

Uwag nie zgłoszono.

U C H W A Ł A   Nr IV/33/07 w sprawie jak wyżej została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.7. Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały dotyczący ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów Radni pozytywnie zaopiniowali na przedsesyjnych posiedzeniach Komisji.

Projekt ww. uchwały przedstawił p.Marian Gadziński – Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta. Poinformował, że uchwała dotycząca sieci szkół podstawowych podjęta była w 2001r., a od tego czasu na terenie miasta „doszły” ulice, które należy uwzględnić w omawianej sieci szkół.

Uwag nie zgłoszono.

U C H W A Ł A   Nr IV/34/07  zmieniająca uchwałę Nr XXV/254/01 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 27 kwietnia 2001r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.8. Projekt uchwały dotyczący warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze omówił p.Burmistrz Gminy i Miasta.

Do treści projektu uwag nie zgłoszono.

U C H W A Ł A   Nr IV/35/07 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze na terenie gminy Witkowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.9. Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Wiekowie został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje Rady. Spytał o ewentualne uwagi.

Uwag nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.

U C H W A Ł A   Nr IV/36/07 w sprawie jak wyżej została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


P r z e r w a    w obradach – od godz. 13,00 do godz. 13,25.


Ad.10. W punkcie tym Burmistrz Gminy i Miasta ustosunkował się do następujących spraw, poruszonych w punkcie 2 porządku sesji:

- odnośnie spraw zgłoszonych przez p.Tomasza Deskowskiego, p.Burmistrz Gminy i Miasta stwierdził, że ich część może być tematem najbliższych posiedzeń Komisji Rady;

- odnośnie terenów za Lecznicą – są one wykorzystywane rolniczo, w ewidencji gruntów widnieją jako rola. Ponieważ przez środek działki biegnie kolektor sanitarny, w przyszłości, po zmianie planu zagospodarowania przestrzennego, tereny te mogą być przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe;

- odnośnie komunikacji na drodze Gniezno-Witkowo – p.Burmistrz poinformował, że jest to droga wojewódzka, jej zarządcą jest Wielkopolski Zarząd Dróg. Gmina zwróci się do zarządcy o rozważenie celowości ustawienia znaków drogowych, które uniemożliwiałyby wyprzedzanie na określonym przez p.Deskowskiego odcinku. Wskazane byłoby tu też oznakowanie poziome. Wcześniej zgłaszał do zarządcy propozycje rozwiązania pewnych problemów na tym odcinku drogi (nadmierna szybkość) przez umiejscowienie fotoradaru. To jedna z propozycji, a propozycje p.Deskowskiego to kolejne propozycje usprawnienia ruchu. Odnośnie ul.Poznańskiej p.Burmistrz stwierdził, że w ubr. zlikwidowano przejście dla pieszych poprzez zamalowanie znaków poziomych, ale przejście to wcześniej zrobiono tak dobrą techniką, że teraz po roku pozostało nadal to wcześniej wykonane oznakowanie;

- odnośnie ul.Młyńskiej – potraktuje to jako propozycję do budżetu na lata przyszłe;

- odnośnie zmiany klimatu i zbiorników na wodę opadową – to temat do rozważenia przez Komisję Rolnictwa Rady Miejskiej;

- odnośnie skarpy w OW – chronimy jej obszar, wszelkie prace realizowane są w granicach istniejącej zabudowy i dalej tak będziemy czynić. Sugestia p.Deskowskiego jest wskazówką, by zwiększyć kontrolę na tym obszarze;

- odnośnie huśtawek – w budżecie zaplanowano środki m.in. na renowację Strzelnicy, w ramach tych prac sądzi, że będzie również wykonanie czegoś w rodzaju mini placu zabaw. W mieście sukcesywnie  były i są remontowane urządzenia rekreacyjne, np. jesienią ubiegłego roku remontowano huśtawki na Osiedlu Nr 5, które są stare, ale teraz po remoncie są dobre. Również w ubiegłym roku zakupiono urządzenia na tereny wiejskie, w bieżącym roku zakupimy kolejne, jeśli środki finansowe na to pozwolą. Pan Burmistrz dodał, że zakup urządzeń rekreacyjnych nie jest nowym tematem;

- odnośnie miejsc pracy – właściciele firm zgłaszali się do niego w sprawie pozyskania pracowników z terenu Gminy i mimo stosunkowo dużego bezrobocia pozyskanie kandydatów do pracy nie było łatwe. Jeśli chodzi o obiekt po JW. w Ruchocinku (ponad 300m2 powierzchni), znaczący przedsiębiorca zrezygnował z wydzierżawienia ww. obiektu, wykorzystał naszą ofertę, by wynegocjować lepsze warunki w Gnieźnie. Oferta gminy jest nadal aktualna;

- odnośnie ławek – w ubr. naprawiono ich bardzo dużo, w tym roku jeśli będzie taka potrzeba to również będą naprawiane;

- odnośnie kanalizacji burzowej – w dzisiejszej uchwale o zmianach w budżecie przedstawia propozycję wprowadzenia środków na przebudowę kanalizacji burzowej m.in. na Osiedlu Nr 5. Jest w tej sprawie w kontakcie z ZGK. Generalnie problem wysokiego poziomu wód gruntowych na Osiedlu Nr 5 był, jest i będzie. W wielu przypadkach sieć burzowa jest umiejscowiona wyżej niż poziom posadzek piwnic, kanalizacja ta nie może działać jak drenaż piwnic;

- odnośnie przejścia w Skorzęcinie – zgłoszono już tę potrzebę do Zarządu Powiatowego Dróg, czekamy na odpowiedź;

- odnośnie basenu – na temat tak dużej inwestycji zawsze mogą być różne zdania i uwagi, ale na dzień dzisiejszy jest za późno by szukać innej lokalizacji. Decyzje zostały podjęte wcześniej, środki zaplanowano. Dokumentacja techniczna miała być zakończona do końca lutego, ale zgłoszono w między czasie propozycje, by hala sportowa miała większe wymiary, więc termin wykonania dokumentacji ulegnie przesunięciu. Temat ten jak również temat kosztów dodatkowego projektowania rozszerzy przy omawianiu zmian w budżecie;

- odnośnie ul.Piwnej – p.Burmistrz stwierdził, że skoro została pobudowana sieć burzowa, to jest pilna potrzeba pobudowania nawierzchni, więc to propozycja do przyszłych budżetów;

- odnośnie konkursów promujących gminę – zgłębimy ofertę i jeśli będzie taka możliwość, to przystąpimy do konkursu.


Ad.11. Pan Przewodniczący poinformował, że Radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały dotyczący programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy i Miasta, po czym zwrócił się do Burmistrza GiM o przedstawienie projektu przedmiotowego programu.

Pan Burmistrz stwierdził, że Komisje dokładnie zapoznały się z treścią omawianego programu. Zwrócił uwagę na zapis dotyczący planowanego podwyższenia bonifikat do 10% od ceny sprzedaży lokali i zaproponował bardziej ogólny zapis na ten temat, tj. wykreślenie słów „do 10%”. Uzasadniając propozycję zmiany, p.Burmistrz stwierdził, że lepszym rozwiązaniem będzie nieograniczanie wysokości bonifikat. Gmina będzie urealniać stosunkowo niskie czynsze dzierżawne, aby wystarczały na bieżące utrzymanie substancji mieszkaniowej i w pewnym stopniu na remontowanie bazy. Ponadto będziemy stymulować sprzedaż lokali mieszkalnych m.in. poprzez obniżanie bonifikat, a z pozyskanych środków tworzyć kolejną bazę mieszkaniową w Ruchocinku. W głównym budynku – koszarowcu może powstać jeszcze ok. 15 mieszkań, a w obiekcie po stołówce – 3 mieszkania, ze środków zewnętrznych i własnych.

Za powyższą autopoprawką, by wykreślić w pkt 3 słowa „do 10%” głosowało 13 Radnych, 1 Radny wstrzymał się od głosu.

Autopoprawka została przez Radę przyjęta.

Innych uwag nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.

U C H W A Ł A   Nr IV/37/07 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy i Miasta Witkowo na lata 2007-2011 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.12. Pan Przewodniczący poinformował, że w niniejszym punkcie Rada Miejska podejmie 4 uchwały dotyczące uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących terenów w Witkowie, Ćwierdzinie, Kołaczkowie i Jaworowie. Radni zapoznali się z projektami uchwał na przedsesyjnych posiedzeniach Komisji i zaopiniowali je pozytywnie, proponując zgodnie opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości: dla ul.Północnej 15%, dla Ćwierdzina 30%, dla Kołaczkowa i dla Jaworowa – 1%.

Pan Burmistrz poinformował, że trzy uchwały dotyczące terenów w Witkowie, Kołaczkowie i Jaworowie zostały uchwalone przez Radę we wrześniu ubiegłego roku. Wojewoda stwierdził jednak ich nieważność, z uwagi na brak w uchwałach m.in. określenia kątów nachylenia dachów. Dodatkowe zapisy zostały w przedstawianych projektach wprowadzone.

Uwag nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał projekty uchwał kolejno pod głosowanie:

1/ projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w miejscowości Witkowo przy ul.Północnej.

U C H W A Ł A   Nr IV/38/07
w sprawie jak wyżej została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu;

2/ projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 145/1, 155/4, 156/4, 156/1, 157/1, 159/1, 159/2, 159/3, 159/4, 159/5, 159/6, 159/7, 159/8, 160/1, 162/2, 164, 167, 175/4, 109, 111, 118/1, 118/2, 118/6,118/7, 118/8, 118/9, 118/4, 118/5, 119, 48/10 oraz części działki nr 104, położonych w miejscowości Ćwierdzin.

U C H W A Ł A   Nr IV/39/07 w sprawie jak wyżej została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu;

3/ projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w miejscowości Kołaczkowo.

U C H W A Ł A   Nr IV/40/07 w sprawie jak wyżej została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu;

4/ projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w miejscowości Jaworowo.

U C H W A Ł A   Nr IV/41/07 w sprawie jak wyżej została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.13. Pan Przewodniczący poinformował, że na przedsesyjnych posiedzeniach Komisji Radni zapoznali się z proponowanymi zmianami w budżecie gminy i miasta na 2007r., po czym prosił panią Skarbnik Gminy i Miasta o przedstawienie uzasadnienia tych zmian.

Pani Gertruda Polak – Skarbnik GiM odczytała uzasadnienie do projektu uchwały, po czym poinformowała, że już po posiedzeniach Komisji zaszła konieczność dokonania w budżecie jeszcze innych zmian i poprosiła p.Burmistrza o ich przedstawienie.

Pan Burmistrz poinformował, że w temacie projektu hali sportowej otrzymał przedwczoraj kalkulację kosztów dodatkowych prac projektowych. Wstępny koszt tych prac miał wynosić 48.450,-, ale po negocjacjach i określeniu możliwości w budżecie dodatkowy koszt prac to 34.200,-zł. W budżecie mieliśmy rezerwę 20tys.zł (pierwotny koszt całkowity- 305tys.zł), ale brakuje środków na ten cel w wysokości 14,2tys.zł. Jeśli ma zapaść decyzja o przeprojektowaniu, to należy środki zwiększyć. Następnie p.Burmistrz przypomniał, że w pierwszej wersji zmian w budżecie zaplanowano kwotę 30tys.zł na monitoring w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mielżynie, ale nie było ze strony Radnych pełnej akceptacji tego pomysłu, a poza tym została umniejszona subwencja oświatowa o 12tys.zł, więc sprawa monitoringu może zostać przesunięta na czas późniejszy. Zabierając więc 12tys. niejako równoważymy tę pomniejszoną część subwencji i teoretycznie z monitoringu pozostałoby 18tys.zł na dodatkowe zadanie, które proponuje wprowadzić, a mianowicie zakup używanego samochodu np. mercedesa Vito dla OSP w Ruchocinku (koszt do 30tys.zł). W budżecie zaplanowano również 50 tys.zł na naprawę dachu na budynku Szkoły Nr 2, a można na to zadanie przeznaczyć 40tys.zł, mielibyśmy więc środki na zakup ww. samochodu. Na pokrycie brakujących środków na dokumentację projektową hali sportowej (14,5tys.zł), p.Burmistrz proponował rozwiązanie części rezerwy budżetowej. Następnie odniósł się do zawartego w projekcie uchwały upoważnienia Burmistrza do udzielania poręczeń i gwarancji do kwoty 20tys.zł. Uzasadniając szeroko zapis na ten temat, p.Burmistrz wyjaśnił m.in., co następuje: Gmina jest członkiem Stowarzyszenia Światowid, które w ramach II Schematu Programu Lider+ wygrało 750tys.zł na realizację projektu „Kolebka Piastów kolebką inicjatyw”. W przeliczeniu na gminę stanowi to sumę ponad 80tys.zł. W ramach tych środków zyskujemy środki na obsługę projektu, pieniądze na promocję, turystykę, gospodarkę, ekspertyzy, wymianę doświadczeń z zagranicą. Lider+ przyniósł już wcześniej korzyści dla gmin członkowskich (150tys.zł na 9 gmin). Celem realizacji II Schematu jest przygotowanie obszaru działania lokalnej grupy i jej mieszkańców do okresu finansowania w latach 2009-2013 i kolejnych. W projekcie znajduje się m.in. wsparcie doradcze dla mieszkańców i stworzenie lepszych warunków do pozyskania środków. Według informacji na dzień dzisiejszy, na lata 2009-2013 lokalna grupa będzie miała do dyspozycji prawdopodobnie kwotę 16 mln zł, m.in. na rozwój przedsiębiorczości i rozwój wsi. Przewidywane efekty to wzrost zatrudnienia, wzrost dochodów mieszkańców, imprezy sportowe, odciążenie działów socjalnych. W związku z przygotowanym do realizacji projektem „Kolebka Piastów kolebką inicjatyw”, Stowarzyszenie skorzysta z zaliczkowania projektu w kwocie 150tysł. i tu wymagane jest poręczenie od gmin członkowskich. Podpisze stosowne porozumienie w tym zakresie, bo jest ono koniecznością. W ramach ww. zaliczki Gmina będzie miała m.in. 12tys.zł na organizację Dożynek, 10tys.zł na organizację Dni Witkowa, środki na ofertę turystyczną.

Uwag nie zgłoszono.

Pani Skarbnik zwróciła uwagę na załącznik nr 6 „Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne”, w którym zaplanowano nakłady finansowe na poszczególne inwestycje, w latach 2006-2011.

Uwag nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.

U C H W A Ł A   Nr IV/42/07 zmieniająca uchwałę budżetową na 2007r. została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.14. W punkcie tym poruszono następujące sprawy:
- p.Przewodniczący Rady:
1/ poinformował, że otrzymał uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej, stanowiącą pozytywną opinię o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego;

2/ poinformował Radnych o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych za 2006r., wraz z kopią PIT-u;

3/ poinformował o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów i ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Zgodnie z tymi przepisami, Radni są zobowiązani do złożenia oświadczeń lustracyjnych. Termin ich złożenia określi Wojewoda;

4/ poinformował, że kolejna sesja Rady Miejskiej planowana jest na dzień 30 marca br.;

- p.Marian Gadziński – Zastępca Burmistrza GiM poinformował o organizowanych przez LOK w dniu 5 marca br. konferencji nt. bezpieczeństwa publicznego i w dniu 10 marca o godz. 10,00 zawodach strzeleckich  z okazji Dnia Kobiet. O przekazanie tych informacji prosił go p.Jan Rasała – Prezes LOK;

- p.Adolf Pławczyk – Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 5 prosił, by w ramach podatku od psów ustawić na terenie Osiedla trzy lub cztery pojemniki na psie odchody, by można było egzekwować od właścicieli psów obowiązek sprzątania.


Ad.15. Wobec wyczerpania się porządku obrad IV sesji Rady Miejskiej w Witkowie, p.Przewodniczący zamknął jej obrady o godz. 14,10.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki

Protokołowała:
H. Koźniewska

drukuj pobierz pdf    

wstecz