Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

Interpelacje i zapytania radnych »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2006: Uchwała II/11/06 w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet Radnym RM w Witkowie

Uchwała utraciła moc. Patrz: Uchwała Nr III/21/10 z 29 grudnia 2010 roku

UCHWAŁA Nr II/11/06
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 5 grudnia 2006r.

w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet Radnym Rady Miejskiej w Witkowie

Na podstawie art. 25  ust. 4 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie  gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz.U. Nr 66, poz. 800) Rada  Miejska w Witkowie uchwala, co następuje :

§1.
1. Ustala się dla Przewodniczącego Rady Miejskiej dietę w wysokości 50% półtorakrotności kwoty bazowej - miesięcznie.

2. Ustala się dla Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej dietę w wysokości 6 pełnych diet przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowych na obszarze całego kraju, w razie  wykonywania  obowiązków Przewodniczącego Rady.

§2.
1. Ustala się diety dla Radnych za udział:
1/ w sesji Rady Miejskiej - 9 pełnych diet przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowych na obszarze  całego kraju ;
2/ w pracach komisji Rady - 6  pełnych  diet  przysługujących  pracownikom z tytułu podróży służbowych na obszarze całego kraju, każdorazowo za udział  w pracach organów  gminy, za wyjątkiem przewodniczących komisji, którym przysługuje 7 diet. 7 diet przysługuje również  zastępcy przewodniczącego, jeżeli prowadzi  posiedzenie  komisji;
3/ przez pracę w komisji Rady  uważa się również wykonywanie czynności przez radnego-członka komisji na wniosek Burmistrza, w tym również poza siedzibą Urzędu Gminy i Miasta. Dieta wynosi wówczas 4 pełne diety przysługujące pracownikom z tytułu  podróży  służbowych  na  obszarze  całego kraju .

§3.
W przypadku zbiegu uprawnień do diety z kilku tytułów określonych w §2, Radnemu przysługuje jedna dieta - najwyższa.

§4.
Sposób ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych Radnych określają odrębne przepisy.

§5.
Zlecenia podróży służbowej dla Przewodniczącego Rady Miejskiej dokonuje Wiceprzewodniczący Rady.

§ 6.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Witkowie.

§ 7.
Traci moc uchwała  Nr XVIII/183/00  Rady Miejskiej  w  Witkowie z dnia 15 września 2000r. w sprawie ustalenia zasad  przyznawania diet dla Przewodniczącego Rady Miejskiej i wysokości diet za udział w pracach Rady Miejskiej oraz wskazania Wiceprzewodniczącego do zlecania podróży służbowych Przewodniczącemu Rady.

§ 8.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki

drukuj pobierz pdf    

wstecz