Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

Interpelacje i zapytania radnych »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2006: Uchwała XXXI/290/06 w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Witkowo i...

Uchwała Nr XXXI/290/06
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 25 października 2006r.

w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Witkowo i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących gminę i miasto Witkowo.

Na podstawie art. 32 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 133, poz. 954) Rada Miejska w Witkowie uchwala, co następuje:

§ 1
1. Dokonuje się oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Witkowo oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie gminy i miasta Witkowo.
2. Ocena, o której mowa w § 1 pkt 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Witkowo.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki


Uzasadnienie

do uchwały Nr XXXI/290/06 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 25 października 2006r., w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Witkowo i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących gminę i miasto Witkowo.
 
Działając zgodnie z art. 32 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym po analizie zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy oraz ocenie postępów w opracowywaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, uznaje się potrzebę aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Witkowo oraz zgodnie z jego ustaleniami opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Dostosowanie ustaleń studium do aktualnego stanu zagospodarowania gminy wynika przede wszystkim z wymagań narzuconych ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, gdzie zapisany jest w art. 20 ust. 1 obowiązek stwierdzenia zgodności rozwiązań wszystkich projektów planów miejscowych z ustaleniami studium. Ten obowiązek powoduje rygorystyczne projektowanie nowych planów i ograniczenie ich ustaleń do treści studium.
Studium wymaga więc obecnie aktualizacji, uwzględniającej zmiany w strukturze i intensywności zagospodarowania gminy, a także obowiązki wynikające z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Mimo intensywnych prac nad opracowywaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (39 zatwierdzonych planów i 9 w trakcie opracowania) istnieje potrzeba wykonania dalszych opracowań. Proces planowania jest procesem ciągłym i należy dążyć do objęcia planami, jak największego obszaru gminy.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
Załącznik do Uchwały XXXI/290/06
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz