Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania na koniec karencji 2002-2006 »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Przetargi aktualne: Poprawione Pytania i odpowiedzi do przetargnu na: Udzielenie i obsługę długoterminowego złotówkowego kredytu bankowego w kwocie 3.000.000,00 zł dla Gminy i Miasta Witkowo z przeznaczeniem na finansowa

Witkowo, dnia 16.08.2017 r.

ITz.271.26.2017

 

 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Do przetargu na: Udzielenie i obsługę długoterminowego złotówkowego kredytu bankowego w kwocie 3.000.000,00 zł dla Gminy i Miasta Witkowo z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2017 r.

 

I.       Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń.

1.      Prosimy o informację, czy zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji, zgodnie z art. 777 k.p.c.

Odp. Tak

Odp. Nie.

2.      W związku z zawartym w SIWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany:

1)      terminów i kwot wypłat – prosimy o podanie ostatecznego terminu wypłaty kredytu;

Odp. Zgodnie z kryterium oceny ofert Wykonawca może zaproponować samodzielnie termin uruchomienia kredytu. Zamawiający dopuścił 4 możliwości, tj. 1, 2, 3 lub 4 dni od podpisania umowy. Zaproponowany termin uruchomienia kredytu należy podać w formularzu ofertowym w pkt 12.

 

2)     terminów i kwot spłat (nie dotyczy wcześniejszej spłaty) – prosimy o informację czy dopuszczają Państwo następujące postanowienie w umowie kredytu: „Wysokość i termin spłaty kredytu/raty kredytu mogą być, w szczególnie uzasadnionym przypadku, zmienione, w drodze aneksu do umowy, na pisemny wniosek kredytobiorcy złożony wraz z odpowiednim uzasadnieniem na 15 dni przed terminem płatności raty kapitałowej. Oznaczony czas przesunięcia raty kapitałowej nie może wykraczać poza okres 1 roku kalendarzowego w poszczególnych latach kredytowania. Rata kapitałowa, której termin spłaty został przesunięty, wchodzi w skład niespłaconej części kapitału i jest oprocentowana na zasadach określonych w umowie kredytu.”

         Jeżeli nie dopuszczają Państwo powyższego postanowienia, to prosimy o złożenie propozycji analogicznego postanowienia.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na w/w zapis.

 

3.      W przypadku inwestycji przewidzianej/-ych do finansowania wnioskowanym kredytem / emisją obligacji / inną ekspozycją kredytową oraz finansowanej / -ych dotacją /–ami z UE, prosimy o informację, czy założone dofinansowanie z UE wynika z zawartej umowy.

1)      jeżeli tak - prosimy o podanie łącznej kwoty, na jaką zostały zawarte umowy o dofinansowanie inwestycji będących przedmiotem SIWZu;

2)      jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł.

Odp. Kredyt zostanie zaciągnięty na finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2017 r., nie na konkretne inwestycje.

 

II.       Pytania dotyczące sytuacji ekonomiczno-finansowej klienta.

(prosimy o informacje zgodnie ze stanem na dzień sporządzania odpowiedzi).

1.       Prosimy o informację, czy na Państwa rachunkach w bankach ciążą zajęcia egzekucyjne. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN):

Odp. Nie.

2.       Prosimy o informację, czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w bankach. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN):

Odp. Tak, kwota zadłużenia to 7.400.000,00 zł – dane na dzień 30.06.2017 r.

3.       Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 18 miesięcy był prowadzony u Państwa  program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Odp. Nie.

4.       Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków.

Odp. Nie.

5.       Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę (wójt / burmistrz / prezydent, zarząd powiatu, zarząd województwa).

Odp. Nie.

6.       Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu Państwa wg stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego:

1)      wartość zobowiązania ogółem według tytułów dłużnych (w tys. PLN):

Odp. Bez uwzględnienia tego kredytu: 6.500.000,00 zł, z tym kredytem: 9.500.000,00 zł.

 

2)      wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):

Odp. Gmina i Miasto Witkowo nie udziela poręczeń i gwarancji.

 

3)      wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):

Odp. Nie dotyczy.

 

4)     wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z budżetu państwa (w tys. PLN):

Odp. Nie dotyczy.

 

5)     wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt2 ustawy o finansach publicznych z innych źródeł (w tys. PLN):

Odp. Nie dotyczy.

 

III.    Pytania dotyczące podmiotów powiązanych z klientem.

1.    Jeżeli wśród podmiotów powiązanych z Państwem  znajduje się szpital/-le SPZOZ, prosimy o podanie, oddzielnie dla każdego z nich, następujących informacji:

Odp. Żaden szpital nie jest podmiotem powiązanym z Gminą i Miastem Witkowo.

 

1)      Prosimy o informację, czy szpital realizuje program naprawczy?

2)      Prosimy o informację, czy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez Państwa)?

a)     Prosimy o podanie kwoty kredytu (w tys. PLN):           Prosimy o podanie okresu kredytowania

b)      Prosimy o podanie kwoty poręczenia (w tys. PLN):                 Prosimy o podanie okresu poręczenia.

3)      Prosimy o informację, czy Państwo w jakikolwiek sposób wspieracie szpital finansowo (dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej).

a)      Prosimy o podanie kwoty wsparcia finansowego szpitala (w tys. PLN):                    Prosimy o podanie okresu wsparcia finansowego szpitala.

Odp. Nie dotyczy.

 

2.      Prosimy o informację, czy w okresie obowiązywania ekspozycji kredytowej w Banku przewidywane jest przejęcie zobowiązań powstałych w wyniku likwidacji zakładu opieki zdrowotnej przez Państwo po przeniesieniu działalności medycznej ZOZ do innego pomiotu (komercjalizacja, prywatyzacja, dzierżawa itp.). Jeżeli tak, prosimy o podanie poniesionych lub ewentualnych szacowanych skutków wyżej wymienionych zmian dla Państwa budżetu.

Odp. Nie dotyczy.

 

3.      Prosimy o informację, czy przeprowadzili lub przewidują Państwo likwidację jakiegokolwiek szpitala wraz z przejęciem jego długu. Jeżeli tak, to prosimy o podanie łącznej kwoty przejętego długu.

Odp. Nie dotyczy.

 

4.      Prosimy o informację, czy w przeszłości wystąpiły lub planowane są przejęcia z mocy prawa przez Państwo zadłużenia:

- po podmiocie, dla którego Państwo byli podmiotem założycielskim,

- na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego,

- stowarzyszenia,

tj. Państwo wstąpili/wstąpią na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony.

Odp. Nie.

 

IV.     Pozostałe pytania.

1.      Jaki jest ostateczny termin wykorzystania środków z przedmiotowego kredytu.

Odp. Zostanie wykorzystany bezpośrednio po przekazaniu.

 

2.      Wykaz zaangażowań klienta

Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN według stanu na dzień (rrrr-mm-dd) – prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc:

 

Lp.

Nazwa podmiotu

(np. bank, NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma factoringowa)

Waluta zadłużenia

Typ długu  (kredyt, wykup wierzytelności, obligacje, leasing, factoring, pożyczka, udzielone poręczenie, udzielona gwarancja,
list patronacki)

Data zawarcia umowy

Kwota bieżącego zadłużenia (bilans)[1]

Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans)[2]

Data całkowitej spłaty

1

ING BANK ŚLĄSKI S.A.

PLN

kredyt

24.09.2015

0,00

2.500.000,00

31.12.2020

2

Mikołowski Bank Spółdzielczy 

PLN

kredyt

10.10.2014

0,00

4.000.000,00

31.12.2019

3

BANK PEKAO SA 

PLN 

kredyt

31.05.2011

7.100.000,00

900.000,00

31.12.2017

Razem

7.100.000,00

7.400.000,00

14.500.000,00[1]Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania

[2] Przez zaangażowanie pozabilansowe rozumie się kwotę jeszcze nie wypłaconego zaangażowania oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych  poręczeń i gwarancji

 

V.      Dokumenty

1.      Uchwała budżetowa na 2017 r. wraz z  Uchwałą wprowadzającą  ostatnią zmianę budżetu 2017.

Odp. Z aktualnymi informacjami dotyczącymi budżetu można zapoznać się na stronie Zamawiającego www.bip.witkowo.pl w zakładce: Finanse gminy: Budżet 2017 http://www.bip.witkowo.pl/content.php?cms_id=5308||m=9.

 

2.      Uchwała WPF  na lata finansowania przedmiotowym kredytem  2017 r. wraz z  Uchwałą wprowadzającą  ostatnią zmianę WPF.

Odp. Z aktualnymi informacjami dotyczącymi budżetu w tym również WPF można zapoznać się na stronie Zamawiającego www.bip.witkowo.pl w zakładce: Finanse gminy: Budżet 2017 http://www.bip.witkowo.pl/content.php?cms_id=5308||m=9.

 

3.      Wykaz jednostek powiązanych kapitałowo (w których Gmina Witkowo posiada udziały) z wskazaniem REGON.

Odp. Jednostki powiązane kapitałowo z Zamawiającym zamieszczono na stronie zamawiającego: http://www.bip.witkowo.pl/content.php?cms_id=5612. Samodzielnymi podmiotami są: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Witkowo oraz Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji.

 

VI.     Dodatkowe pytania

1.      Proszę o informację jaką datę należy wpisać w Formularzu ofertowym w pkt 5 w terminie do dnia …

Odp. Należy wpisać termin określony w opisie przedmiotu zamówienia – pkt 1 ppkt 3) – „do 05.10.2017 r.” Informuję, że jest to termin przykładowy a dokładny termin jest uzależniony od daty podpisania umowy i podanych przez Państwa dni na uruchomienie kredytu od jej podpisania.

2.      Opinia RIO do sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze.

Odp. Termin publikacji sprawozdania zgodnie z obowiązującymi przepisami do dnia 31.08.2017 r.

3.      Opinia RIO o możliwości spłaty kredytu.

Odp. Zamieszczono na stronie Zamawiającego www.bip.witkowo.pl w zakładce przetargi aktualne – pod ogłoszeniem.

4.      Opinia RIO w sprawie projektu WPF.

Odp. Opinie RIO są zamieszczane na stronie Zamawiającego: www.bip.witkowo.pl w zakładce Opinie Rio: http://www.bip.witkowo.pl/list.php?sid=b3db278b569d1d371d9e6a14fc9f6459.

5.      Opinia RIO o prawidłowości kwoty długu.

Odp. Opinie RIO są zamieszczane na stronie Zamawiającego: www.bip.witkowo.pl w zakładce Opinie Rio: http://www.bip.witkowo.pl/list.php?sid=b3db278b569d1d371d9e6a14fc9f6459.

6.      Informacja o stanie mienia komunalnego.

Odp. Zamieszczono jako załącznik do pytań i odpowiedzi.

7.      Opinie z instytucji finansowych obsługujących JST o terminowej obsłudze posiadanych zobowiązań bądź stosowne oświadczenie.

Odp. Zamawiający nie dysponuje opiniami z instytucji finansowych obsługujących JST o terminowej obsłudze posiadanych zobowiązań. Jednocześnie oświadczam, że Gmina i Miasto Witkowo nie posiada zaległości względem instytucji finansowych obsługujących JST.

8.      Aktualne zaświadczenie o niezaleganiu ZUS i US bądź stosowne oświadczenie.

Odp. Zamieszczono na stronie Zamawiającego www.bip.witkowo.pl w zakładce przetargi aktualne – pod ogłoszeniem o niniejszym przetargu:

http://www.bip.witkowo.pl/content.php?cms_id=5612.

9.      Zestawienie posiadanych zobowiązań finansowych  (zgodnie z załącznikiem) Informacja o stanie zadłużenia z tytułu zaciągniętych długoterminowych kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2017

Odp.

Bank udzielający

Data udzielenia

Rodzaj kredytu

Kwota kredytu

Wysokość oprocentowania w %

Aktualne zadłużenie

Data zakończenia

Kwota

raty

ING BANK ŚLĄSKI S.A.

24.09.2015

długoterminowy

2.500.000,00

0,59 % + WIBOR

0,00

31.12.2020

W 2018 r. i 2019 r. po 4 x 100.000,00 zł, w 2020 r. pierwsza rata 500.000,00 zł pozostałe 3 raty po 400.000,00 zł  - wszystkie kwartalne

Mikołowski Bank Spółdzielczy 

10.10.2014

długoterminowy

4.000.000,00

0,48 % + WIBOR

0,00

31.12.2019

Osiem rat kwartalnych po 500.000,00 zł płatne od 2018 r.

BANK PEKAO SA 

31.05.2011

długoterminowy

8.000.000,00

0,68 % + WIBOR

7.100.000,00

31.12.2017

2 raty po 450.000,00 zł – płatne kwartalnie

10.     Informację na temat zaangażowania z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych (agent/gwarant emisji, rodzaj zobowiązania, okres emisji, aktualne zaangażowanie, zabezpieczenia).

Odp. Nie dotyczy.

11.     Informację na temat poręczeń i gwarancji (podmiot/osoba, za którą udzielono poręczenia/gwarancji, na czyją rzecz udzielono poręczenia/gwarancji, kwota udzielonego poręczenia/gwarancji, okres obowiązywania poręczenia/gwarancji).

Odp. Nie dotyczy.

12.     W związku z zabezpieczeniem kredytu w postaci weksla In blanco prosimy o informację, czy na deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?

Odp. Tak.

13.     Z uwagi na fakt, że SIWZ wskazano spłatę kapitału pierwszej raty na dzień 31.03.2020 r. – czy karencja w spłacie pierwszej raty powinna przypadać na ten sam dzień tj. 31.03.2020, tak, jak zostało to zapisane w przedmiotowym SIWZ, czy karencja powinna obejmować okres od dnia zawarcia umowy do dnia 30.03.2020 r.

Odp. Karencja powinna przypadać na 31.03.2020 r.

14.     W SIWZ Zamawiający wskazuje na formę zabezpieczenia kredytu: weksel „In blanco” wraz z deklaracją wekslową równą wielkości wnioskowanego kredytu. Czy Zamawiający dopuszcza zapis, ze formą zabezpieczenia spłaty kredytu wraz z należnymi odsetkami stanowi weksel „in blanco” wraz z deklaracją wekslową (zabezpieczenie kredytu powinno uwzględniać min. odsetki od udzielonej kwoty kredytu oraz koszty zgodne z umową kredytową.

Odp. Tak.

 

Zatwierdzam:

  Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo

  /-/ Marian Gadziński

 [1]Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania

[2] Przez zaangażowanie pozabilansowe rozumie się kwotę jeszcze nie wypłaconego zaangażowania oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych  poręczeń i gwarancji

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
o stanie mienia komunalnego.
(wprowadził: Hanna Rakowska 2017-08-16 14:20:00) 0
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz