nazwa dokumentu: Kodeks etyczny pracowników UGiM w Witkowie

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW

URZĘDU GMINY I MIASTA W WITKOWIE

PREAMBUŁA

Celem Kodeksu jest sprecyzowanie wartości i standardów zachowania pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie, związanych z pełnieniem przez nich obowiązków, zebranie ich w postaci katalogu oraz poinformowania mieszkańców Gminy i Miasta Witkowo o standardach zachowania jakich mają prawo oczekiwać od pracowników samorządowych.

ZASADY OGÓLNE
Artykuł 1

1. Kodeks wyznacza zasady (standardy) postępowania pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie w związku z wykonywaniem przez nich zadań publicznych, tj. pełnieniem służby publicznej.

2.Kodeks obowiązuje wszystkich pracowników, posiadających status pracownika samorządowego w rozumieniu ustawy o pracownikach samorządowych o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1593 z późn.zm).

3. Pracownicy samorządowi traktują swoją pracę jako służbę publiczną, mając zawsze na względzie dobro gminy i jej mieszkańców.

ZASADY POSTĘPOWANIA
Artykuł 2

1. Pracownicy samorządowi pełniący służbę publiczną zobowiązani są dbać o wykonywanie zadań publicznych oraz o środki publiczne z uwzględnieniem interesu państwa, interesu Gminy oraz indywidualnego interesu obywateli.

2.W szczególności pracownicy samorządowi powinni przestrzegać i działać zgodnie z następującymi zasadami:
- praworządności,
- bezstronności,
- bezinteresowności,
- jawności,
- odpowiedzialności,
- sumienności.

3. Pracownicy Urzędu powinni równo, uczciwie i życzliwie traktować wszystkich klientów, szanować ich godność oraz zachowywać w tajemnicy informacje uzyskane w kontaktach z klientami.

4. W prowadzonych sprawach pracownicy nie ulegają żadnym naciskom i nie uzależniają załatwienia sprawy od uzyskania korzyści materialnych lub osobistych.

5. Obsługując klienta pracownicy mają na uwadze zdolność rozumienia przez nich skomplikowanych przepisów i nie używania zawiłego języka urzędowego.

WYKONYWANIE ZADAŃ
Artykuł 3

1. Służba publiczna opiera się na zaufaniu publicznym i wymaga od pracowników samorządowych poszanowania Konstytucji i prawa. Obywatele oczekują od pracowników samorządowych wysokich standardów etycznych zachowań.

2. Pracownicy samorządowi pełnią urząd w ramach prawa i działają zgodnie z prawem; przygotowywane przez nich rozstrzygnięcia i decyzje posiadają podstawę prawną, ich treść jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa, zawierają uzasadnienie oraz informację o możliwości złożenia odwołania.

4. Pracownicy samorządowi działają bezstronnie i bezinteresownie, nie uczestniczą w podejmowaniu decyzji w sprawach, w których mają bezpośredni lub pośredni interes osobisty.

5. Pełniąc swoje obowiązki, pracownicy kierują się interesem wspólnoty samorządowej i nie czerpią korzyści materialnych, ani osobistych. Nie działają też w prywatnym interesie osób lub grupy osób.

6. Pracownicy Urzędu dbają o rozwój swoich kompetencji, w tym celu podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe, biorą udział w szkoleniach i na bieżąco śledzą zmiany w przepisach prawnych.

7. Pracownicy samorządowi nie wykorzystują i nie pozwalają na wykorzystanie powierzonych im zasobów, kadr i mienia publicznego, w celach prywatnych.

8. Pracownicy samorządowi nie podejmują prac, ani zajęć kolidujących z pełnionymi obowiązkami służbowymi.

Artykuł 4

1. Pracownicy samorządowi ponoszą odpowiedzialność za decyzje i działania, nie unikając trudnych rozstrzygnięć. Zarządzając powierzonym majątkiem i środkami publicznymi, winni wykazywać należytą staranność i gospodarność.

2. Pracownicy samorządowi ujawniają próby marnotrawstwa, defraudacji środków publicznych, nadużywania władzy lub korupcji odpowiednim instytucjom lub organom.

3. Pracownicy samorządowi zgłaszają wątpliwości dotyczące celowości lub legalności decyzji podejmowanych w urzędzie bezpośredniemu przełożonemu lub w przypadku braku reakcji Burmistrzowi Gminy i Miasta Witkowo jako Kierownikowi Urzędu.

Artykuł 5

1. Do obowiązków pracownika samorządowego należy sumienne i staranne wypełnianie poleceń przełożonego.

2. Jeżeli w przekonaniu pracownika samorządowego polecenie przełożonego jest niezgodne z prawem, pracownik ten powinien przedstawić mu swoje zastrzeżenia; w razie pisemnego potwierdzenia polecenia, powinien je wykonać, zawiadamiając jednocześnie Burmistrza Gminy i Miasto Witkowo o zastrzeżeniach.

3. Pracownikowi samorządowemu nie wolno wykonywać poleceń, których wykonanie według jego przekonania stanowiłoby przestępstwo lub groziłoby niepowetowanymi stratami.

Artykuł 6

1. Pracownicy Urzędu dbają o dobre stosunki międzyludzkie, przestrzegają zasad poprawnego
zachowania, właściwych człowiekowi o wysokiej kulturze osobistej w miejscu pracy i poza nim.

2. Pracownicy dbają o swój schludny wygląd i estetykę miejsca pracy, wykorzystując w sposób właściwy powierzone mienie.

3. Pracownicy są lojalni i życzliwi wobec siebie, gotowi do współpracy i wzajemnej pomocy. Dbają o dobry wizerunek Urzędu i godnie go reprezentują.

Artykuł 7

1. Pracownicy samorządowi są zatrudniani, awansowani i wynagradzani w oparciu o przesłanki merytoryczne, kwalifikacje i umiejętności zawodowe.

2. Pracownicy samorządowi rozwijają swoje kompetencje i wiedzę zawodową, potrzebne do wykonywania obowiązków, a urząd stwarza im po temu możliwości.

3. Pracownicy samorządowi są lojalni wobec urzędu i zwierzchników oraz gotowi do wykonywania służbowych poleceń.

4. Pracownicy samorządowi udzielają obiektywnych, zgodnych z najlepszą wolą i wiedzą porad i opinii zwierzchnikom, włącznie z oceną legalności i celowości ich działań.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA I PORZĄDKOWA
Artykuł 8

Pracownicy samorządowi za nieprzestrzeganie niniejszego kodeksu ponoszą odpowiedzialność porządkową lub dyscyplinarną określoną w Kodeksie Pracy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Artykuł 9

1. Pracownicy Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie zobowiązani są przestrzegać przepisów Kodeksu Etycznego i kierować się jego zasadami.

2. Pracownicy Urzędu powinni upowszechniać i promować zawarte w Kodeksie zasady i wartości poprzez odpowiedzialne i należyte wykonywanie swoich obowiązków.

 
informacje wprowadził:Tomasz Pluciski
data dodania: 21 Grudnia 2012
data modyfikacji: /
data wyworzenia: /