nazwa dokumentu: Kodeks Etyki Radnego RM w Witkowie


DEKLARACJA
Rady Miejskiej w Witkowie
podjęta w dniu 30 czerwca 2005r.

w sprawie przyjęcia Kodeksu Etyki Radnego

Na podstawie §4 ust.2 Regulaminu Rady Miejskiej w Witkowie, stanowiącego załącznik do Statutu Gminy i Miasta (Dz.Urz.Woj.Wlkp. Nr 74, poz. 1431 z 2003r.) Rada Miejska w Witkowie

deklaruje:

1. Przyjąć Kodeks Etyki Radnego Rady Miejskiej w Witkowie, przestrzegać jego przepisów i kierować się jego zasadami.

2. Deklaracja wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki


KODEKS ETYKI
Radnego Rady Miejskiej w Witkowie

P r e a m b u ł a

Kodeks jest określeniem wartości i standardów postępowania, którymi Radni Rady Miejskiej w Witkowie jako przedstawiciele miejscowej władzy samorządowej winni się kierować w swojej publicznej służbie. Kodeks wyznacza zasady postępowania Radnych w związku z wykonywaniem przez nich zadań publicznych.


Zasady postępowania

Artykuł 1

Radni Rady Miejskiej wykonują służbę publiczną mając na względzie dobro wspólnoty samorządowej i poszczególnych jej mieszkańców. W szczególności Radni przestrzegają następujących zasad:
1/ praworządności
2/ bezstronności i obiektywizmu
3/ odpowiedzialności
4/ jawności i przejrzystości.


Zasada praworządności

Artykuł 2

1.  Radni Rady Miejskiej działają w ramach prawa i zgodnie z prawem, stawiając interes publiczny nad interesem osobistym.
2.  Radni Rady Miejskiej swoim działaniem dają wzór praworządności i pogłębiają zaufanie mieszkańców do Rady
3.  Radni respektują konstytucyjną zasadę podziału władzy i nie ingerują w kompetencje organów wykonawczych Gminy.
4.  Radni respektują prawne zakazy i ograniczenia związane z pełnieniem funkcji radnego.
5.  Radni nie ujawniają informacji poufnych i nie wykorzystują ich dla korzyści finansowych czy osobistych.


Zasada bezstronności i obiektywizmu

Artykuł 3

Radni Rady Miejskiej w Witkowie:
1) działają bezstronnie i bezinteresownie, nie ulegają żadnym naciskom;
2) kierują się interesem wspólnoty samorządowej, przedkładając go nad własny interes osobisty, bądź interes prywatny innych osób i grup;
3) nie uczestniczą w podejmowaniu decyzji, opiniowaniu lub głosowaniu w sprawach, w których mają jakikolwiek interes osobisty;
4) z tytułu sprawowanej funkcji nie czerpią korzyści materialnych czy osobistych.


Zasada odpowiedzialności

Artykuł 4

Radni Rady Miejskiej w Witkowie są odpowiedzialni przed mieszkańcami Gminy w zakresie sprawowanej funkcji publicznej, nie unikają podejmowania trudnych decyzji.


Zasada jawności i przejrzystości

Artykuł 5

Radni Rady Miejskiej:
1) udzielają mieszkańcom Gminy wyczerpujących informacji o realizacji zadań publicznych, m.in. na spotkaniach z mieszkańcami;
2) dbają o dobre stosunki międzyludzkie zarówno między sobą jak i w kontaktach z mieszkańcami, cechuje ich uprzejmość i życzliwość;
3) nałożone obowiązki wykonują rzetelnie, z szacunkiem dla innych;
4) udzielają przedstawicielom mediów rzetelnych informacji o pełnionej funkcji.


Postanowienia końcowe

Artykuł 6

Radni Rady Miejskiej w Witkowie deklarują przestrzeganie przepisów Kodeksu i kierowanie się jego zasadami.

 

 
informacje wprowadził:Tomasz Pluciski
data dodania: 5 Lipiec 2005
data modyfikacji: /
data wyworzenia: /