Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

Interpelacje i zapytania radnych »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2006: Uchwała XXVI/253/06 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działek położonych w miejscowości Witkowo w obrębie ul.Kosynierów Miłosławskich i.


Uchwała Nr XXVI/253/06
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 28 lutego 2006r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działek położonych w miejscowości Witkowo w obrębie ulicy Kosynierów Miłosławskich i Leśnej oraz w Strzyżewie Witkowskim, z przeznaczeniem na cele lokalizowania zabudowy mieszkaniowej  z dopuszczeniem nieuciążliwych usług.

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 133, poz. 954) Rada Miejska w Witkowie uchwala, co następuje:

§ 1
Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działek o numerach ewidencyjnych: 226/1, 226/3, 227/1, 228/2, 228/3, 228/4, 231, 232, 233, 234, 235, 236/2, 237, 238, 239, 240, 241/4, 241/5, 243/2, 243/4, 243/5, 243/6, 243/7, 243/8, 244/1, 245/10, 245/11, 245/13, 245/15, 245/17, 245/19, 246/2, 247/2 248/2, 227/3, 226/4, 227/2, 226/2, 224, 225, 219/1, 219/2, 1493, 215, 214/6, 214/4 i część działek nr 213/2 i 1616/1 położonych w miejscowości Witkowo w obrębie ulicy Kosynierów Miłosławskich i Leśnej oraz terenów działki o numerze ewidencyjnym 1/2 i części działek nr 1/1 i 2 położonych w Strzyżewie Witkowskim o łącznej powierzchni 30,6452 ha, z przeznaczeniem na cele lokalizowania zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem nieuciążliwych usług.

§ 2
Tereny objęte opracowaniem przedstawia załącznik graficzny do uchwały - kopia mapy ewidencyjnej w skali 1:2500.

§ 3
Szczegółowy zakres ustaleń planu powinien odpowiadać wymogom określonym w art. 15 ust. 2 i 3, art. 16 ust. 1 i 2 oraz zawierać opracowania, o których mowa w art. 17, pkt 4 i 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Witkowo.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXVI/253/06 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 28 lutego 2006r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działek położonej w miejscowości Witkowo w obrębie ulicy Kosynierów Miłosławskich i Leśnej oraz w Strzyżewie Witkowskim, z przeznaczeniem na cele lokalizowania zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem nieuciążliwych usług.

Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowi realizację obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Witkowo, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Witkowie Nr XXVI/198/97 z dnia 22 listopada 1997r.

Projektowany plan, w skali 1:1000, umożliwi realizację zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem nieuciążliwych usług w obrębie ulicy Kosynierów Miłosławskich i Leśnej w Witkowie, w obszarze leżącym we wschodniej części miasta oraz w miejscowości Strzyżewo Witkowskie. 

Potrzeba realizacji tego zamierzenia wynika z faktu przekształceń społeczno - gospodarczych i ciągłego rozwoju budownictwa mieszkaniowego na terenie gminy Witkowo.

Przystąpienie do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zostało poprzedzone sporządzeniem analizy - stanowiącą załącznik do niniejszego uzasadnienia. 

 

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz