Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

Interpelacje i zapytania radnych »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2006: Uchwała XXVI/251/06 w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Witkowo z tytułu...


Uchwała  Nr XXVI/251/06
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 28 lutego 2006r.

w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Witkowo z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa - oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych /Dz.U. Nr 249, poz.2104/ Rada Miejska w Witkowie uchwala, co następuje:

§ 1.
Uchwała określa szczegółowe zasady i tryb umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty  wierzytelności jednostek organizacyjnych i Gminy Witkowo z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa / tekst jednolity z 2005r.Dz.U.Nr 8, poz. 60 z późn.zm./, zwanych dalej "wierzytelnościami" wobec osób fizycznych, osób prawnych, a także jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, zwanych dalej "dłużnikami".

§ 2.
1. Wierzytelność może zostać umorzona w całości lub w części, jeżeli:

1/ wierzytelności nie ściągnięto w toku zakończonego postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego, albo jest przedawniona,
2/ nie można ustalić dłużnika lub dłużnik zmarł nie pozostawiając spadkobierców,
3/ ściągnięcie wierzytelności zagraża ważnym interesom dłużnika, a w szczególności jego egzystencji,
4/ zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej wierzytelności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne.
5/ w innych, szczególnie uzasadnionych społecznie i gospodarczo przypadkach.

2. Umorzenie, w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1,3,4 i 5 może nastąpić na wniosek dłużnika, a w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1,2 i 4 również z Urzędu.

§ 3.
1. Do umarzania wierzytelności uprawniony jest Burmistrz Gminy i Miasta.
2. Przez wartość wierzytelności, o której mowa w ust. 1 rozumie się należność główną.
3. Burmistrz może upoważnić kierownika jednostki organizacyjnej Gminy do wykonywania czynności określonych w  § 2 uchwały w zakresie należności wobec tej jednostki. Burmistrz określa zakres tego upoważnienia.

§ 4.
Organ właściwy do umarzania wierzytelności jest również uprawniony do umarzania odsetek oraz innych należności ubocznych.
 
§ 5.
W przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi, Burmistrz na wniosek dłużnika może odroczyć termin zapłaty całości lub części wierzytelności lub rozłożyć płatność całości lub części wierzytelności na raty, biorąc pod uwagę możliwości płatnicze dłużnika oraz uzasadniony interes jednostki organizacyjnej.

§ 6.
Umorzenie następuje w drodze zarządzenia uprawnionego organu.

§ 7.
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego
2. Uchwała wchodzi w życie po14 dniach od daty ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz