Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Raport o stanie gminy »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry i ewidencje »

Petycje »

Petycje do Rady Miejskiej »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Współpraca z organizacjami pozarządowymi »

Wyniki badań wody »

Interpelacje i zapytania radnych »

Plan polowań zbiorowych »

Obwieszczenia »

Preferencyjna sprzedaż węgla »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo: Zawiadomienie-Obwieszczenie o wznowieniu postępowania administracyjnego i złożeniu raportu o oddziaływaniu na środowisko w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. Budowa instalac

Witkowo, dnia 29.04.2024 r.

OŚ.6220.8.2023

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA WITKOWO

o wznowieniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) i art. 33 ust. 1, art. 79  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.), Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo zawiadamia strony postępowania i podaje do publicznej wiadomości informację o:

- wydaniu postanowienia o wznowieniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy do 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek nr 266/1, 266/2, 267/1, 267/2, 110, 111, 112, 113, 114, 180, 181, 182, 183, 184, obręb Ruchocinek, gmina Witkowo, powiat gnieźnieński, woj. wielkopolskie”,

- złożeniu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia,

- możliwości zapoznania się z wydanym postanowieniem i pozostałymi aktami sprawy, w tym raportem o oddziaływaniu na środowisko oraz składania uwag i wniosków w terminie 30 dni od daty podania do publicznej wiadomości, w godzinach pracy Urzędu Gminy i Miasta Witkowo, ul. Gnieźnieńska 1, pok. nr 15.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w tej sprawie jest Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo. Organami właściwymi do wydania opinii i uzgodnień w przedmiotowej sprawie są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie i Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kole.

W niniejszej sprawie łącznie występuje ponad 10 stron, w związku z czym, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, do zawiadomienia stron innych niż podmiot planujący podjęcie realizacji przedsięwzięcia stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym, że zawiadomienie to następuje w formie publicznego obwieszczenia w siedzibie organu właściwego w sprawie oraz przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej tego organu.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego, jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Niniejsze Zawiadomienie-obwieszczenie zostało umieszczone w dniu 29.04.2024 r. w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: www.bip.witkowo.pl i na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Witkowo, ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo oraz na tablicy ogłoszeń Sołectwa Ruchocinek.

Z upoważnienia Burmistrza

Gminy i Miasta Witkowo
(-) Piotr Janowicz

Otrzymują:

  1. SOLARTECH 3 Sp. z o.o., ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 1, 99-300 Kutno (Inwestor).
  2. Strony postępowania, zgodnie z art. 49 Kpa poprzez obwieszczenie:

- tablica ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie, ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo,

- tablica ogłoszeń Sołectwa Ruchocinek,

- Biuletyn Informacji Publicznej: www.bip.witkowo.pl.

3. a/a.

drukuj pobierz pdf    

wstecz