Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2005: Uchwała XXIV/232/05 zmieniająca uchwałę XXII/228/01 z dnia 26 stycznia 2001r. w sprawie uchwalenia \\

Uchwała utraciła moc. Patrz: Uchwała Nr V/36/2015 z 27 marca 2015 roku

Uchwała Nr XXIV/232/05
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 25 listopada 2005r.

zmieniająca uchwałę Nr XXII/228/01 z dnia 26 stycznia 2001r. w sprawie uchwalenia "Strategii zrównoważonego rozwoju Gminy i Miasta Witkowo"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami.) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1
W uchwale Nr XXII/228/01 z dnia 26 stycznia 2001 r. w sprawie uchwalenia "Strategii zrównoważonego rozwoju Gminy i Miasta Witkowo" wprowadza się następujące zmiany: w rozdziale 4. "Plan operacyjny strategii cele szczegółowe oraz ich realizacja" w pkt 4.2 "Społeczność" dodaje się "Cele szczegółowe/projekty" w brzmieniu załącznika do uchwały.

§ 2
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Witkowo.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
(-)Bogusław Mołodecki


Uzasadnienie

Społeczeństwo obywatelskie jest jednym z charakterystycznych elementów demokratycznego państwa, którego cechami są: aktywność społeczna i otwartość władz na inicjatywy mieszkańców. Miernikiem aktywności społecznej jest partycypacja mieszkańców w życiu wspólnoty, która między innymi może przybrać formę zrzeszania się, samoorganizacji oraz uczestnictwa w opracowywaniu perspektywicznych planów rozwojowych gminy. Świadomość ról i zadań, które mogą spełniać mieszkańcy gminy w rozwoju własnej wspólnoty może się przekładać na konkretne formy działania, plany i projekty, których efektem powinny być nie tylko jednorazowe akcje, ale większa integracja mieszkańców oraz ich stała aktywność i gotowość współpracy. Natomiast sama gmina może stwarzać warunki do realizacji zadań bliżej swoich mieszkańców.

W Gminie jest 67 organizacji pozarządowych. Współpraca samorządu miasta z organizacjami pozarządowymi otwiera szansę na lepsze, efektywniejsze i skuteczniejsze działania dla poprawy jakości życia mieszkańców. Współpraca władzy publicznej z organizacjami pozarządowymi wynika z zasady, pomocniczości wpisanej do Konstytucji RP oraz wynikających z niej przepisów prawa, w szczególności ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie. Waga wzajemnej współpracy organizacji pozarządowych oraz samorządu gminy i miasta w wypełnianiu zadań publicznych znajduje swój wyraz w zapisach  "Strategia Współpracy Miasta i Gminy Witkowo z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2006-2015".

 

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
Załącznik do Uchwały XXIV/232/05
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz