Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

Interpelacje i zapytania radnych »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2005: Uchwała XXIV/230/05 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności...


Uchwała Nr XXIV/230/05
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 25 listopada 2005r.

w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Witkowo.

Na podstawie art. 4, ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz.U. z 2005r. Nr 175, poz. 1459) w związku z art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. gospodarce nieruchomościami (tekst jednol. Dz.U. z 2004r., Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782, Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459) Rada Miejska w Witkowie uchwala, co następuje:

§  1.
1.Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty do wysokości 50% od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości będących własnością gminy Witkowo, zabudowanych na cele mieszkaniowe.
2. Udzielenie bonifikaty może nastąpić po uregulowaniu przez nabywcę prawa własności, zobowiązań wobec gminy Witkowo.
3. Bonifikata nie obejmuje kosztów związanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży ponoszonych przez nabywcę prawa własności.

§  2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Witkowie.

§  3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr XXIV/230/08 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 25 listopada 2005r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Witkowo

13 października weszła w życie ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego we własność nieruchomości. Ustawa ta określa zasady przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości na rzecz osób fizycznych będących w dniu wejścia w życie ustawy użytkownikami wieczystymi nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub garażami albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę oraz nieruchomości rolnych. Z żądaniem przekształcenia mogą też wystąpić osoby fizyczne i prawne będące właścicielami lokali, których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego, spółdzielnie mieszkaniowe będące właścicielami budynków mieszkalnych lub garaży jak również osoby, które nabyły udział w użytkowaniu wieczystym po dniu wejścia w życie ustawy.
Za dokonanie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, osoba na rzecz, której przekształcenie prawa się dokonuje, zobowiązana jest do uiszczenia opłaty ustalonej w drodze decyzji przez właściwy organ, dotychczasowemu właścicielowi nieruchomości.
W związku z powyższym proponuje się, aby udzielenie bonifikaty od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe ustalone było do wysokości 50 %.
Proponowany poziom bonifikaty uwzględnia dotychczasową stosowaną w tym względzie praktykę.
Podjęcie uchwały w proponowanej treści, a więc udzielenie generalnej zgody na bonifikatę w przypadkach określonych nie uchybia obowiązującym przepisom.
Organ podziela pogląd autorów komentarza do ustawy o gospodarce nieruchomościami - Wydawnictwo Prawnicze "Lexis Nexis"- W-wa 2005r. a zwłaszcza sędziego Sądu Najwyższego Gerarda Bieńka, iż: "Nie ma jednak przeszkód natury prawnej, aby zarówno wojewoda jak i rada (sejmik) określiły - w sposób bardziej ogólny, - kiedy może być zastosowana bonifikata, a także zakres tej bonifikaty"(str. 286).
Za takim rozwiązaniem przemawiają względy natury "technicznej". Z żądaniem przekształcenia występuje użytkownik wieczysty, wszczynając tym samym postępowanie administracyjne, które powinno się zakończyć wydaniem decyzji w terminie 30 dni, ( w której określa się też bonifikatę). Nie jest możliwe gromadzenie wniosków w celu uzyskania zgody indywidualnej, bez uchybienia terminom k.p.a.. Nie sposób wyznaczać posiedzeń Rady Miejskiej co dwa tygodnie na potrzeby uzyskania zgód indywidualnych.
W tej sytuacji podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.


 

drukuj pobierz pdf    

wstecz