Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2005: Uchwała XXIV/222/05 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2005r.


Uchwała Nr XXIV/222/05
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 25 listopada 2005r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2005r.

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558,  Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441/ oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym /tekst jednolity Dz.U. z 1993r. Nr 94, poz. 431, z 1994r. Nr 1 poz.3, z 1996r. Nr 91, poz. 409, z 1997r. Nr 43, poz. 272 i Nr 137, poz. 926, z 1998r. Nr 108, poz. 681, z 2001r. Nr 81, poz. 875, z 2002r. Nr 200, poz. 1680, z 2003r. Nr 110, poz. 1039 i Nr 162, poz. 1568, z 2005r. Nr 164, poz. 1365, Nr 169, poz. 1419/ Rada Miejska w Witkowie uchwala, co następuje

§ 1.
Obniża się ustaloną przez Główny Urząd Statystyczny średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2005r. w wysokości 27,88zł. za jeden kwintal do kwoty 25,00zł. za jeden kwintal, która będzie służyć naliczeniu podatku rolnego za 2006r.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Witkowie.

§ 3.
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki


drukuj pobierz pdf    

wstecz