Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania na koniec karencji 2002-2006 »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2005: Uchwała XXIV/220/05 zmieniająca uchwałę Nr IX/80/03 RM w Witkowie z dnia 21 listopada 2003r. w sprawie określenia opłaty targowej


Uchwała Nr XXIV/220/05
Rady Miejskiej w Witowie
z dnia 25 listopada 2005r.

zmieniająca uchwałę Nr IX/80/03 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 21 listopada 2003r. w sprawie określenia opłaty targowej

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r.  Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441/ oraz art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U. z 2002r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683, z 2003r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966,  z 2004r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291, z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1419/ Rada Miejska w Witkowie uchwala, co następuje:

§ 1.
W uchwale Nr IX/80/03 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 21 listopada 2003r. w sprawie określenia opłaty targowej /Dz.Urz.Woj.Wlkp. Nr 214, poz. 4583 z dnia 17 grudnia 2003r./  wprowadza się następującą zmianę:
-  § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„Dziennie za sprzedaż artykułów przemysłowych i różnych z samochodu lub straganu  -  12,00zł.”

§ 2.
Pozostała część uchwały pozostaje bez zmian

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Witkowie.

§ 4.
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz