Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Raport o stanie gminy »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry i ewidencje »

Petycje »

Petycje do Rady Miejskiej »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Współpraca z organizacjami pozarządowymi »

Wyniki badań wody »

Interpelacje i zapytania radnych »

Plan polowań zbiorowych »

Obwieszczenia »

Preferencyjna sprzedaż węgla »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Nabór pracowników - jednostki podległe: Ogłoszenie o naborze na stanowisko Głównego Księgowego w Szkole Podstawowej nr 1 im. Adama Borysa w Witkowie

 

OFERTA PRACY

Nabór na stanowisko Głównego Księgowego w Szkole Podstawowej nr 1 im. Adama Borysa w Witkowie


Dyrektor szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Borysa w Witkowie ogłasza nabór na stanowisko Głównego Księgowego w wymiarze 1 etatu.

Wymagania niezbędne:
- obywatelstwo polskie, ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
- nie był prawomocnie skazany za przestępstwa: przeciwko niemu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe i nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne.
- ukończył ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,- ukończył średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę
w księgowości.
- znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych i przepisów wykonawczych
- znajomość ustawy o rachunkowości i przepisów wykonawczych
- znajomość przepisów ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
- znajomość Karty Nauczyciela, Kodeksu Pracy.

Wymagania dodatkowe:
- znajomość księgowości w jednostkach budżetowych,
- znajomość prowadzenia księgowości komputerowej (znajomość obsługi programu Płatnik, Vulcan ) i obsługi komputera w środowisku MS Office ze szczególnym uwzględnieniem MS Excel, Word,
- znajomość obsługi urządzeń biurowych,
- dokładność, sumienność, rzetelność,
- dobra organizacja pracy, współpracy z innymi pracownikami szkoły,
- odpowiedzialność.

Główne obowiązki:
- prowadzenie ewidencji finansowo – księgowej,
- dekretowanie i sprawdzanie pod względem finansowym dokumentów księgowych,
- miesięczne, kwartalne, roczne przygotowywanie sprawozdań do JST, sprawozdania finansowe (bilans),
- sporządzanie listy płac zgodnie z przepisami ( w zastępstwie);
- przekazywanie informacji i rozliczeń do ZUS;
- rozliczenie środków z programu ERASMUS PLUS
- sporządzanie sprawozdań statystycznych, raportów, zestawień, analiz itd.,
- prowadzenie dodatkowych rozliczeń i kont związanych z:

• prowadzeniem stołówki szkolnej,
• rozliczaniem wpłat z tytułu wynajmu hali sportowej i pomieszczeń szkoły i dokonywanie wpłat na konto Gminy,
• rozliczanie i dokonywanie wpłat z tytułu czynszu lokatorów, rozliczanie ogrzewania, opłat za śmieci itp.,
• rozliczanie finansowe imprez prowadzonych przez szkołę;

- przekazywanie sprawozdań do PEFRON,
- prowadzenie i rozliczanie składek pracowników z tytułu OC dla PZU,
- - sporządzanie deklaracji VAT

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- życiorys ( CV),
- list motywacyjny,
- kopia dowodu osobistego,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- kopie świadectw pracy,
- oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
- oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku ( lub zaświadczenie od lekarza o zdolności do pracy na tym stanowisku),
- inne, które kandydat uważa za ważne dla przyszłej pracy.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
- miejsce wykonywania pracy – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Borysa w Witkowie - bud. główny,
- praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert osobiście bądź pocztą na adres: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Borysa, ul. Poznańska 47, 62 – 230 Witkowo z dopiskiem : „ Oferta pracy – Główny Księgowy” w terminie do dn. 20.04.2023 r.
Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.

Dyrektor
/-/ Marian Łukowski

drukuj pobierz pdf    

wstecz