Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

KARTY USŁUG: Wykaz dostępnych kart

Karty usług administracyjnych i społecznych dla mieszkańców

WYKAZ WSZYSTKICH DOSTĘPNYCH KART

(karty usług w postaci plików *.pdf do pobrania)


SO - Sprawy Obywatelskie i USC
Karta nr SO/1 - dot. wydania decyzji o wpisaniu do rejestru wyborców części A
Karta nr SO/2 - dot. wymeldowania z pobytu stałego
Karta nr SO/3 - dot. wymeldowania pobytu czasowego
Karta nr SO/4 - dot. zameldowania na pobyt czasowy
Karta nr SO/5 - dot. zameldowania na pobyt stały
Karta nr SO/6 - dot. nadania dziecku nazwiska męża matki
Karta nr SO/7 - dot. oświadczenia o uznaniu dziecka
Karta nr SO/8 - dot. oświadczenia o zmianie imienia dziecka
Karta nr SO/9 - dot. powrotu po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
Karta nr SO/10 - dot. rejestracji zgonu
Karta nr SO/11 - dot. sporządzenia aktu małżeństwa zawartego przed duchownym
Karta nr SO/12 - dot. sprostowania oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego
Karta nr SO/13 - dot. ustalenia i odtworzenia aktu stanu cywilnego
Karta nr SO/14 - dot. uzupełnienia akt stanu cywilnego
Karta nr SO/15 - dot. wpisania do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą
Karta nr SO/16 - dot. wydania dowodu osobistego dla osoby małoletniej
Karta nr SO/17 - dot. wydania dowodu osobistego
Karta nr SO/18 - dot. wydania pierwszego dowodu osobistego osobie, która ukończyła 18 lat
Karta nr SO/19 - dot. wydania zaświadczenia o kradzieży, zagubieniu dowodu osobistego
Karta nr SO/20 - dot. wydawania dokumentów z ksiąg stanu cywilnego i potwierdzenie danych osobowych
Karta nr SO/21 - dot. wydawania dowodów osobistych w przypadku zmiany danych osobowo-adresowych, zniszczenia, utraty lub upływu terminu ważności (po10 latach)
Karta nr SO/22 - dot. zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcia małżeństwa (małżeństwa konkordatowe)
Karta nr SO/23 - dot. zawarcia związku małżeńskiego (przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego)
Karta nr SO/24 - dot. zgłoszenia urodzenia dziecka
Karta nr SO/25 - dot. wyjazdu poza granicę RP na okres dłuższy niż 6 miesięcy

FN - Finansowo - Budżetowy
Karta nr FN/1 - dot. wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego
Karta nr FN/2 - dot. wydanie zaświadczenia o przychodowości z gospodarstwa rolnego
Karta nr FN/3 - dot. wydanie decyzji w sprawie umorzenia zaległości podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych oraz umorzenia odsetek
Karta nr FN/4 - dot. zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
Karta nr FN/5 - dot. decyzja w sprawie rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych

OR - Organizacyjno-Administracyjny
Karta nr OR/1 - dot. wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
Karta nr OR/2 - dot. zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
Karta nr OR/3 - dot. zawieszenia, wznowienia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
Karta nr OR/4 - dot. wydania zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
Karta nr OR/5 - dot. wykreślenia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
Karta nr OR/6 - dot. wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych na terenie Gminy i Miasta Witkowo

IT - Rozwoju Lokalnego Gospodarki Przestrzennej, Inwestycji i Dróg
Karta nr IT/1 - dot. wydanie decyzji o warunkach zabudowy
Karta nr IT/2 - dot. ustalenia numerów porządkowych nieruchomości
Karta nr IT/3 - dot. przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby
Karta nr IT/4 - dot. ubiegania się o przydział mieszkania komunalnego
Karta nr IT/5 - dot. wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
Karta nr IT/6 - dot. wydania wypisu, wyrysu, zaświadczenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Karta nr IT/7 - dot. dot. wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego / umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej (karta informacyjna - wersja aktywna *.doc)

OŚ - Ochrona Środowiska
Karta nr OŚ/1 - dot. zezwolenia na prowadzenie upraw maku lub konopii
Karta nr OŚ/2 - dot. zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów
Karta nr OŚ/3 - dot. zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną
Karta nr OŚ/4 - dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (wniosekkarta informacyjna - wersje aktywne)
Karta nr OŚ/5 - dot. wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Karta nr OŚ/6 - dot. zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

PO - Pozostałe Komórki organizacyjne
Karta nr PO/1 - dla. wydzierżawiania gruntów w OW w Skorzęcinie gruntów celach
1. rekreacyjno - wypoczynkowych
2. prowadzenia działalności gastronomiczno-handlowej związanej z obsługą wypoczynku

PS - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witkowie
Karta nr PS/1 - dot. przyznanie świadczenia - zasiłek pielęgnacyjny
Karta nr PS/2 - dot. przyznanie świadczenia - zasiłek rodzinny wraz z dodatkami
Karta nr PS/3 - dot. przyznanie dodatku mieszkaniowego
Karta nr PS/4 - dot. przyznanie świadczenia - świadczenie pielęgnacyjne
Karta nr PS/5 - dot. przyznania świadczenia - zasiłek stały
Karta nr PS/6 - dot. przyznanie świadczenia - zasiłek okresowy
Karta nr PS/7 - dot. przyznania świadczenia - zasiłek celowy
Karta nr PS/8 - dot. przyznania świadczenia - usługi opiekuńcze
Karta nr PS/9 - dot. przyznania świadczenia - posiłek dla potrzebujących
Karta nr PS/10 - dot. przyznania świadczenia - umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej
Karta nr PS/11 - dot. przyznania świadczenia - praca socjalna
Karta nr PS/12 - dot. przyznania świadczenia - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

GN - Gospodarka nieruchomościami
Karta nr GN/1 - dot. nabywania nieruchomości stanowiących własność gminy Witkowo w trybie bezprzetargowym
Karta nr GN/2 - dot. nabywania nieruchomości stanowiących własność gminy Witkowo w drodze przetargu
Karta nr GN/3 - dot. sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy na rzecz ich najemców
Karta nr GN/4 - dot. wydzierżawiania nieruchomości stanowiących własność gminy
Karta nr GN/5 - dot. podziału nieruchomości
Karta nr GN/6 - dot. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości we własność.
Karta nr GN/7 - dot. rozgraniczenia nieruchomości

DM - Sprawy mieszkaniowe
Karta nr DM/1 -  dot.przyznania zryczałtowanego dodatku energetycznego

drukuj pobierz pdf    

wstecz