Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Raport o stanie gminy »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry i ewidencje »

Petycje »

Petycje do Rady Miejskiej »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Współpraca z organizacjami pozarządowymi »

Wyniki badań wody »

Interpelacje i zapytania radnych »

Plan polowań zbiorowych »

Obwieszczenia »

Preferencyjna sprzedaż węgla »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Nabór pracowników: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości i windykacji należności

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości i windykacji należności w Referacie Finansowo - Budżetowym Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie (umowa o pracę w wymiarze pełnego etatu).

 

Wymagania niezbędne:

1. Obywatelstwo polskie.

2. Wykształcenie wyższe, preferowane o specjalności finanse, księgowość.

3. Znajomość procedur postępowania administracyjnego oraz podatkowego, umiejętność sporządzania decyzji i ich uzasadnienia.

4. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera (pakiet Office) i Internetu.

5. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.

6. Umiejętność interpretacji przepisów podatkowych.

7. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.

8. Znajomość zagadnień z zakresu ustaw: Ordynacja podatkowa, o rachunkowości, o finansach publicznych, o podatkach i opłatach lokalnych, o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, o podatku rolnym, o podatku leśnym, o opłacie skarbowej, o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych,

9. Zdolność analitycznego myślenia i umiejętność pracy w zespole.

Wymagania dodatkowe:

  • komunikatywność,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • umiejętność organizowania pracy własnej,
  • kreatywność,
  • obowiązkowość,
  • dyspozycyjność,
  • posiadanie minimum 3 letniego stażu pracy w urzędzie na podobnym stanowisku.

Do głównych zadań pracownika będzie należało prowadzenie spraw z zakresu księgowości i windykacji podatków i opłat lokalnych, w tym m.in.:

 

1. Prowadzenie spraw związanych z księgowością, windykacją podatków i opłat lokalnych - prowadzenie urządzeń księgowo - ewidencyjnych podatku: rolnego, od nieruchomości, leśnego, od osób fizycznych i prawnych.

2. Podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej należności podatkowych (upomnienia, tytuły wykonawcze) oraz postępowania zabezpieczającego (ustanowienia hipotek, wpisu zastawów skarbowych).

3. Prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych.

4. Przygotowywanie sprawozdań dot. podatków, opłat i udzielonej pomocy publicznej.

5. Prowadzenie postępowań podatkowych wynikających z ustawy Ordynacja podatkowa w zakresie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych m.in.: odroczenia, rozłożenia na raty, i inne.

6. Wydawanie zaświadczeń: o wysokości opłaconych podatków lub zaległości podatkowych, o udzielonej pomocy de minimis, innych.

7. Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania (opłata targowa).

8. Stosowanie niezbędnych środków technicznych i organizacyjnych określonych w przepisach powszechnie obowiązujących, w celu zapewnienia ochrony przetwarzanych danych osobowych.

9.Wykonywanie czynności służbowych wynikających ze szczegółowego zakresu czynności i poleceń przełożonych.

Wymagane dokumenty:

List motywacyjny, CV kwestionariusz osobowy oraz pozostałe oświadczenia powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

  1. Miejsce wykonywania pracy – Urząd Gminy i Miasta Witkowo, ul. Gnieźnieńska 1, budynek piętrowy bez windy.
  2. Praca przy komputerze powyżej czterech godzin dziennie.
  3. Wyjazdy w teren.

W grudniu 2022r. (miesiącu poprzedzającym upublicznienie ogłoszenia) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, był niższy niż 1,16.

Wymagane dokumenty należy przesyłać pocztą na adres:

Urząd Gminy i Miasta w Witkowie ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo lub składać osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta (pokój nr 21) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 stycznia 2023r. do godz. 1500 w zamkniętej kopercie z następującą adnotacją: „Nabór na stanowisko ds. księgowości i windykacji należności” (za datę doręczenia dokumentu przyjmuje się datę ich wpływu do Urzędu).

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Osobą upoważnioną do bezpośredniego kontaktu z kandydatami jest Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo Tel. 61 4778 194.

Kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu oraz zakwalifikują się do dalszego postępowania zostaną telefonicznie poinformowani i zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.witkowo.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

W przypadku gdy dokumenty aplikacyjne, o których mowa w pkt. 5 zawierają dane osobowe wykraczające poza wyszczególnione tam informacje niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji, należy złożyć oświadczenie opatrzone następującą klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, których podanie nie jest obowiązkowe i nie wynika z przepisu prawa, dla potrzeb niniejszego naboru”. Pod klauzulą zgody należy złożyć podpis.

Klauzula informacyjna podawana w przypadku pozyskiwania danych osobowych, o której mowa w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych w artykule 13 (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zawiązku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy (95/46/WE), jest dostępna na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie pod adresem www.bip.witkowo.pl.

/-/ Marek Wiatrowski

Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo

drukuj pobierz pdf    

wstecz