Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2005: Uchwała XXIII/209/05 w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie

Uchwała Nr XXIII/209/05
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 30 września 2005r.

w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie.

Na podstawie  art. 43 ust. 10 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. /Dz.U.Nr 64 , poz. 543 z późn. zm./
Rada Miejska w Witkowie uchwala, co następuje:

§ 1
Ustala się następujące warunki udzielania zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie z zasiłku mogą korzystać osoby, które:
1/ posiadają status bezrobotnego i zamierzają podjąć działalność gospodarczą w celu utworzenia miejsca pracy dla siebie, a także dla najbliższych członków rodziny/ współmałżonek, dzieci/
2/ nie posiadają odpowiednich środków finansowych, co jest potwierdzone wywiadem rodzinnym.
3/ dochód na osobę  w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ustawy o pomocy społecznej.
4/ przedstawią plan wykorzystania udzielonego zasiłku
5/zasiłku udziela się w wysokości 1.000,00 zł. /jedentysiączłotych/

§ 2
Zasiłek podlega zwrotowi w całości lub w części w zależności od przypadającego dochodu w stosunku do przyjmowanego kryterium dochodowego:

1/ w odniesieniu do osoby samotnej:

% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1

Wysokość zwrotu ustalona procentowo w stosunku do kwoty świadczenia

101% - 120%

15%

121% - 150%

25%

151% - 175%

50%

176% - 200 %

75%

Powyżej 200%

100%

2/ w odniesieniu do osoby w rodzinie lub rodziny:

% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 lub 3

Wysokość zwrotu ustalona procentowo w stosunku do wartości świadczenia

101% - 120 %

20%

121% - 150 %

50%

151 % - 175 %

75%

Powyżej 175 %

100%

§4
Zwrot zasiłku następuje w Banku Spółdzielczym na konto Ośrodka Pomocy Społecznej w Witkowie.

§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Witkowo i Kierownikowi  Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 6
Traci moc uchwała  Nr XVIII / 121/ 96 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 15 listopada 1996r. w sprawie  określenia wysokości i warunków przyznania zasiłku na gospodarcze usamodzielnienie

§ 7
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz