Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania na koniec karencji 2002-2006 »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2005: Uchwała XXIII/208/05 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek położonych w miejscowości Ćwierdzin, gm. Witkowo

Uchwała Nr XXIII/208/05
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 30 września 2005r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek położonych w miejscowości Ćwierdzin, gm. Witkowo.

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 133, poz. 954) Rada Miejska w Witkowie uchwala, co następuje:

§ 1
Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 145/1, 155/4, 156/1, 157/1, 159/1, 159/2, 159/3, 159/4, 159,5, 159/6, 159/7, 159/8, 160/1, 162/2, 164, 167, 175/4, 109, 111, 118/1, 118/2, 118/6, 118/7, 118/8, 118/9, 118/4, 118/5, 119, 48/10 oraz część działki nr 104 o łącznej powierzchni 191,1363 ha, położonych w miejscowości Ćwierdzin, gm. Witkowo, z przeznaczeniem na cele eksploatacji surowców naturalnych.

§ 2
Tereny objęte opracowaniem przedstawiają załączniki graficzne nr 1 i nr 2 do uchwały – pomniejszone kopie map ewidencyjnych w 1 : 5000.

§ 3
Szczegółowy zakres ustaleń planu powinien odpowiadać wymogom określonym w art. 15 ust. 2 i 3, art. 16 ust. 1 i 2 oraz zawierać opracowania, o których mowa w art. 17, pkt 4 i 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Witkowo.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki


Uzasadnienie

do uchwały Nr XXIII/208/05 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 30 września 2005r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek położonych w miejscowości Ćwierdzin, gm. Witkowo. 

Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowi realizację obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Witkowo, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Witkowie Nr XXVI/198/97 z dnia 22 listopada 1997r.

Załącznik graficzny nr 1 do uchwały Nr XXIII/208/05
Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 30 września 2005r.
wieś Ćwierdzin, gm. Witkowo
pomniejszona kopia mapy ewidencyjnej w skali 1:5000 

Załącznik graficzny nr 2 do uchwały Nr XXIII/208/05
Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 30 września 2005r.
wieś Ćwierdzin, gm. Witkowo
pomniejszona kopia mapy ewidencyjnej w skali 1:5000 

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz