Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

Interpelacje i zapytania radnych »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2005: Uchwała XXIII/206/05 w sprawie zmiany dotychczasowej nazwy ul.Podgórnej i ul.Armii Poznań oraz nadania nazwy Rondu przy ul. Poznańskiej w Witkowie

Uchwała Nr XXIII/206/05
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 30 września 2005r.

w sprawie zmiany dotychczasowej nazwy ul.Podgórnej i ul.Armii Poznań oraz nadania nazwy Rondu przy ul. Poznańskiej w Witkowie

Na  podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Witkowie uchwala, co następuje:

§1.
1. Nadaje się ulicy - dotychczasowej Podgórnej oraz Armii Poznań - do skrzyżowania z ul.Czerniejewską - nazwę „Jana Pawła II”.
2. Nadaje się nazwę rondu  przy ul. Poznańskiej w Witkowie „Rondo im. Jana Pawła II” .

§2.
Położenie ulicy i Ronda o którym mowa w §1 określa załącznik do niniejszej uchwały.

§3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Witkowie.

§4.
Traci moc uchwała Nr 35/V/90 z dnia 22 października 1990r.  w części objętej niniejszą uchwałą.

§5.
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXIII/206/05 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 30 września 2005r. w sprawie zmiany dotychczasowej nazwy ul.Podgórnej i ul.Armii Poznań

Z wnioskiem o zmianę nazwy ul.Podgórnej i części ul.Armii Poznań w Witkowie wystąpił ks. proboszcz Parafii Rzymsko-Katolickiej z Radami Parafialnymi w Witkowie. Propozycja ta, wspólnie z dwiema innymi propozycjami (dot. nadana im.J.Pawła II Rondu i Placowi Zabaw) została poddana konsultacjom społecznym w czerwcu br.
W przeprowadzonych konsultacjach większe poparcie zyskała propozycja nadania nazwy Jana Pawła II Rondu przy ul.Poznańskiej w Witkowie, jednak liczba biorących udział w tych konsultacjach była mała. Wnioskodawcy nadania nazwy ulicy postanowili przeprowadzić dodatkową akcję dla poparcia tej inicjatywy, poprzez zbieranie podpisów osób ją popierających. W wyniku takiego poparcia nadanie nazwy proponowanej ulicy jest zasadne.

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz